6/2021 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθ.Αποφ. 06/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 3/26-10-2021 τακτικής  συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

Θέμα:. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2021 ύστερα από «Εξώδικο δήλωση-πρόσκληση –διαμαρτυρία.

 

Στο Κιάτο σήμερα, στις 26 Οκτωβρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και ώρα 09:00  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ πρωτ: 14248/21-10-2021 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/10«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οκτώ μελών κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν  τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, και αναλυτικά:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος)
  2.  Θελερίτης Γεώργιος
  3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
  4. Τσολάκος Γεώργιος
  5. Σώκος Δημήτριος
  6. Δομετίου Βασίλειος
  7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

8.    Μυττάς Ιωάννης

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος    εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2021 ύστερα από «Εξώδικο δήλωση-πρόσκληση –διαμαρτυρία, έθεσε υπόψη των μελών, την αριθμ. πρωτ:14239/21-10-2021  εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου μας η οποία έχει ως ακολούθως:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔOΜΙΑΣ.

 
Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2 – 202 00, ΚΙΑΤΟ

Πληροφορίες: Β. Παπαβασιλείου, Γ. Κόλλια

Τηλ. 27423-60106-114

ΠΡΟΣ:

 

Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Σικυωνίων

 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ύστερα από την «Εξώδικο δήλωση – πρόσκληση -διαμαρτυρία»

ΣΧΕΤ:     α) η αριθμ. 3764/21-03-2016 αίτηση της κας Δημητροπούλου

β) το αριθμ. 3764/22-03-2016 διαβιβαστικό της Υπηρεσίας μας

γ) η αριθμ. 16116/25-10-2016 αίτηση της κας Δημητροπούλου

δ) η αριθμ. 8573/23-07-2021 εξώδικος δήλωση – πρόσκληση – διαμαρτυρία

Η παρούσα εισήγηση της Υπηρεσίας αφορά σε «Εξώδικος δήλωση – πρόσκληση -διαμαρτυρία» [(δ) σχετικό] των Χριστοδουλίδη Ανδρέα και Δημητροπούλου Μαρίας, για διάνοιξη κοινοτικής οδού στην κοινότητα Μουλκίου. Η αναφερόμενη ως κοινοτική οδός πλάτους 5 m εμφαίνεται στην υπ’ αρ. 58/1991 άδεια οικοδομής και στο από Μάιο 1990 τοπογραφικό διάγραμμα. Η παραχώρηση που αναφέρεται στο (δ) σχετικό και φαίνεται στο από Μάιο 1989 τοπογραφικό διάγραμμα, αφορά σε άλλο (όμορο) οικόπεδο, είναι τριγωνικού σχήματος εμβαδού 30 m2 περίπου και δεν περιλαμβάνεται στον υπόψη δρόμο.

Το θέμα της διάνοιξης του δρόμου αυτού, είναι γνωστό από το έτος 2016, οπότε και έγινε σχετική αυτοψία και αλληλογραφία. Συνοπτικά, το ιστορικό της υπόθεσης έχει ως εξής:

Σε  συνέχεια του (α) σχετικού, η Υπηρεσία διαβίβασε με το (β) σχετικό το αίτημα στην Τ.Κ. Μουλκίου, ώστε να μας ενημερώσουν για τις απόψεις τους, αλλά ουδεμία απάντηση λάβαμε.

Κατόπιν του (γ) σχετικού, η Υπηρεσία μας στις 31/10/2016 πραγματοποίησε αυτοψία με την τότε πρόεδρο της Κοινότητας Μουλκίου κα Κλειούφη και την αιτούσα, στην οποία διαπιστώθηκε ότι προκειμένου να διανοιχθεί ο δρόμος χρειάζεται εργολαβία που θα περιλαμβάνει οδοποιία και τοιχίο αντιστήριξης, λόγω της κλίσης του εδάφους. Η πρόεδρος, στην οποία είχε χρεωθεί το (γ) σχετικό, ενημερώθηκε να στείλει έγγραφο για την ένταξη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Μουλκίου, το οποίο δεν έγινε. Ο τότε αντιδήμαρχος κος Τσιάνος ενημέρωσε την κα Δημητροπούλου ότι θα προσπαθήσει να το εντάξει σε υπάρχουσα εργολαβία.

Μετά το (δ) σχετικό, η Υπηρεσία μας πραγματοποίησε προκοστολόγηση των εργασιών που περιλαμβάνουν: χωματουργικές εργασίες διάνοιξης της οδού, χαλικόστρωση, ασφαλτόστρωση και κατασκευή τοιχίου, που ανέρχονται στο ποσό των 32.000 €, συμπεριλαμβανομένου των απροβλέπτων και του εργολαβικού όφελου.

Η Εκτελεστική Επιτροπή καλείται να λάβει απόφαση προκειμένου να συμπεριληφθούν οι ανωτέρω εργασίες στο Τεχνικό Πρόγραμμα.

  Ο Δήμαρχος

& Ειδική Εντολή

ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ/κος Μηχ/κος ΠΕ3

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την ως άνω εισήγηση σε συνδυασμό με τη διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

Την παραπομπή του εν λόγω θέματος στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας, προκειμένου να συλλέξει τ’ απαραίτητα στοιχεία (π.χ τοπογραφικά διαγράμματα, συμβολαιογραφικές πράξεις), ώστε να έχει πλήρη εικόνα της υπόθεσης και ως εκ τούτου η Εκτελεστική Επιτροπή αποφασίζει την αναβολή του εν λόγω θέματος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 6/2021

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

 

 

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

Κιάτο 02-11-2021

Ο  Πρόεδρος

της Εκτελεστικής  Επιτροπής

Δήμαρχος Σικυωνίων

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email