6/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤHN  IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της  2 /  19-2-2019     τακτικής συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης   6  / 2019

 

Περίληψη:  Εκτός   ημερήσιας διάταξης «Περί συζητήσεως της αιτήσεως  του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων  του

1ου  ΓΕΛ  Κιάτου»

 

 

     Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  19ην    Φεβρουαρίου  του έτους  2019  ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30   μ. μ.  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  Δημητρίου Ζάρκου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 29/15-2-2019  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη  -5- ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

 

1.-Δημήτριος        Ζάρκος               (Πρόεδρος)                       1.- Βασίλειος         Kελλάρης

2.-Αναστάσιος     Λεονάρδου                                                   2.- Δημήτριος       Ασβεστόπουλος

3.-Αλέξιος            Βυτινιώτης                                                    3.- Νικόλαος         Σκαρμούτσος

4.-Γεώργιος          Κουκουμέλης                                                4.- Εκπρόσωπος της μαθητικής  Κοινότητας του 1ου  ΕΠΑ. Λ

5.-Αικατερίνη        Λούτα

 

 

Θέμα   1ον (Εκτός ημερήσιας  διάταξης)

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  αφού  κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης, εξέθεσε ότι  έχουμε  ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης  λόγω  καταληκτικών ημερομηνιών, περί συζητήσεως της αιτήσεως  του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων  του 1ου  ΓΕΛ  Κιάτου, στη συνέχεια ομόφωνα  η Σχολική Επιτροπή αποφάσισε την συζήτηση  του θέματος  εκτός ημερήσιας διάταξης.

 

Ακολούθως  ο πρόεδρος εξέθεσε ότι ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων  του 1ου  Γενικού Λυκείου  Κιάτου, μας υπέβαλε την από 18/2/2019 αίτησή του, σχετικά  με την παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί  πολιτιστική εκδήλωση (Συναυλία)  των  μαθητών  της Α΄ Λυκείου ημερήσια εκδήλωση  στις  22-02-2018 .

 

Στην συνέχεια κάλεσε τα μέλη  της Σχολικής Επιτροπής  να αποφασίσουν σχετικά.

 

 

 

Η Σχολική Επιτροπή

 

 

Ύστερα από διαλογική  συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα

 

 

 

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 

1.-  Την συζήτηση του θέματος  εκτός ημερήσιας διάταξης και

 

2.-  Παραχωρεί  την χρήση της αίθουσας εκδηλώσεων  του  1ου  Γενικού Λυκείου Κιάτου   στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου ΓΕΛ Κιάτου  για την Παρασκευή  22αν  Φεβρουαρίου  2019 για να την χρησιμοποιήσουν για την πραγματοποίηση  πολιτιστικής εκδήλωσης (Συναυλία)  οι μαθητές μαζί με τους γονείς  της Α΄  Λυκείου του 1ου ΓΕΛ Κιάτου.

 

Με την προϋπόθεση  τήρησης  της   υπ’ αριθ.  Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία  που ορίζεται  από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998 και με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου .

 

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  6   /  2019 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        ΤΑ     ΜΕΛΗ

 

 

 

Ακριβές  Αντίγραφο

Κιάτο   19-02-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

 

Ζάρκος   Δημήτριος

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email