6/2017 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 1 / 07-02-2017 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   6 / 2017

                                  

ΘΕΜΑ: 6 Ο «Έγκριση αιτήματος και απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας (toner) της Σχολικής Επιτροπής

                     Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης »

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την ν Φεβρουαρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 5/03-02-2017   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -6 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                              ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                        1.- Γ.   Κουκουμέλης

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                          2.- Ν. Σκαρμούτσος

3.- Ο. Πανδής                   «                                                3.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

4.- Δ. Ασβεστόπουλος       «                                                

5.- Α. Βυτινιώτης                 «    

6.- Β. Kελλάρης                   «                                                  

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ        6ον

   Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 6ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση αιτήματος και απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας (toner) της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Κατά την έναρξη της νέας Σχολικής Περιόδου 2016-2017 καθίσταται ανάγκη να προβούμε σε προμήθεια (toner) για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως ακολούθως:

Α/Α Π   Ε     Ρ   Ι   Γ     Ρ   Α   Φ     Η ΤΕΜΑΧΙΑ
1 TONER MPc 2050   BLACK 1
2 TONER MPc 2050   CYAN 1
3 TONER MPc 2050   MAGENTA 1
4 TONER MPc 2050   YELLOW 2
5 TONER MPc 2500     BLACK 1
6 TONER MPc 2500   CYAN 1
7 TONER MPc 2500   MAGENTA 1
8 TONER MPc 2500   YELLOW 1
                                                     ΣΥΝΟΛΟ 9

Στη συνέχεια ο πρόεδρος ανέφερε ότι υποβάλαμε αρχικό αίτημα στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με το αριθ. πρωτ. 9/3-2-2017 έγγραφό μας, όπου πήρε (ΑΔΑΜ: 17REQ005767755 2017-02-06).

Στη συνέχεια με την υπ’ αριθ. Δ.Υ./ 3-2-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια (toner) της Σχολικής Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), υποβλήθηκε η από 3-2-2017 Προσφορά από την Εταιρεία COPYTRRON ( Θ. Κλάδης – Β. Μανίκας Ο.Ε.) στην τιμή των (1.109,80) €. Με το Φ.Π.Α. 24%.

   Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε πως πρέπει να προβούμε στην ανάθεση της εν λόγω προμήθειας με την χαμηλότερη τιμή, για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω, γι’ αυτό και προτείνω την ανάθεση της προμήθειας στη

Εταιρεία COPYTRRON ( Θ. Κλάδης – Β. Μανίκας Ο.Ε.) στην τιμή των (1.109,80) €. Με το Φ.Π.Α. 24%, όπου διατηρεί κατάστημα στην Πάτρα οδός Κορίνθου 55 Τ. Κ. 262-23   ΠΑΤΡΑ.

Και κάλεσε τη Σχολική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά:

     Η Σχολική Επιτροπή

   Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
  2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
  4. Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
  5. Την ανάγκη του N. Π. Δ. Δ. για την προμήθεια υλικών toner .
  6. Το αρχικό αίτημα με (17REQ005767755 2017-02-06)
  7. Την υπ’ αριθ. Δ.Υ./3-2-2017   πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
  8. Την από 03-02-2017 προσφορά της εταιρείας COPYTRRON ( Θ. Κλάδης – Β. Μανίκας Ο.Ε.)
  9. Το Ν. 4412/2016

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1.– Εγκρίνει το αρχικό αίτημα για την προμήθεια (TONER) της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Σχολικό έτος 2016-2017 όπου έχει αριθμό (ΑΔΑΜ: 17REQ005767755 2017-02-06)

2.- Αναθέτει απευθείας την προμήθεια (toner) για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του διευρυμένου Δήμου Σικυωνίων, έναντι ποσού ( 1.109,80 ) συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α 24%,   στη εταιρεία   COPYTRRON ( Θ. Κλάδης – Β. Μανίκας Ο.Ε.) όπου διατηρεί κατάστημα στην Πάτρα οδός Κορίνθου 55 Τ.Κ. 262-23   ΠΑΤΡΑ.

3.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής     Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ – 783652 που έχει   εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2010, όπως υπογράψει την σύμβαση με την εταιρεία   COPYTRRON ( Θ. Κλάδης – Β. Μανίκας Ο.Ε.)

4. Η πληρωμή της , εταιρεία   COPYTRRON ( Θ. Κλάδης – Β. Μανίκας Ο.Ε.) θα γίνει απευθείας από τον κ. Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Ζάρκο Δημήτριο, με την εξόφληση του τιμολογίου, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους και

5.- Συγκροτεί τριμελή επιτροπή για την παραλαβή της προμήθειας  από τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής ως εξής:

α) τον κ. Βυτινιώτη Αλέξιο,   β) Ασβεστόπουλο Δημήτριο και γ) Λεονάρδου Αναστάσιο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    6 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδου        Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                   2.- Βυτινιώτης        Αλέξιος

                                                                                                      3.- Πανδής                 Οδυσσέας

                                                                                                         4.- Ασβεστόπουλος Δημήτριος

                                                                                                  5.- Κελλάρης            Βασίλειος  

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 09-02-2017

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

                                                                                 Ζάρκος   Δημήτριος

                                                                                   

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email