6/2021 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

 

  • Α Π Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της 1/ 29-01-2021   τακτικής   συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης:     6  / 2021

 

ΘΕΜΑ: 6ο    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ   «Περί επιστροφή Α΄ δόσης χιλίων (1.000,00)  ευρώ, από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ (Μια νέα αρχή στα ΕΠΑ.Λ.- Σχέδια δράσης) για το έτος 2019-2020, με φορέα υλοποίησης  το Ν.Π.Ι.Δ.  Κέντρο  Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (Νόησις).»

 

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  29ην  Ιανουαρίου   του έτους  2021   ημέρα της εβδομάδας   Παρασκευή  και ώρα 13:00 μ. μ. συνήλθε σε  τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 7/25-01-2021   έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74   του Ν. 4555/2018«Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Α                                               Α  Π  Ο  Ν  Τ  Α

 

1.- Δ.  Ζάρκος                             (Πρόεδρος)              1.- Β.  Νανόπουλος                 Μέλος

2.- Β.  Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Αντιπρόεδρος)           2.-Ν.   Παπαβασιλείου             Μέλος

3.- Α. Βαφειαδάκης                       Μέλος                     3.- Δ.  Βυτινιώτη                      Μέλος

4.- Αικ.  Λούτα                               Μέλος                    4.-  Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου Μέλος

5.- Π.  Πανάγου                             Μέλος

 

———————————————————————————————————————————————-

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης  Γεώργιος.

Θέμα   6ον

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το 6ον θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Περί επιστροφή Α΄ δόσης χιλίων (1.000,00)  ευρώ, από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ (Μια νέα αρχή στα ΕΠΑ.Λ.- Σχέδια δράσης) για το έτος 2019-2020, με φορέα υλοποίησης  το Ν.Π.Ι.Δ.  Κέντρο  Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (Νόησις).»   εξέθεσε ότι:

Με την υπ’ αριθ. 11/2020  (ΑΔΑ:Ψ511ΟΚ3Ξ-8Ξ6) απόφαση της Σχολικής Επιτροπής είχαμε αποφασίσει:

 

Α.- Την έγκριση του σχεδίου δράσης «Μια νέα  αρχή  στα  ΕΠΑ. Λ»   στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανοικτό  σχολείο», όπου  θα υλοποιηθεί  με  το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ» ως διαχειριστής  του έργου  που έχει  ορισθεί  με την υπ’ αριθ. Φ 25α/19516/Δ4 απόφαση (ΑΔΑ Ψ0624653ΠΣ-19Η)  ως δικαιούχος της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ. Λ.» με αντικείμενο την υλοποίηση Σχεδίων δράσης και Καλών Πρακτικών που υποβάλλονται από το σύνολο των  Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ. Λ.)   της χώρας, σε συνεργασία με την αρμόδια Σχολική Επιτροπή, στην οποία υπάγεται, οφείλει κατά την υλοποίηση του προαναφερόμενου Σχεδίου Δράσης να τηρεί τις προβλέψεις της ΚΥΑ Φ25α/220800/Δ4 (ΦΕΚ Β΄5883/31-12-2018) καθώς και  την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία που διέπει την χρηματοδότηση της ως άνω δράση.

 

Υπεύθυνος  του έργου θα είναι  ο  κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, καθηγητής  του 1ου ΕΠΑ. Λ. Κιάτου  και αρμόδιο πρόσωπο επικοινωνίας της Σχολικής Επιτροπής θα είναι ο Λαλιώτης  Γεώργιος.

 

Β.- Tην διάθεση των παρακάτω πιστώσεων για διάφορες προμήθειες  υλικών που θα εξυπηρετούν το εν λόγω πρόγραμμα (Ανοικτό σχολείο) ως κάτωθι:

 

ΣΧΟΛΕΙΟ : 1Ο   ΕΠΑ. Λ   ΚΙΑΤΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ:    ΑΝΟΙΧΤΟ   ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    ΣΧΕΔΙΟΥ   ΔΡΑΣΗΣ

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΞΙΑ ΥΠΟΔΡΑΣΗ
1 Πρόπλασμα  αντιμετώπισης πνιγμού από  κατάποση 250,00 1
2 Πρόπλασμα    Καρδιάς 41,00 1
3 Τομή    νεφρού 90,00 1
4 Παρελκόμενα CNC (Καλώδια σύνδεσης, κοπτικά, τσοκ, μικροεξαρτήματα) 20,00 2
5 3 Axis CNC Router Wood Carving 397.00 2
6 3D-Scanner 195.00 2
7 3d  filiament 80.00 2
8 Κίτ  ηλεκτρικού κινητήρα ποδηλάτου 300,00 3
9 Μπαταρία  και παρελκόμενα  σύνδεσης (καλώδια, διακόπτες, μικροηλεκτρονικά) 350,00 3
10 Υλικά κατασκευής αμαξόματος Ρόδες , σίδηρα, βίδες, χρώματα, φρένα κλπ.) 150,00 3
11 Υλικά  κατασκευής σταθμού φόρτισης (πάνελ, ηλεκτρονικά, καλωδιώσεις  κλπ. 300,00 3
                                               ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

 

 

2.173,00  
12 Γραφική  ύλη (μαρκαδόρους, στυλό, χαρτικά) 57,00 1,2,3,
                                               ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 57,00  

 

 

 

13 Αφίσα , προσκλήσεις, προγράμματα ενημερωτικά  φυλλάδια 200,00 1,2,3,4
                                               ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 200,00  
  ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ  ΔΡΑΣΗΣ 2.430,00  
       

 

 

 

Γ .- Tην  εξουσιδότηση  στον κ. Ζάρκο  Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων:

Όπως  υπογράψει   την σύμβαση με το ΙΔΡΥΜΑ Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ»  και  την εξόφληση   των  τιμολογίων των αναδόχων,    χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους, βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών.

 

Ακολούθως  ο Πρόεδρος  εξέθεσε ότι,  υπογράψαμε ιδιωτικό συμφωνητικό αποδοχής όρων υλοποίησης του εν λόγω σχεδίου δράσης (Έργου) με το ΙΔΡΥΜΑ Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ»  την 13ην Φεβρουαρίου 2020  με (ΑΔΑ: ΩΒ1Ψ0Ξ2Ξ-3ΟΡ), όπου μεταξύ άλλων στο άρθρο 2 (Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  Σχεδίου Δράσης) αναφέρει ότι η εν λόγω δράση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλους του τρέχοντος έτους (2020).

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε ότι, το ΙΔΡΥΜΑ Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ»  μας  κατέθεσε τον  Φεβρουάριο του έτους 2020 στον αντίστοιχο λογαριασμό που έχουμε ανοίξει στην Τράπεζα  Πειραιώςγια το σκοπό αυτό με αριθμό λογαριασμού GR-9301725260005526094744253 ποσού  χιλίων  (1.000,00)  ευρώ, που αφορά την πρώτη δόση από τις τρείς,

 

Όμως, κατά το  έτος  2020, δηλαδή από τον Μάρτιο 2020  καθώς επίσης και το Νοέμβριο του

2020, τα σχολεία παρέμειναν κλειστά λόγω κορωνοιού (COVID-19) για αρκετό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να μην υλοποιηθεί το εν λόγω πρόγραμμα που είχαμε συμφωνήσει στο άρθρο 2 του ανωτέρω συμφωνητικού, επίσης με το από 22-12-2020 σχετικό έγγραφό του,  το Ν.Π.Δ.Δ. (ΙΔΡΥΜΑ Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ”) μας γνωρίζει πως το ανωτέρω ποσό των χιλίων (1.000,00)  ευρώ, της α΄ δόσης πρέπει να επιστραφεί στον λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς,  με αριθ. GR-2701722020005202033425694 καθ’  οτι δεν υλοποιήθηκε το  εν λόγω πρόγραμμα.

 

Και κάλεσε τη Σχολική Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.

Η  Σχολική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του προέδρου και είδε όλα τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται παραπάνω.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι           Ο ΜΟ Φ Ω Ν Α

 

 1.- Την επιστροφή  της α ΄  δόσης των χιλίων (1.000,00)  ευρώ στο Ν.Π.Δ.Δ. (ΙΔΡΥΜΑ Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ”), από το λογαριασμό μας  με αριθ. GR-9301725260005526094744253     της Τράπεζας Πειραιώς, που μας είχε χορηγηθεί για την υλοποίηση του προγράμματος (Μια νέα αρχή στα ΕΠΑ.Λ.- Σχέδια δράσης) για το έτος 2019-2020, με φορέα υλοποίησης  το Ν.Π.Ι.Δ.  Κέντρο  Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (Νόησις), στον  λογαριασμό   της Τράπεζας Πειραιώς με αριθ. GR- 2701722020005202033425694 καθότι δεν υλοποιήθηκε  και

 

2.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής,  για όλες τις νόμιμες ενέργειες μεταβίβασης  των χιλίων (1.000,00)  ευρώ.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό       6   /  2021  και υπογράφεται ως έπεται.-

 

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        ΤΑ     ΜΕΛΗ

                                                              Ακριβές  Αντίγραφο

Κιάτο   29-01-2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

Ζάρκος   Δημήτριος

 

Print Friendly, PDF & Email