59/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

7η/16 .03. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

59/2022

  Γ’ θέμα προ ημερησίας διάταξης

Ορισμός –συμβολαιογράφου– για σύνταξη ειδικών πληρεξουσίων

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 16η Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3290/11.03.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
    -Δομετίου Β.        
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι.        

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το ως άνω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, * λαμβανομένων υπόψη των ορισθέντων δικασίμων.

Η Επιτροπή ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών την ανάγκη ορισμού συμβολαιογράφου προκειμένου να συντάξει ειδικά πληρεξούσια για τη νομιμοποίηση παράστασης των διορισθέντων δικηγόρων, δυνάμει των παρακάτω αποφάσεων :

 

1] της αριθμ. 209/2019 απόφασης ΟΕ που ορίζει το δικηγόρο,  Τσατσάνη Βασίλειο, προκειμένου να συντάξει και να καταθέσει αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της υπ’ αριθμ. Α235/2017 απόφασης του Δ/κου Εφετείου Τρίπολης, την Τρίτη 28/03/2022 (09.30’πμ)  κατά τη συζήτηση της 661/2021 αίτησης αναίρεσης.

2] της αριθμ. 50/2022 απόφασης ΟΕ που ορίζει τη δικηγόρο Παπαδοπούλου Σοφία προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως -(Γ’ Τμήμα) Σχηματισμός Ακυρωτικής Διαδικασίας- την Τρίτη 22/03/2022 (10.00’πμ) κατά τη συζήτηση της ΑΚ22/12-04-2021 αίτησης ακύρωσης της εταιρείας «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ –ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ Α.Τ.Ε.» κατά της ΑΕΠΠ και του Δήμου Σικυωνίων.

3] της αριθμ. 52/2022 απόφασης ΟΕ που ορίζει το δικηγόρο Σταμόπουλο Σταμάτιο προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως – A’ Τμήμα την Τρίτη 5/04/2022 (10.00’πμ) κατά τη συζήτηση της ΑΚ142/23-12-2021 αίτησης ακύρωσης-αίτησης αναστολής της εταιρείας «ΑΤΕ ΑΙΡΚΑΜ» κατά της ΑΕΠΠ και του Δήμου Σικυωνίων.

4] της αριθμ. 73/2022 απόφασης ΟΕ που ορίζει τη δικηγόρο Βρέντα Παναγιώτα προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως – A’ Τμήμα την Τρίτη 5/04/2022 (11.00’πμ) κατά τη συζήτηση της ΑΚ6/31-01-2022 αίτησης ακύρωσης-αίτησης αναστολής της εταιρείας «ΑΤΕ ΑΙΡΚΑΜ» κατά της ΑΕΠΠ και του Δήμου Σικυωνίων

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 190/3494/15.03.2022 (9ΚΙΛΩ1Θ-2Ρ3) ΑΑΥ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018                         * λαμβανομένων υπόψη των ορισθέντων δικασίμων.

 

Β. Ορίζει τη συμβολαιογράφο Γιαμπουράνη Χριστίνα προκειμένου να συντάξει ειδικά πληρεξούσια για τη νομιμοποίηση παράστασης των παραπάνω διορισθέντων δικηγόρων.

Η αμοιβή  συμβολαιογράφου για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 300,00€ σύμφωνα με την 190/2022 ΑΑΥ

 

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή των πληρεξουσίων.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 59/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.03.2022

ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email