59/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

7ης/16.03.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 59/2021   8ο θέμα  

Επικαιροποίηση της 342/2018 απόφασης με θέμα

«Ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης του πρώην Αντιδημάρχου

κου Βασιλείου Αλεξόπουλου, κατόπιν γνωμοδότησης»

με Ε18/340/09.07.2018 Κλητήριο Θέσπισμα.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 16η Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2546/12.03.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1. Τσολάκος Γεώργιος 2. Σώκος Δημήτριος 3. Σωτηρόπουλος Ι. 4. Ρουμπέκας Γεώργιος
απόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Ζάρκος Δημήτριος 3.Λέγγας Μάρκος  

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 342/2018 απόφαση  με την οποία ορίστηκε συνήγορος υπεράσπισης η δικηγόρος                        κα Μαρίνα Καλλιανιώτη και η οποία χρήζει επικαιροποίησης, λόγω πολλαπλών αναβολών και μετά την αριθμ. Αν.927/19/08.12.2020 Νέα Κλήση.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • 342/2018 (ΩΛ9ΦΩ1Θ-286) απόφαση ΟΕ,
  • Την Αν.927/19/08.12.2020 Νέα Κλήση,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Επικαιροποιεί την 342/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και ορίζει εκ νέου ως συνήγορο υπεράσπισης του πρώην Αντιδημάρχου κου Βασιλείου Αλεξόπουλου του Γερασίμου, τη δικηγόρο του ΔΣ Κορίνθου κα Μαρίνα Καλλιανιώτη προκειμένου να παραστεί ενώπιον                       του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου κατά την δικάσιμο της 6ης/04/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00’ πμ, οπότε και πρόκειται να συζητηθούν τα όσα αναφέρονται στο από Ε18/340 – 09.07.2018 Κλητήριο Θέσπισμα.  Ο αυτός διορισμός ισχύει και σε περίπτωση μετ’ αναβολής της προαναφερθείσας δικασίμου και μέχρι η υπόθεση να τελεσιδικήσει.

 

Η δαπάνη για την αμοιβή του δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με το παράρτημα του ν.4194/2013 (Α’ 208) «Κώδικας Δικηγόρων» όπως ισχύει, δυνάμει της υπ’ αριθμ.  20/2021 (ΨΕ3ΛΩ1Θ-ΞΝΕ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας.

 

Β. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, προκειμένου να προβεί στην έκδοση της σχετικής ανάληψης υποχρέωσης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 59/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                              Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.03.2021

Ο Αντιπρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email