59/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

10η/21.03.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   4ο θέμα  ημερήσιας διάταξης
 

59/2023

  Ανανέωση και διαχείριση σύμβασης συνδρομητικού προγράμματος

με την εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ»

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη  21η Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου  κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4976/17.3.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Ζάρκος Δημ. -Μυττάς Ι. -Μαστοράκης Δ.  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 14/3/2023 εισήγηση του Τμ. Κινητού Μηχ. Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής τοτ Δήμου μας, που ακολουθεί,

 

Ο Δήμος Σικυωνίων από 27-11-2020 έχει υπογράψει σύμβαση με την «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» που αφορά στις διελεύσεις των απορριμματοφόρων του και ενός φορτηγού από τους σταθμούς διοδίων της «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» με προορισμό τον ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου για την απόθεση των απορριμμάτων.

Έχει εγγραφεί στο συνδρομητικό πρόγραμμα BASIC 3.2 της «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» με κωδικό αριθμό συνδρομητή: 10746155 και έχει στην κατοχή του συνολικά οκτώ (8) πομποδέκτες για ισάριθμα οχήματα.

Το χρηματικό υπόλοιπο που υπάρχει στον λογαριασμό της ανωτέρω σύμβασης κοντεύει να εξαντληθεί και για να συνεχίσουν τα οχήματά του να χρησιμοποιούν την ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟ, πρέπει να ανανεωθεί.

Ο προϋπολογισμός για την ανανέωση του λογαριασμού για ένα (1) έτος, εκτιμάται σε 11.999,12€ (με Φ.Π.Α. 24%) και υπολογίζεται για 2.069,00 διελεύσεις περίπου τον χρόνο, σύμφωνα με την αριθ. 04/2023 μελέτη του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.

Για τον ανωτέρω σκοπό έχει εκδοθεί η αριθ. 232/2023 Α.Α.Υ. ποσού 11.999,12€ σε βάρος του Κ.Α. 02.20.6411.001 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2023 του Δήμου.

Το ανωτέρω ποσό θα καταβάλλεται τμηματικά με εντάλματα προπληρωμής.

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην:

  1. Έγκριση ανανέωσης της σχετικής σύμβασης διέλευσης των απορριμματοφόρων του και ενός φορτηγού του Δήμου από τα διόδια της «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».
  2. Παροχή εξουσιοδότησης  στον Προϊστάμενο του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού για την υπογραφή και παραλαβή οτιδήποτε σχετικού με τους πομποδέκτες διελεύσεων των ανωτέρω οχημάτων του Δήμου μας.

 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμημ.

Κινητού Μηχ/κού Εξοπλισμού

Τσιοκάρας Ιωάννης

ΤΕ Ηλ/γων Μηχ/κών

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • το ως άνω έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α. Εγκρίνει & ανανεώνει τη σχετική σύμβαση διέλευσης των απορριμματοφόρων του και ενός φορτηγού του Δήμου από τα διόδια της «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».

Β. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού για την υπογραφή και παραλαβή οτιδήποτε σχετικού με τους πομποδέκτες διελεύσεων των ανωτέρω οχημάτων του Δήμου μας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 59/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                        Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 21.03.2023

Ο πρόεδρος

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email