6/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της  2 /  24-1-2020   τακτικής   συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης   6 / 2020

 

 

ΘΕΜΑ: 1ο ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ «Περί  παραχωρήσεως   του  χώρου  εκδηλώσεων  του 2ου  Γυμνασίου  Κιάτου, στο Σύλλογο  Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Κιάτου.»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  24ην  Ιανουαρίου  του έτους  2020   ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή  και ώρα 12:00 π. μ. συνήλθε σε  τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 11  / 20-1-2020   έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74   του Ν. 4555/2018«Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δ.  Ζάρκος                            (Πρόεδρος)                  1.- Ν.  Παπαβασιλείου    Μέλος

2.- Β.  Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Αντιπρόεδρος)             2.- Π.  Πανάγου                   «

3.- Δ.  Βυτινιώτη                           Μέλος                       3.-  Β.  Νανόπουλος             «

4.-  Αικ.  Λούτα                               «                             4.-  Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου

5.- Γ. Κουκουμέλης                         «

 

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης  Γεώργιος.

 

 

ΘΕΜΑ  1ο ΕΚΤΟΣ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανέφερε ότι έχουμε ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης, αφού προέκυψε  στο διάστημα που ήδη είχαμε αποστείλει την πρόσκληση της ημερήσιας διάταξης και κρίνεται απαραίτητο προς συζήτηση, με θέμα

«Περί  παραχωρήσεως   του  χώρου  εκδηλώσεων  του 2ου  Γυμνασίου  Κιάτου, στο Σύλλογο  Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Κιάτου» Ακολούθως ο πρόεδρος ανέφερε τα εξής:

 

Ο Σύλλογος  Γονέων και Κηδεμόνων  του 2ου  Γυμνασίου Κιάτου,  με το  από 24-01–2020 σχετικό έγγραφό του,  μας  ζητεί  όπως  παραχωρήσουμε το χώρο  εκδηλώσεων του 2ο Γυμνασίου Κιάτου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι πρόβες  για τη θεατρική παράσταση που θα ανεβάσει  ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων με συμμετοχή μαθητών/τριών  του 2ου Γυμνασίου, που θα γίνονται κάθε Κυριακή.

Ακολούθως  ο πρόεδρος ανέφερε ότι,   η Διευθύντρια  του 2ου Γυμνασίου Κιάτου, συμφωνεί με την διάθεση του χώρου εκδηλώσεων του 2ου Γυμνασίου Κιάτου για τις πρόβες της θεατρικής παράστασης  που θα γίνονται κάθε Κυριακή.

Και πρέπει με απόφασή μας,   να παραχωρήσουμε  την εν λόγω  αίθουσα στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων

 

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική  Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα  που αναφέρονται παραπάνω   καθώς  και  τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1566/1985 και τις εγκυκλίους  Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

    1.-  Την συζήτηση  του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

    2.-  Την παραχώρηση της χρήσης,  του χώρου εκδηλώσεων που βρίσκεται  στο κτήριο του  2ου  Γυμνασίου Κιάτου, στο  Σύλλογο  Γονέων και Κηδεμόνων  του 2ου Γυμνασίου Κιάτου, για την θεατρική παράσταση  που θα ανεβάσει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του εν λόγω σχολείου,  με την συμμετοχή Μαθητών/τριών καθώς και για τις πρόβες που θα γίνονται  κάθε Κυριακή.

Με την προϋπόθεση  τήρησης  της   υπ’ αριθ.  Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία  που ορίζεται  από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998 και με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου .

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   6 / 2020  και υπογράφεται ως έπεται

 

Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο  24-1-2020

 

Ο  Πρόεδρος    της  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

 

Ζάρκος   Δημήτριος

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email