6η/2021 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡ ΙΝΘΙΑ Σ
ΔΗΜΟΣ Σ Ι Κ ΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
6η/2021
Τ Α Κ Τ Ι Κ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021
Κιάτο 18/02/2021
αρ. πρωτ.: ..1591..

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)
 προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1. Τσολάκο Γεώργιο 2. Σώκο Δημήτριο 3. Ζάρκο Δημήτριο
4. Σωτηρόπουλο Ιωάννη 5. Λέγγα Μάρκο 6. Ρουμπέκα Γεώργιο
Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10.00’πμ σε
τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών
άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να
αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.
Ο Πρόεδρος
Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους
του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας-
τετραπληγίας)», για τους μήνες Ιανουάριο & Φεβρουάριο 2021.
2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης για την «Εκπόνηση
Μελέτης Πυροπροστασίας σχολικών μονάδων Δήμου Σικυωνίων» με ανώτερη
προεκτιμώμενη δαπάνη 80.892,66€.
3. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ
ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» συνολικού π/υ 100.000,00€.

Print Friendly, PDF & Email