6η/2023 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Κιάτο 17/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ/2023

6η/2023

τακτική συνεδρίαση

Τετάρτη  22.2.2023

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

v  τα τακτικά μέλη τις Οικονομικής Επιτροπής
1) Δομετίου Β. 2) Ζάρκο Δ. 3) Ζαχαρόπουλο Ν. 4) Μαστοράκη  Δ. 5) Μυττάς Ι. 6) Σωτηρόπουλο Ι.
v  τους προέδρους των κοινοτήτων

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα την Τετάρτη 22α Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11.00’πμ για τη συμμετοχή σας, σε τακτική συνεδρίαση τις Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Ο πρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. 1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ επιτροπής διαγωνισμού του με αρ. μελέτης 25/2021 έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΟΝΟΥΣΣΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ & ΜΠΟΖΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
2. Κατακύρωση της προμήθειας ενός (1) καινούργιου ανατρεπόμενου φορτηγού οχήματος αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων, κλαδιών κ.λ.π.
3. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της Α282/2022 απόφασης του Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου-2οΜονομελές (ανακοπή ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑΣ) κατόπιν -γνωμοδότησης – (449/2022 Τασούλη)
4. ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email