59/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8ης /14. 3. 2023  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ (δια ζώσης) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ.  Απόφασης:   59/2023

Περίληψη:  Αναγκαιότητα απόκτησης ακινήτου στην κοινότητα Πασίου για την επέκταση  χώρου του εξαθέσιου Δημοτικού Σχολείου  (αρ. απόφαση 4/2023 Πασίου ).

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η   του μηνός Μαρτίου έτους 2023 ημέρα Τρίτη και

ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.4379/10-3-2023, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Τσολάκος Γεώργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος   
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Φιακάς Παναγιώτης   
9. ΣώκοςΔημήτριος 10. Τσιόγκας Νικόλαος     11. Λέγγας Μάρκος 12. Γαλάνης Βασίλειος  
13. Γκούμας Σταμάτιος 14. Συριάνος Κων/νος                          15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16. Παπαγεωργίου Δημήτριος  
17. Κατσιμπούλας Αντώνιος 18. Μαστοράκης Δημήτριος 19. Σαρχάνης Κων/νος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος  
21. Μπακόλιας  Παναγιώτης     22. Παπαβασιλείου Νικόλαος 23.  Χουσελάς  Ευάγγελος 24. Νανόπουλος Βασίλειος  
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Aλεξόπουλος Βασίλειος

 

2. Θελερίτης Γεώργιος 

 

3. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασ

 
         
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)  
  4) Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)      
                    (οι παρακάτω  Πρόεδροι των  κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν,  αν και κλήθηκαν νόμιμα)  
           ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 3. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6.  Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 7 .Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)  
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
12.  Καλαντζής Παν.

(Γονούσας)

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)

 

 
16. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)  
20. Ραφτόπουλος Κων.

(Κρυονερίου)

21. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

 

22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
24 Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. Παπακωνσταντίνου Ηλίας

(Τιτάνης)

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Σκούπας Α. (Μποζικών)  
28. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 29. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 30.  Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 31.Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου  
32. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)        
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1. Κατσιμπούλας Αντ. (κατά την συζήτηση του 1ου  θέματος)

                                       2. Γαλάνης Βασίλειος (κατά την συζήτηση του 1ου  θέματος)

                                      3. Λέγγας Μάρκος  (κατά την έναρξη συζήτηση του 8ου  θέματος)

                                      4. Παπαβασιλείου  Νικόλαος (κατά την έναρξη συζήτηση του 9ου  θέματος)

                                      5. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος (κατά την συζήτηση του 22ου  θέματος)

 

      Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Πρόβου  για την           

τήρηση των πρακτικών.

 

17ο     Θέμα  ημερήσιας διάταξης 

Στο 17ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Αναγκαιότητα απόκτησης ακινήτου στην κοινότητα Πασίου για την επέκταση  χώρου του εξαθέσιου Δημοτικού Σχολείου  (αριθ. 4/2023 απόφαση Κοινότητας Πασίου)», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 4/2023 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Πασίου η οποία έχει ως ακολούθως :

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΣΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 02/14-02-2023 συνεδρίασης του συμβουλίου της κοινότητας Πασίου.

 

Στο Πάσιο και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα στις δέκα τέσσερεις (14) του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30΄, συνεδρίασε το συμβούλιο Πασίου, μετά από πρόσκληση του προέδρου του, που δόθηκε εμπρόθεσμα σε καθέναν από τους συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν όλα τα μέλη.

                Παρόντες                                                                       Απόντες

Παναγιώτης Ραφτόπουλος (Πρόεδρος)

Ιωάννης Κασκαούτης (Μέλος)

Δημήτριος Φίλης (Μέλος)

Δημήτριος Κελλάρης (Μέλος)

Ιωάννης Ραυτόπουλος (Μέλος)

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Βασίλειος Κουτσουμπός.

 

         Αριθμός Απόφασης :    04/2023

 

Θέμα 1ο : Απόκτηση οικοπέδου για την επέκταση του χώρου του εξαθέσιου δημοτικού    

                 σχολείου και κατασκευή γηπέδων.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε στο συμβούλιο, την απόκτηση οικοπέδου

(όμορου), για την επέκταση του εξαθέσιου δημοτικού σχολείου Πασίου και την κατασκευή σε αυτό αθλητικών γηπέδων.

Αναφέρθηκε στο ιστορικό της κατασκευής του δημοτικού σχολείου σε οικόπεδο επιφανείας 1.800 τετραγωνικών μέτρων, λέγοντας ότι το 1927 ξεκίνησε η πρώτη ανέγερση του σχολείου και τελείωσε το 1934. Το 1957 έγινε προσθήκη δύο (2) αιθουσών 43 τετραγωνικών μέτρων. Το 1981 με το σεισμό κρίθηκε ακατάλληλο και κατεδαφίστηκε. Το 1982 άρχισαν εργασίες για την κατασκευή νέου σχολείου με τέσσερις (4) αίθουσες το οποίο τελείωσε το 1983.

Ο αριθμός των μαθητών όμως συνεχώς αυξανόταν και ενώ το 1966 είχαμε 66 μαθητές, το 2000 έγιναν 77 και το 2020 φτάσαμε να έχουμε 110 μαθητές.

Το 2016 τοποθετήθηκαν και άλλες τρείς (3) νέες αίθουσες προκάτ για να καλύψουν τόσο τις ανάγκες του δημοτικού σχολείου όσο και του νηπιαγωγείου τις κοινότητας.

Σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 635/Β΄/27-4-2007) ένα 6θέσιο σχολείο πρέπει να βρίσκετε μέσα σε έκταση παραπάνω από 2.600 τετρ. μέτρων, ενώ ένα νηπιαγωγείο δύο (2) τάξεων περίπου 1.200 τετρ. μέτρα.

Το υπάρχων οικόπεδο είναι σήμερα 1.800 τετρ. μέτρα στο οποίο όμως φιλοξενείτε και το νηπιαγωγείο της κοινότητας το οποίο άρχισε να κατασκευάζεται το έτος 1998 και αποπερατώθηκε το έτος 2010. Ενδεικτικά το νηπιαγωγείο φιλοξενεί από 30 έως 50 παιδιά ανά έτος.

Υπάρχει δηλαδή η αναγκαιότητα απόκτησης νέου όμορου οικοπέδου για την κατασκευή περισσότερων αιθουσών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες στέγασης των μαθητών του εξαθέσιου δημοτικού σχολείου και του ολοήμερου νηπιαγωγείου.

Προτείνω την απόκτηση του μοναδικού όμορου οικοπέδου ιδιοκτησίας ΠΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΗ το οποίο συνορεύει από την Νότια αλλά και από την Δυτική πλευρά με το υπάρχων οικόπεδο όπως αυτό φαίνεται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό εκτάσεως 6.514 τετραγωνικών μέτρων στο οποίο μπορούν να κατασκευαστούν και αθλητικές εγκαταστάσεις για την άθληση των παιδιών.

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την πρόταση του προέδρου

 

αποφασίζει    ο μ ό φ ω ν α

 

Προτείνει προς το Δήμο την απόκτηση του όμορου οικοπέδου ιδιοκτησίας ΠΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΗ  ως το κατάλληλο για την επέκταση του εξαθέσιου δημοτικού σχολείου Πασίου, στο οποίο θα μπορούν να κατασκευαστούν και αθλητικοί χώροι για την άθληση των παιδιών του σχολείου και των κατοίκων της κοινότητας.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 04/2023

Το Πρακτικό αυτό μετά τη σύνταξή του υπογράφεται όπως παρακάτω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή                                                                                                                   Υπογραφές

Πάσιο  14-02-2023

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΣΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα  Νομοθεσία,
  • τα παραπάνω αναφερθέντα,   – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

 

Α.  Διαπιστώνει την αναγκαιότητα, απόκτησης του οικοπέδου ιδιοκτησίας Ιωάννη Πάππα που βρίσκεται στην Κοινότητα Πασίου, εμβαδού 6.514 τ.μ. όμορου του εξαθέσιου Δημοτικού Σχολείου,  προκειμένου να χρησιμοποιηθεί  αφενός, για την κατασκευή περισσοτέρων αιθουσών  ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες στέγασης των μαθητών του εν λόγω Δημοτικού Σχολείου και του ολοήμερου Νηπιαγωγείου τα οποία συστεγάζονται και αφετέρου για την δημιουργία χώρου άθλησης μαθητών και κατοίκων της Κοινότητας  .

Το εν λόγω ακίνητο κρίνεται  ως το μοναδικό κατάλληλο και διαθέσιμο για τον παραπάνω σκοπό ο οποίος

θα συντελέσει στην επίτευξη της δημόσιας ωφέλειας.

 

Β. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί,  την παρούσα απόφαση στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και στην Δ/νση Τεχνικών

Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων για τις δικές τους ενέργειες.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 59/2023

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 14 – 3 –  2023

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email