6/2019 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό της με αριθμό   3  /  13-5-2019

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   6 /  2019

 

Περίληψη: «Περί  εγκρίσεως  του απολογισμού της Σχολικής  Επιτροπής Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2017. »

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13η  Μαίου έτους  2019,  ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ.  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  της κ. Μπουζιάνη – Τσαντίλα  Βασιλικής, ύστερα από την αριθμ. 15/08-05-2019 έγγραφη  πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου  ότι  σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα – 5 – μέλη  ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Βασιλική          Μπουζιάνη – Τσαντίλα    (Πρόεδρος)     1.- Δήμητρα           Βυτινιώτη                 Μέλος

2.- Βασίλειος         Μπόκιας        Μέλος                               2.-Παναγιώτης       Κατσούλας              Μέλος

3.- Παλαιολόγος    Δούρος             «                                   3.- Γεώργιος          Κουκουμέλης            Μέλος 4.- Φωκίων            Στέκας              «                                   4.- Ιωάννης            Σωτηρόπουλος         Μέλος

5.- Κων/νος           Κελλάρης          «

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

     

    

Θέμα     2ο  ( Ημερήσιας  διάταξης)

 

Η   Πρόεδρος κ. Μπουζιάνη  – Τσαντίλα  Βασιλική εισηγούμενη  το  2ο θέμα της   ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Περί  εγκρίσεως  του απολογισμού της Σχολικής  Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2017»  έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 1/2019 απόφαση της που έχει ως εξής;

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν Ο Μ Ο Σ  Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ι Α Σ                                   Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α  Σ Τ Ο  Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Δ Η Δ Η Μ Ο Σ  Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από  το  πρακτικό  της  1/25-1-2019    τακτικής  δημόσιας  συνεδρίασης  της  Σχολικής  Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης.

 

Αριθμός  Απόφασης   1/2019

 

 

 Περίληψη   «Έγκριση  Απολογισμού  Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης   Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2017».

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 25  Ιανουαρίου του έτους  2019  ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00   συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  Ιωάννη  Σωτηρόπουλου,  η  Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. πρωτ:14/21-1-2019 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»   (ΦΕΚ 87/07-

06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 7- ήτοι:

 

                         ΠΑΡΟΝΤ Α                                                                                       ΑΠΟΝΤ Α

 1.  1.   Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                     Κουκουμέλης Γεώργιος
3. Κουτρέτσης Σπυρίδων  3. Παπαθανασίου Ελένη
4. Πανάγου Αθανάσιος 4. Χρήστος Γεώργας
5. Σαρχάνης  Κωνσταντίνος  
6. Ντρίμερης Δημήτριος  
7. Βυτινιώτης Αλέξιος  

 

 1.    2.   Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική                                       Τσαμαντά Ελένη

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού  για την

τήρηση των πρακτικών.

 

ΘΕΜΑ    2ον (ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο  Πρόεδρος  της  Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  κ.  Ιωάννης  Σωτηρόπουλος

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2o θέμα της ημερήσιας διάταξης με

θέμα «Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου Σικυωνίων

οικονομικού έτους 2017» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

 

Α.-Στην παρ.12β της υπ’ αριθ. 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β’) απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ ορίζεται, ότι ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής υποβάλλει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου  κάθε  έτους  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  αντίγραφο  του  βιβλίου  «ΕΣΟΔΩΝ   – ΕΞΟΔΩΝ» καθώς και συνοπτικό ετήσιο πίνακα απολογισμού προηγούμενου οικονομικού  έτους μαζί με τα σχετικά  δικαιολογητικά.

Β.-Στην  παρ.13  της  υπ’  αριθ.  8440/24.02.2011  (ΦΕΚ  318/25.02.2011  τεύχος  Β’)  απόφασης

ΥΠΕΣΑΗΔ  ορίζεται ότι: «Το Διοικητικό Συμβούλιο  της Σχολικής Επιτροπής με βάση το βιβλίο

«ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ» και τον απολογιστικό πίνακα προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων της οικονομικής διαχειρίσεως και αποφασίζει για την έγκρισή του με απόφαση, η οποία λαμβάνεται μέχρι το τέλος Μαρτίου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής υπόκειται στην έγκριση του οικείου Προέδρου του Διοικητικού  Συμβουλίου.

Γ.-Στο άρθρο 2 της υπ’ αριθ. Φ.Γ.8/9836/27-05-1992 (ΦΕΚ 448 Β΄) απόφαση της ολομέλειας  του

Ελεγκτικού  Συνεδρίου

Τον απολογισμό πρέπει να συνοδεύουν τα εξής:

 

 

 

1). Τα στελέχη των διπλότυπων  εισπράξεως, για τα  έσοδα που  εισπράττονται υπέρ της Σχολικής

Επιτροπής.

2).   Όλα   τα   κατά   νόμο   δικαιολογητικά   πληρωμών   (τιμολόγια,   αποδείξεις,   πρωτόκολλα παραδόσεως – παραλαβής  κ.λ.π)

3).Τα δικαιολογητικά αποδόσεως των κρατήσεων υπέρ των τρίτων που γίνονται κατά την διενέργεια των πληρωμών των διαφόρων δαπανών κατά τη διάρκεια του διαχειριστικού έτους και τα οποία  επισυνάπτονται στα  αντίστοιχα δικαιολογητικά

4).Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου καταθέσεων Ταμιευτηρίου ή Υποκαταστήματος αναγνωρισμένης

Ελληνικής Τράπεζας, θεωρημένο από τον Πρόεδρο της Σχολικής  Επιτροπής.

5). Βεβαίωση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής για τα μετρητά που υπάρχουν στα χέρια του υπολόγου Ταμία της Σχολικής Επιτροπής κατά την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

6). Βεβαίωση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής για το υπόλοιπο της διαχείρισης κατά την

31η  Δεκεμβρίου του προηγούμενου οικονομικού έτους.

7) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής περί εγκρίσεως διαδικασίας απολογισμού.

8) Έγκριση της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής  από το Δημοτικό

Συμβούλιο.

Με  την υπ’ αριθμ. 14999/10-10-1999  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  διευκρινίζεται  ότι οι σχολικές Επιτροπές ως Ν.Π.Δ.Δ των   ΟΤΑ υπάγονται στις ρυθμίσεις του Ν.2539/97 για την υποβολή απολογισμού.

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου λαμβάνοντας υπόψη και όλα  τα παραπάνω προέβη σε αναλυτικό έλεγχο των εσόδων και εξόδων αυτής για το οικονομικό έτος 2017 και τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

 1. 1. Εγκρίνει τη διαχείριση του Οικονομικού Έτους 2017 ως εξής :

 

 

 

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 49.373,18  €
 

Έσοδα από Επιχορηγήσεις και Τόκους

 

188.279,94  €

 

Γενικά Έσοδα

 

3.663,71  €

            Έξοδα                                                                            167.178,26  €

 

           Υπόλοιπο                                                                        74.138,57  €

 

 

Από   τα   74.138,57€    (υπόλοιπο)   τα   70.361,43€   είναι   κατατεθειμένα   στο   υπ’   αριθμ.

0026.0324.01.0200657651 Βιβλιάριο καταθέσεων της Τράπεζας  EUROBANK.

 

 1. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθ. Φ.Γ.8/9836/27-05-1992 (ΦΕΚ 448 Β΄) απόφασης της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και στην παρ.8 του άρθρου 12 του Ν.2539/97 στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

 

 1. Έπειτα από την έγκριση του απολογισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο θα υποβληθεί για έλεγχο μαζί με τα  σχετικά  δικαιολογητικά.

 

 

 

 

Η Απόφαση 1/2019   υπογράφεται ως έπεται.

Ο Πρόεδρος                                                                  Τα Μέλη

 

 1. 1.   Μπουζιάνη -Τσαντίλα Βασιλική
 2. 2.   Κουτρέτσης Σπυρίδων
 3. 3.  Βυτινιώτης Αλέξιος

Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                      4.   Πανάγου Αθανάσιος

 1. 5.  Ντρίμερης Δημήτριος
 2. 6.  Σαρχάνης Κωνσταντίνος

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  28 Ιανουαρίου 2019

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 

Και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά , η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση της κας προέδρου και είδε την υπ’ αριθ. 1/2019 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1.-  Εγκρίνει τη διαχείριση του Οικονομικού Έτους 2017 ως εξής :

Ετήσιος  Συνοπτικός  Πίνακας  Απολογισμού 2017

Διαχειριστική περίοδος: Από 1-1-2017 –  Έως  31-12-2017

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης                                 49.373,18  €
 

Έσοδα από Επιχορηγήσεις και Τόκους

 

188.279,94  €

 

Γενικά Έσοδα

 

3.663,71  €

 

 

Έξοδα                                                                                     167.178,26  €

 

Υπόλοιπο                                                                                74.138,57  €

 

 

         

           Έξοδα                                                                             167.178,26  €

 

           Υπόλοιπο                                                                         74.138,57  €

 

 1. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθ. Φ.Γ.8/9836/27-05-1992 (ΦΕΚ 448 Β΄) απόφασης της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και στην παρ.8 του άρθρου 12 του Ν.2539/97 στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.
 2. Έπειτα από την έγκριση του απολογισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο θα υποβληθεί για έλεγχο μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά  στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   6 / 2019 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

Η    Πρόεδρος                                                                                                       Τα Μέλη

 

1.-  Β. Μπόκιας

2.-  Δ. Παλαιολόγος

3.-  Φ. Στέκας

4.-  Κ.  Κελλάρης

Μπουζιάνη – Τσαντίλα  Βασιλική

 

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  13-05-2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

 

 

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ – ΤΣΑΝΤΙΛΑ     ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email