6/2020 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                               

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                     Αριθ.Αποφ. 6/2020

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το πρακτικό της 05/ 17-12-2020  τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής  Επιτροπής του Δήμου  Σικυωνίων.

 

Θέμα: «Κατάρτιση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων έτους 2021».

 

Στο Κιάτο σήμερα, στις 17 Δεκεμβρίου ημέρα  Πέμπτη και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:13029/14-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/10«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) .

Διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οκτώ (8) μελών κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν  τα παρακάτω  () μέλη, ήτοι:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. Σπυρίδων Σταματόπουλος
  2.    Σώκος  Δημήτριος
  3.  Μπουζιάνη –Τσαντίλα Βασιλική
  4.  Θελερίτης Γεώργιος
  5. Τσιόγκας Νικόλαος
  6. Τσολάκος Γεώργιος
  7. Δομετίου Βασίλειος
  8. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, κηρρύσοντας την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης «Κατάρτιση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων έτους 2021», έθεσε υπόψη των μελών το εν λόγω Πρόγραμμα όπως αυτό συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία  του Δήμου μας  και έχει ως εξής:

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021  
Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, ΣΥΜΒΑΣΗ
00     ΓΕΝΙΚΕΣ    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     
1 00.6737.009 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για το έργο {Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Αρχαίας Σικυώνας Β΄ Φάση  &  διερεύνησης  Αρχαίου Σταδίου} (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 20.961,46 € ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Α.Δ.Σ.: 285/2017 , ΕΓΚΡ. ΑΠΟΚ/ΝΗΣ: 278495/7-11-2017 , ΣΥΜΒΑΣΗ: 18SYMV002705526 Η ΑΡΙΘΜ. 202/05-08-2020 Α.Ο.Ε. ΚΑΙ Η ΑΠΌ 25-11-2020  2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2 00.6737.006 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για το έργο [Πρόγραμμα μελέτης προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της  αγοράς της Αρχαίας Σικυώνας] 24.800,00 € Έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19  
3 00.6737.013 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου  [Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων , Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ. Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ] (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 898.670,29 € Aπό: α)  Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΣΑΕ 871) με ποσό 805.785,97€ , β)  ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2019 με ποσό 50.000,00€ γ)  ΥΠ. ΕΣ.  ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2018 με ποσό 7.654,77 € δ)  Τέλη Διαφήμισης 2017 με ποσό 6.739,85€ ε)  Ιδίους Πόρους με ποσό 25.129,76€ στ)  ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ έτους 2009 ΣΑΕ 055 ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ  με ποσό 1.843,09€  ζ) ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική Προστασία με ποσό 400,00€  η)  ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2007 το ποσό 687,23€ θ)  ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ με ποσό  11,06€  και ι)  ΥΠΕΣΔΔΑ-2002 ΖΗΜΙΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ  με ποσό 418,56€. 19SYMV005616695
    ΣΥΝΟΛΟ  ΓΕΝΙΚΕΣ    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    944.431,75 €    
20     ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  
4 20.7325.001 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού 36.360,86 € Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021  
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 36.360,86 €    
25     ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    ΥΔΡΕΥΣΗΣ  –  ΑΡΔΕΥΣΗΣ  –  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  –  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  
      0,00 €    
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ 0,00 €    
30       ΥΠΗΡΕΣΙΑ    ΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΕΡΓΩΝ    ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ –   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  
5 30.7413.012 Γ.Π.Σ.- ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΤΡΑΓΑΝΑ, ΝΕΑΠΟΛΗ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 26.918,06 € (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013) Α.Δ.Σ.: 110/09-06-2013    ΣΥΜΒΑΣΗ:             3424/05-08-1993
6 30.7412.002 Εκπόνηση μελετών έτους 30.000,00 € ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ  ΔΑΠΑΝΩΝ 2021  
7 30.7413.014 Εκπόνηση της μελέτης με τίτλο {Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο-Πολεοδομικές μελέτες-Πράξεις εφαρμογής} 68.722,74 € Χ. Π. ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ {Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού}  
8 30.7324.004 Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 1ος Ειδικός Προϋπολογισμός” (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 46.177,71 € {Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Πράσινου Ταμείου  Αστική Αναζωογόνηση 2018 ΜΕΛΕΤΗ: 1/2017       ΣΥΜΒΑΣΗ 4248/11-4-2019                       19SYMV004775107
9 30.7323.005 Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου – Σφαγεία 71.539,08 € ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ  
10 30.7311.004 Αποπεράτωση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 36.727,44 € ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΜΕΛΕΤΗ: 5/2019     ΑΟΕ 188/2019    19SYMV005875787
11 30.7326.001 Διαμόρφωση χώρων για κατασκευή Παιδικών Χαρών Δήμου Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 44.632,95 € ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΜΕΛΕΤΗ: 22/2019     ΑΟΕ 226/2019   19SYMV005911578
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 324.717,98 €    
35    ΥΠΗΡΕΣΙΑ   ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
      0,00 €    
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 0,00 €    
45    ΥΠΗΡΕΣΙΑ    ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ  
12 45.7326.002 Διαμόρφωση Κοιμητηρίων 60.000,00 € ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ  
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 60.000,00 €    
60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)  
           
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ       
61  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)  
13 61.7326.003 Κατασκευή Δημοτικού Σταδίου Σικυωνίων στη Δ.Κ. Κιάτου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 1.399.454,79 € (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ=600.000,00+ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2020=18.937,00+ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2019=151.496,61+ΥΠ. ΕΣ. ΚΑΠ 2020 ΟΡΕΙΝ. ΔΗΜΩΝ=106.500,00 +ΥΠ. ΕΣ. ΚΑΠ 2019 ΟΡΕΙΝ. ΔΗΜΩΝ=19.000,00+Έκτ. επιχ/ση ΥΠ.ΕΣ-COVID-19 =151.352,60 & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ=18.299,44+ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2021=333.869,14) ΜΕΛΕΤΗ: 1/2019    Α.Ο.Ε.   326/2020 (ΑΔΑ: 6ΛΜΙΩ1Θ-606                          ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  1.399.454,79 €    
62  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)  
           
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ       
63  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)  
14 63.7312.001 Κατασκευή εξωτερικών υδραγωγείων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ, Δήμου Σικυωνίων 3.359.609,18 € Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2014 (ΕΣΠΑ) – Κωδικός έργου 2014ΣΕ07500010  
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  3.359.609,18 €    
64  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)  
15 64.7336.001 Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 117.852,13 € Π.Δ.Ε. ΣΑΕ 572 ΜΕΛΕΤΗ: 21/2017     ΣΥΜΒΑΣΗ: 18SYMV003003670
16 64.7322.005 Αναβάθμιση περιοχής Πλατανόβρυσης Τοπικής Κοινότητας Φενεού (ΣYNEXIZOMENO) 160.002,30 € Π.Α.Α. 2014-2020 ΜΕΛΕΤΗ: 50/2011     ΣΥΜΒΑΣΗ: 15SYMV003409702
17 64.7333.001 Εργασίες συντήρησης της ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια  του  Δήμου Σικυωνίων  και επισκευής φθορών στο δημοτικό οδικό δίκτυο  που προκλήθηκαν από πλημμύρες» {Κωδικός έργου 2014ΣΕ5700004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.} (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 121.504,25 € Π.Δ.Ε. (Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ57100004, ΣΑΕ 571) ΜΕΛΕΤΗ: 5/2017     ΣΥΜΒΑΣΗ: 17SYMV002021000
18 64.7341.012 Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγής χρήσης (Α΄ Ειδικός Προϋπολογισμός)} με Κωδικό ΟΠΣ 5001387 -ΕΣΠΑ-  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 371.166,51 € ΕΣΠΑ ΜΕΛΕΤΗ: 9/2016     ΣΥΜΒΑΣΗ: 18SYMV002635460
19 64.7341.013 Αγροτική Οδοποιία από Επ. Ο. Μεσινού-Αρχαίας Φενεού έως Παναγία (τμήμα Γ΄) και έως θέση Λίμνη-Αμπέλια, Κωδ. ΟΠΣΑΑ 0006132446 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 368.735,06 €  (ΠΑΑ 2014-2020) ΕΣΠΑ ΜΕΛΕΤΗ: 24/2014     ΑΟΕ 3/2019                   19SYMV005865900
20 64.7341.014 Αγροτική Οδοποιία (βελτίωση-ασφ/στρωση αγροτικών δρόμων) στα Τ.Δ. Κλημεντίου, Σουλίου, Κρυονερίου, Διμηνιού & Σικυώνος του Δήμου Σικυωνίων – (Β’ Ειδικός Προϋπ/σμός), Κωδ. ΟΠΣΑΑ 0006173647 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 345.040,14 €  (ΠΑΑ 2014-2020) ΕΣΠΑ ΜΕΛΕΤΗ: 11/2011     ΣΥΜΒΑΣΗ 12461/16-10-2019                19SYMV005712422
21 64.7341.015 Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Σικυωνίων {Κωδικός ΟΠΣ 5029329} – (ΕΣΠΑ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 256.911,37 € ΕΣΠΑ ΜΕΛΕΤΗ: 2/2018     20SYMV006763759
22 64.7341.016 Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγής χρήσης (Β΄ Ειδικός Προϋπολογισμός)}»  με Κωδικό ΟΠΣ 5001387 -ΕΣΠΑ-(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 2.400.000,00 € ΕΣΠΑ=2.103.337,44 +ΚΑΠ ΕΠ. ΔΑΠ. 2020=296.662,56 ΜΕΛΕΤΗ: 1/2018   Α.Ο.Ε.  319/2020                ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ    ΑΔΑ: Ψ5ΩΦΩ1Θ-2Λ1
23 64.7341.017 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Κωδικός ΟΠΣ 5044821),  Επιχ. Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 777.000,00 € ΕΣΠΑ  (Κωδικός ΟΠΣ 5044821),  Επιχ. Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» ΜΕΛΕΤΗ: 1/2017   Α.Ο.Ε.  301/2020                ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ    ΑΔΑ: Ω77ΘΩ1Θ-9ΩΛ
24 64.7341.018 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»   (Κωδ. ΟΠΣΑΑ 0010871447) – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 399.999,99 € ΕΣΠΑ  (Κωδ. ΟΠΣΑΑ 0010871447) – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: 9/2018   Α.Ο.Ε.  353/2020                ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ              ΑΔΑ: 63Ν8Ω1Θ-ΤΤ5
25 64 7341.019 ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ -2ος ΕΙΔ. Π/Υ ΤΗΣ 01/2017 ΜΕΛΕΤΗΣ (Κωδικός ΟΠΣ 5044821),  Επιχ. Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» 186.496,00 € ΕΣΠΑ (Κωδικός ΟΠΣ 5044821),  Επιχ. Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»  
26 64.7331.001 Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & αύλειων χώρων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 83.150,07 € Από Π.Δ.Ε. ΥΠ. ΕΣ. ΣΑΕ 055=82.542,12€ + Από ΣΑΤΑ 2013 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ=0,57€ + Από ΣΑΤΑ 2017 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ=607,38€ ΜΕΛΕΤΗ: 7/2018          ΣΥΜΒΑΣΗ 1441/8-2-2019         19SYMV004432680
27 64.7413.001 Μελέτη Πυροπροστασίας  Σχολικών Κτιρίων Δήμου Σικυωνίων   (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 80.892,66 € (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)  Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010=65.720,00€ + Από ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2020=2.902,00€+ Απο ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ=12.270,66€ Α.Ο.Ε. 349/29-11-2020 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
28 02.64.7323.001 Αποκατάσταση οδοστρωμάτων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών & των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29.9.2018 Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΑΕ 871) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 649.089,05 € ΣΑΕ 871 ΜΕΛΕΤΗ:21/2019          ΣΥΜΒΑΣΗ 9095/30-7-2019                  19SYMV005364828
29 02.64.7323.002 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ {Αναπτυξιακά-Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα  “Αντώνης Τρίτσης” παρ. 5 του άρθρου 130 του ν. 4635/2019] -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 428.295,50 € {Αναπτυξιακά-Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα  “Αντώνης Τρίτσης” παρ. 5 του άρθρου 130 του ν. 4635/2019] ΜΕΛΕΤΗ: 11/2018          ΣΥΜΒΑΣΗ 4593/06-06-2020            20SYMV006847463
30 02.64.7326.001 Αποκ/ση υποδομών κοιν/στων χώρων (γέφυρες-πεζοδρόμια-τοιχεία) στα πλαίσια υλοπ/σης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών & των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δ.Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή 29.9.18 ΣΑΕ 871} (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 782.162,02 € ΣΑΕ 871 ΜΕΛΕΤΗ:9/2019          ΣΥΜΒΑΣΗ 9957/23-8-2019                   19SYMV005465926
31 02.64.7326.005 Επιχορήγηση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την υλοποίηση  του έργου “Ανακατασκευή Γέφυρας στη θέση [ΠΛΑΚΑ] της Κοινότητας Μεσινού Δ.Ε. Φενεού” {Κωδικός έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.} -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 1.740.000,00 € Προερχόμενο από: α)  Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΣΑΕ 571) με ποσό 1.200.000,00€ , β)  ΣΑΤΑ  2011  με ποσό 769,49€ ,   γ)   ΣΑΤΑ 2011{3η & 4η Δόση} με ποσό 2.154,81€ , δ)  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με ποσό των 10.131,38€  ε)  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με ποσό 59.642,50€ στ)  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με ποσό 69.319,17€ ζ)  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018 με ποσό 228.849,26€ και  η)  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 με ποσό 169.133,39€ ΜΕΛΕΤΗ: 9/2020    Α.Ο.Ε.  273/2020         ΑΔΑ: ΨΞ3ΧΩ1Θ-79Ψ   ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ &      186519/05.11.2020 ΑΔΑ: ΨΗΩ6ΟΡ1Φ-ΠΔΔ
32 02.64.7331.002 Αποπεράτωση Κοινοτικού Καταστήματος στη θέση {ΕΞΟΧΙΚΟ} της Κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας-Βασιλικού (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 51.084,74 €  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ:3/2020          ΣΥΜΒΑΣΗ 7644/21-08-2020                   20SYMV007207282
33 02.64.7331.003 Αποπεράτωση Δημοτικού Ακινήτου στην Κοινότητα ΤΑΡΣΟΥ 50.000,00 €  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  
34 02.64.7323.003 Οδοποιία Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (πλήν Κοινότητας ΣΙΚΥΩΝΟΣ-ΚΙΑΤΟΥ) 100.323,40 €  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  
35 02.64.7323.004 Οδοποιία Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 105.715,26 €  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  
36 02.64.7326.006 Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Σικυωνίων (Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010) 69.440,00 €  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  
37 02.64.7323.005 Οδοποιία Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ  –  {ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  –  Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010=100.000,00€} και από (Τέλη Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄ – Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2019=36.000,00€) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 136.000,00 €  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ: 1/2020    Α.Ο.Ε.   354/2020          ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ    ΑΔΑ: ΩΞΧΣΩ1Θ-0Υ8
38 02.64.7336.003 Άμεση επισκευή-κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ,  στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ. Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ από Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών{Κωδικός ενάριθμου έργου 2018ΣΕ87100016 της ΣΑΕ 871} (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 94.010,91 ΣΑΕ 871 ΜΕΛΕΤΗ:3/2019          ΣΥΜΒΑΣΗ 8295/11-7-2019                           19SYMV005259616
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  9.874.871,36 €    
69   ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)  
           
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ       
70      ΛΟΙΠΕΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
39 70.7331.005 Αναβάθμιση Υποδομών 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου ΚΙΑΤΟΥ (Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΖΟΓΥΓΙΟΥ του Πράσινου Ταμείου {Αστική Αναζωογόνηση} 675.000,00 € Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΖΟΓΥΓΙΟΥ του Πράσινου Ταμείου {Αστική Αναζωογόνηση}=313.970,00€ + (ΣΑΤΑ 2016 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ 2016=1.364,02€ + ΚΑΠ 2017 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ=43.900,73€ + ΚΑΠ 2018 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ=47.000,00€ + ΚΑΠ 2019 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ=45.569,57€ + ΚΑΠ 2020 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ=64.802.65€ + ΚΑΠ 2021 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ=69.150,00€) ΜΕΛΕΤΗ:  8/2020       ΓΙΑ ΠΟΣΟ 675.000,00€    ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 89.243,03€              ΘΑ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΤΟΝ Π/Υ 2021 ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΌ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ  ΤΟΥ Κ.Α. 64.7341.016 ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΣΤΟΝ Π.Υ. 2021 Η ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ 585.756,97€
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 675.000,00 €    
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  16.674.445,92 €    
 
Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η
944.431,75 € ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
36.360,86 € ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
0,00 € ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    ΥΔΡΕΥΣΗΣ  –  ΑΡΔΕΥΣΗΣ  –  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  –  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
324.717,98 € ΥΠΗΡΕΣΙΑ    ΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΕΡΓΩΝ    ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ –   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
0,00 € ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
60.000,00 € ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
1.399.454,79 €  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
3.359.609,18 €   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
9.874.871,36 €   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
675.000,00 € ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
16.674.445,92 €  

 

 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την ως ανω εισήγηση σε συνδυασμό με τη διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  1. Εγκρίνει ως έχει το Τεχνικό  Πρόγραμμα  του Δήμου Σικυωνίων έτους 2021, σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας & Πολεοδομίας του Δήμου.
  2.  Η παρούσα απόφαση αποστέλλεται στο Δημοτικό  Συμβούλιο για τις δικές του ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση έλαβε  αύξοντα αριθμό 06/2020

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        ΤΑ   ΜΕΛΗ

 

 

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

Κιάτο   17 Δεκεμβρίου 2020

Ο  Πρόεδρος

της Εκτελεστικής Επιτροπής

Δήμαρχος Σικυωνίων

 

Σπυρίδων Π Σταματόπουλος    

Print Friendly, PDF & Email