6/2021 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   2    /   16  –  3  –  2021

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    6 /  2021

 

 

ΘΕΜΑ: 1ον  «Προσωρινές  κυκλοφορικές ρυθμίσεις στην πόλη του  Κιάτου»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    16ην   Μαρτίου   του έτους  2021    ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη και ώρα 11:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Σπυρίδωνα   Σταματόπουλου, (Δημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  2558/12-3-2021  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   6 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Σπυρίδων  Σταματόπολος             (Πρόεδρος)               1.- Σταμάτιος   Γκούμας                       (Μέλος)

2.- Δημήτριος  Σώκος                      (Αντιπρόεδρος)

3 .-Νικόλαος   Σκαρμούτσος                (Μέλος)

4.- Αντώνιος   Κατσιμπούλας               (Μέλος)

5.- Κωνσταντίνος   Σαρχάνης               (Μέλος)

6.- Βασιλική    Μπουζιάνη – Τσαντίλα   (Μέλος)

                                                                                                      ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

                                                                                       1.-  Γ. Κοτούλας   Πρόεδρος Κοινότητας Μουλκίου.

                                                                                       2.-  Α. Λεονάρδου Πρόεδρος Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου

 

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   1ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

      Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 1ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Προσωρινές  κυκλοφορικές ρυθμίσεις στην πόλη του  Κιάτου» ανέφερε τα  εξής:

Η  Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, μας υπέβαλε την από 10-3-2021 εισήγησή της, όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, ως   εξής:

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κιάτο   10-03-2021

 

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2

202 00, ΚΙΑΤΟ

Πληροφορίες:  Β. Παπαβασιλείου

Τηλ. 27423-60106

ΠΡΟΣ:

1) Κοινότητα ΚΙΑΤΟΥ

2) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

3) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα:  Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη του Κιάτου

Λόγω των έργων που εκτελούνται την τρέχουσα χρονική περίοδο στο κέντρο της πόλης του Κιάτου και ειδικότερα το έργο Αποχέτευσης Ομβρίων, καθώς και το έργο Αποκατάστασης Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών ΑΣΟ, δημιουργούνται κυκλοφοριακά προβλήματα, αλλά και προβλήματα πρόσβασης των παρόδιων κατοίκων στις ιδιοκτησίες τους. Όμως, η χρησιμότητά τους είναι αδιαμφισβήτητη και μελλοντικά θα συμβάλουν στη βελτίωση της λειτουργίας της πόλης, αλλά και της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών.

Υπό το πρίσμα αυτό και προκειμένου να βελτιωθούν οι κυκλοφοριακές συνθήκες στο κέντρο της πόλης του Κιάτου, προτείνονται οι παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

  1. Απαγόρευση κυκλοφορίας στην οδό Γ. Γεννηματά, έμπροσθεν Δημαρχείου. Προς τούτο, θα τοποθετηθούν οι κάτωθι πινακίδες, όπως φαίνεται και στο επισυναπτόμενο σκαρίφημα:

– στην οδό Καλογεροπούλου (προς Δυ.): Ρ-27 (απαγορεύεται η αριστερή στροφή)

– στην οδό Καλογεροπούλου (προς Αν.): Ρ-28 (απαγορεύεται η δεξιά στροφή)

– στην οδό Γ. Γεννηματά: Ρ-7 (απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα).

 

  1. Αλλαγή κατεύθυνσης κυκλοφορίας στην οδό Μετ. Σωτήρος, από την οδό Καλογεροπούλου έως την οδό Εθν. Αντίστασης (Π.Ε.Ο.). Προς τούτο, θα αφαιρεθούν οι υπάρχουσες πινακίδες και τοποθετηθούν οι κάτωθι πινακίδες, όπως φαίνεται και στο επισυναπτόμενο σκαρίφημα:

– στην οδό Εθν. Αντίστασης (Π.Ε.Ο.) (προς Αν.): Ρ-27 (απαγορεύεται η αριστερή στροφή)

– στην οδό Εθν. Αντίστασης (Π.Ε.Ο.) (προς Δυ.): Ρ-28 (απαγορεύεται η δεξιά στροφή)

– στην οδό Μετ. Σωτήρος: Ρ-7 (απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα).

 

  1. Μεταφορά του χώρου στάθμευσης των ΤΑΞΙ από την οδό Α. Κοβατζή στην ανατολική πλευρά της οδού Μετ. Σωτήρος (ναός Μετ. Σωτήρος), στο τμήμα της από την οδό Καλογεροπούλου έως την οδό Εθν. Αντίστασης (Π.Ε.Ο.). Στη δυτική πλευρά της οδού, θα απαγορευτεί η στάθμευση οχημάτων. Προς τούτο, θα αφαιρεθούν οι υπάρχουσες πινακίδες και τοποθετηθεί η πινακίδα: Ρ-39 (απαγορεύεται η στάθμευση).

 

  Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ. Υ. και Πολεοδ.

 

 

Βασίλης Παπαβασιλείου

Πολ. Μηχ. ΠΕ3

 

Επισυνάπτεται σκαρίφημα προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την από 10-03-2021 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

3.-    Την υπ’ αριθ. 3/2021  ομόφωνη απόφαση της Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου.

 4.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο  μ  ό  φ   ω  ν  α

Προκειμένου  να βελτιωθούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη του Κιάτου, προτείνει και ψηφίζει τις κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  ως εξής:

1.-Απαγόρευση κυκλοφορίας στην οδό Γ. Γεννηματά, έμπροσθεν Δημαρχείου. Προς τούτο, θα τοποθετηθούν οι κάτωθι πινακίδες, όπως φαίνεται και στο επισυναπτόμενο σκαρίφημα:

– στην οδό Καλογεροπούλου (προς Δυ.): Ρ-27 (απαγορεύεται η αριστερή στροφή)

– στην οδό Καλογεροπούλου (προς Αν.): Ρ-28 (απαγορεύεται η δεξιά στροφή)

– στην οδό Γ. Γεννηματά: Ρ-7 (απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα).

 

2.- Αλλαγή κατεύθυνσης κυκλοφορίας στην οδό Μετ. Σωτήρος, από την οδό Καλογεροπούλου έως την οδό Εθν. Αντίστασης (Π.Ε.Ο.). Προς τούτο, θα αφαιρεθούν οι υπάρχουσες πινακίδες και τοποθετηθούν οι κάτωθι πινακίδες, όπως φαίνεται και στο επισυναπτόμενο σκαρίφημα:

– στην οδό Εθν. Αντίστασης (Π.Ε.Ο.) (προς Αν.): Ρ-27 (απαγορεύεται η αριστερή στροφή)

– στην οδό Εθν. Αντίστασης (Π.Ε.Ο.) (προς Δυ.): Ρ-28 (απαγορεύεται η δεξιά στροφή)

– στην οδό Μετ. Σωτήρος: Ρ-7 (απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα).

 

3.- Μεταφορά του χώρου στάθμευσης των ΤΑΞΙ από την οδό Α. Κοβατζή στην ανατολική πλευρά της οδού Μετ. Σωτήρος (ναός Μετ. Σωτήρος), στο τμήμα της από την οδό Καλογεροπούλου έως την οδό Εθν. Αντίστασης (Π.Ε.Ο.). Στη δυτική πλευρά της οδού, θα απαγορευτεί η στάθμευση οχημάτων. Προς τούτο, θα αφαιρεθούν οι υπάρχουσες πινακίδες και τοποθετηθεί η πινακίδα: Ρ-39 (απαγορεύεται η στάθμευση).

και

 

 

4.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υποβολή της απόφασης στο Δημοτικό  Συμβούλιο του Δήμου μας, προκειμένου να κάνει τις περαιτέρω ενέργειες.

 

 

 

 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     6  / 2021    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  16-03-2021

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

 

 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΣΠΥΡΙΔΩΝ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email