6/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

1/20.01.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

6/2020

  Θέμα: Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ & ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 20η Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 341/16.01.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 1. Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
2.   1 Μυττάς Ιωάννης (Μέλος) 2. Ζάρκος Δημήτριος (Μέλος)
3.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης (Μέλος)    
4.     Λέγγας Μάρκος (Μέλος)    
5.     Ρουμπέκας Γεώργιος (Μέλος)    

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

5ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ & ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το 1ο/10.01.2020 σχετικό πρακτικό που ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 10/01/2020

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης: 14816/05.12.2019

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 19PROC005969805 2019-12-05

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

 

Τρόπος διενέργειας Διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

 

Σχετ:  α. Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει

β. Η υπ’ αριθμ. 117384 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ (ΦΕΚ 3821/Β/31-10-2017)

γ. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 14816/05.12.2019 διακήρυξη του έργου του θέματος.

δ. Η υπ’ αριθμ. 255/2019 Α.Ο.Ε.  βάσει της οποίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του ως άνω έργου.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, όπως ορίζεται στη σχετική διακήρυξη, προχώρησε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά» για κάθε συμμετέχοντα στη διαδικασία, όπως αυτοί φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος και έχει ήδη κοινοποιηθεί σε όλους τους προσφέροντες:

Ακολούθως, η Ε.Δ. κοινοποίησε τον ακόλουθο πίνακα προσφερόντων κατά σειρά μειοδοσίας σε όλους τους συμμετέχοντες δια μέσου της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος. Παράλληλα τον ανάρτησε στο χώρο συνημμένων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ώστε να είναι προσβάσιμος σε όλους τους συμμετέχοντες.

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

Ακολούθως, έγινε έλεγχος, κατά σειρά μειοδοσίας, των δικαιολογητικών συμμετοχής (όπως ορίζονται στο άρ. 24.2 της διακήρυξης) αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Η Ε.Δ. προέβη σε έλεγχο των εγγυητικών επιστολών που υποβλήθηκαν ως προς τα στοιχεία που αναγράφονταν σε αυτές. Διαπιστώθηκε ότι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που προσκομίστηκε από τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν περιελάμβανε τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμό πρωτοκόλλου ή ΑΔΑΜ), όπως αυτά απαιτούνται από το άρ. 15.2 παρ. η της διακήρυξης. Κατόπιν τούτου, ο εν λόγω φορέας αποκλείστηκε από τη διαγωνιστική διαδικασία. Συνεπώς, οι οικονομικοί φορείς που παραμένουν πλέον στη διαδικασία είναι, κατά σειρά μειοδοσίας, οι εξής:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολούθως, η Ε.Δ. επικοινώνησε με τους εκδότες των  υποβληθεισών εγγυητικών επιστολών των οικονομικών φορέων, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε η εγκυρότητα του συνόλου των εγγυητικών επιστολών που κατατέθηκαν. Η Ε.Δ. έλαβε υπόψη ότι η υποχρέωση προσκόμισης πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).

Κατά τον έλεγχο των λοιπών δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ» δεν είχε συμπληρώσει το πεδίο Β.6 του μέρους III του ΤΕΥΔ, που αφορά στις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις. Η Ε.Δ. ζήτησε από την αναθέτουσα να αποστείλει σχετικό έγγραφο στον οικονομικό φορέα περί συμπλήρωσης και επανυποβολής του ΤΕΥΔ. Ο οικονομικός φορέας επανυπέβαλε το ΤΕΥΔ αυθημερόν, με συμπληρωμένο το απαιτούμενο πεδίο.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε τη σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού και εισηγείται στην Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «Π.Σ. ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με μέση έκπτωση 53,45 %.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Τυρλής Κωνσταντίνος

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

1. Νιάρρου Γεωργία 2. Μαθιόπουλος Μιχαήλ
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • την 11/2018 μελέτη του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ & ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» προϋπολογισμού 920.000,00€ με ΦΠΑ 24%. (CPV:45233222-1)
 • την 310/2018 (Ψ4ΡΕΩ1Θ-8ΟΓ) Απόφαση ΔΣ με την οποία εγκρίθηκε  η ανωτέρω μελέτη.
 • την 311/2018 (Ω3ΞΑΩ1Θ-2ΔΗ) απόφαση ΔΣ με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή αιτήματος Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 920.000,00 € (741.935,48€ + 178.064,52 € ΦΠΑ), στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» στον άξονα προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας». Δεσμεύτηκε για την κάλυψη από ιδίους πόρους του Δήμου του επιπλέον ποσού του συνολικού προϋπολογισμού 920.000,00€ (741.935,48€ + 178.064,52€ ΦΠΑ) για την υλοποίηση του έργου, το οποίο ανέρχεται σε 52.000,00€ (41.935,48€ + 10.064,52€ ΦΠΑ) και υπερβαίνει τον ανώτατο προϋπολογισμό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα, ήτοι 868.000,00€ (700.00,00€ + 168.000,00€). Βεβαιώνει για τη μη απαίτηση απαλλοτριώσεων ιδιωτικών εκτάσεων για την κατασκευή του έργου καθώς οι προτεινόμενοι προς βελτίωση αγροτικοί οδοί είναι υφιστάμενοι και η εδαφική λωρίδα που καταλαμβάνουν είναι ιδιοκτησίας του Δήμου και επιπλέον ότι δεν εξυπηρετούν την γενική κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου.
 • την 413/2018 (ΨΠΒΙΩ1Θ-ΜΑΒ) απόφαση ΔΣ αποδοχή της με Α.Π.: 60072/30.10.2018 (ΑΔΑ:780Χ465ΧΘ7-ΧΝΧ) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, περί Ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I”, καθώς και των Ειδικών Όρων αυτής.
 • την 69/2019 (Ω5ΠΣΩ1Θ-4Θ2) απόφαση ΟΕ περί τροποποίησης Π/Υ τρέχοντος έτους.
 • την 124/2019 (ΩΥ18Ω1Θ-ΓΦ4) απόφαση ΔΣ περί εγκρίσεως της ανωτέρω απόφασης ΟΕ.
 • την 73663/16.04.2019 (6ΣΔΒΟΡ1Φ-ΓΣΘ) απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία νομιμοποιήθηκε η ανωτέρω απόφαση ΔΣ.
 • το γεγονός ότι στο Π/Υ τρέχοντος έτους και στον Κ.Α. 64.7323.002 των εξόδων με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ & ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση  ποσού 868.000,00€  προερχόμενη από {Επενδυτικά δάνεια του άρθρου 69 του Ν. 4509/2017 (Φιλόδημος Ι)}.
 • το 19REQ005947521 2019-12-02 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου.
 • την 479/14694/02.12.2019 (Ψ6Α0Ω1Θ-ΚΦΙ)(19REQ005948423) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δήμου Σικυωνίων.
 • την 255/2019 (6ΘΟΥΩ1Θ-ΔΘ5) απόφαση ΟΕ «Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού του ανωτέρω έργου και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού»,
 • την 14816/05.12.2019 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 19PROC005969805 2019-12-05,
 • την 14817/05.12.2019 Προκήρυξη, με ΑΔΑΜ:19PROC005970092 2019-12-05,
 • την 14818/05.12.2019 Περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ:6ΒΔ6Ω1Θ-ΜΟΔ,
 • τo 1ο/10.01.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία των υποφακέλων που υποβλήθηκαν,
 • το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία ένσταση κατά της διακήρυξης για την διεξαγωγή του διαγωνισμού,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει το 1ο/10.01.2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ & ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»  με αρ. μελέτης 11/2018 της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού προϋπολογισμού (με ΦΠΑ 24%) 920.000,00€ (CPV:45233222-1).

 

Β. Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω έργου, το μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Π.Σ.ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση έκπτωση 53,45%.

 

Γ. Ορίζει πως μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού, θα εκδοθεί και νέα απόφαση περί κατακύρωσης του αποτελέσματος.

 

Δ. Μετά την παρούσα παρέχεται πρόσβαση, στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων, προς τους προσφέροντες (παρ.3β – αρ. 13 της ΚΥΑ 83010/4098/26-07-2017—ΦΕΚ/Β/2710).

 

Ε. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του ανωτέρω έργου, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

 

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες μέσω του συστήματος, σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 παρ. θ’ της Διακήρυξης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 6/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                               Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 20.01.2020

Ο Αντιπρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email