6/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

2/ 12.02.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 6/2019   Θέμα: «Ορισμός δικαστικών επιμελητών για επίδοση έφεσης του Δήμου Σικυωνίων κατά του ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ και λοιπών»

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 12η Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1449/08.02.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ουδείς
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Μπουζιάνη Βασιλική    
5.     Ζάρκος Δημήτριος    
6.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    
7.     Σπανός Κων/νος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

θέμα α’

προ ημερήσιας διάταξης

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, το θέμα με τίτλο: «Ορισμός δικαστικών επιμελητών για επίδοση έφεσης του Δήμου Σικυωνίων κατά του ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ και λοιπών» και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010.

 

Ακολούθως, o Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την έφεση του Δήμου Σικυωνίων κατά του ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ και λοιπών και την ανάγκη ορισμού δικαστικών επιμελητών για την επίδοση αυτής.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του άρθρου 122 του ΠΔ 503/1985 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΦΕΚ Α’ 182)
  • τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87),
  • τις διατάξεις των άρθρων 203 κ.ε. του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’133),
  • τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ Α’ 145),
  • την έφεση του Δήμου Σικυωνίων,
  • την 82/2019 (ΨΦΡΞΩ1Θ-1Ο7) ΑΑΥ & 83/2019 (ΨΘ2ΒΩ1Θ-1ΞΒ) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 §3 του ν. 3852/2010 κι επιτακτική τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης, λόγω  καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β.Ορίζει τη Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών  κα Κυριακή Κιούκη προκειμένου να προβεί στην επίδοση έφεσης του Δήμου Σικυωνίων κατά του Παπανικολάου Στέργιου και λοιπών στην περιοχή των Αθηνών (3 επιδόσεις). Το ύψος της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 130,20€ (82/2019 ΑΑΥ).

 

Γ.Ορίζει το Δικαστικό Επιμελητή του Εφετείου Ναυπλίου  κ Σωτήριο Κορωνιώτη προκειμένου να προβεί στην επίδοση έφεσης του Δήμου Σικυωνίων κατά του Παπανικολάου Στέργιου και λοιπών στην περιοχή του Κιάτου (3 επιδόσεις). Το ύψος της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 130,20€ (83/2019 ΑΑΥ).

 

Δ. Οι ανωτέρω δαπάνες βαρύνουν την πίστωση του ΚΑ 00.6116 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών».

 

Ε. Η πληρωμή των δικαστικών επιμελητών καθορίζονται με τις διατάξεις της ΚΥΑ 21798/2016                  (ΦΕΚ Β’ 709).

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 6/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 12.02.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email