59/2018 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10 / 7-8-2018 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 59 / 2018

                                  

ΘΕΜΑ: 5Ο «Έγκριση  και διάθεση   πίστωσης για τη συμμετοχή του υπαλλήλου της Σχολικής Επιτροπής σε ειδικό σεμινάριο με θέμα (Λειτουργία και αρμοδιότητες Σχολικών Επιτροπών Δήμων) που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 24-09-2018»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την ν Αυγούστου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 139/3-8-2018   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                        1.- Ν.   Σκαρμούτσος    

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                           2.- Β. Kελλάρης  

3.- Α. Βυτινιώτης                 «                                                   3.- Γ.   Κουκουμέλης

4.- Α. Λούτα                         «                                                  4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου    

5.- Δ. Ασβεστόπουλος         «        

                                            

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

                                                                                          ΘΕΜΑ    5ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 5ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση   και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή του υπαλλήλου της Σχολικής Επιτροπής σε ειδικό σεμινάριο με θέμα (Λειτουργία και αρμοδιότητες Σχολικών Επιτροπών Δήμων) που θα γίνει στην Αθήνα στις 24-09-2018» εξέθεσε ότι:

Η Εταιρεία INTERNATIONALFORUMTRAINING, διοργανώνει στις 24 Σεπτεμβρίου του έτους 2018 στην Αθήνα, επίκαιρη ημερίδα με θέμα (Λειτουργία & Αρμοδιότητες Σχολικών Επιτροπών Δήμων) στο σεμινάριο θα αναλυθούν βήμα προς βήμα οι αρμοδιότητες & ο τρόπος λειτουργίας Σχολικών Επιτροπών, θέματα που αφορούν Μίσθωση Σχολικών Κυλικείων βάσει νομοθετικού πλαισίου, ζητήματα προϋπολογισμού-Απολογισμού-Εκτέλεσης δαπανών κλπ, που αφορούν τα Νομικά Πρόσωπα Α’/θμιων & Β’/θμιων Σχολικών Επιτροπών, όπου η αξία συμμετοχής ανέρχεται σε διακόσια σαράντα ευρώ (240,00) οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες απαλλάσσονται από το καθεστώς Φ.Π.Α.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος πρότεινε, πως είναι απαραίτητη η συμμετοχή του τακτικού υπαλλήλου (Λαλιώτη Γεωργίου του Νικολάου) που εκτελεί καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην ανωτέρω ημερίδα, καθ’ ότι οι ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής είναι πολλές και χρήζουν ειδικής μεταχείρισης και γνώσης,   προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στην λειτουργία της και να δίνονται λύσεις σε προβλήματα που δημιουργούνται.

   Και κάλεσε τη Σχολική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε το θέμα   που διοργανώνει η Εταιρεία INTERNATIONALFORUMTRAININGσχετικά με την ημερίδα και

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
  2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
  4. Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών.
  5. Την ανάγκη του N.Π.Δ.Δ. για την   συμμετοχή στην εν λόγω ημερίδα του υπαλλήλου Λαλιώτη Γεωργίου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   O μ ό φ ω ν α

1.-Εγκρίνει τη διάθεση   πίστωσης ποσού διακοσίων σαράντα ευρώ (240,00 οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες απαλλάσσονται από το καθεστώς Φ.Π.Α.) για κάλυψη δαπάνης,  για την συμμετοχή του υπαλλήλου μας, στην επίκαιρη ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 24-09-2018 με θέμα (Λειτουργία & Αρμοδιότητες Σχολικών Επιτροπών Δήμων) από την Εταιρεία INTERNATIONALFORUMTRAININGκαι με νεότερη απόφαση μας, θα εγκρίνουμε την δαπάνη της μετακίνησής του, από Κιάτο προς Αθήνα και από Αθήνα προς Κιάτο, με βάση τα εισιτήρια λεωφορείου του ΚΤΕΛ ή του Προαστιακού Σιδηροδρόμου ή του Ι.Χ. αυτοκινήτου του που θα χρησιμοποιήσει.

2.- Εγκρίνει την συμμετοχή του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου Σικυωνίων, (Λαλιώτη Γεωργίου του Νικολάου) όπου εκτελεί πρόσθετα καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων) με έδρα την Δημοτική Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου οδός Γ. Γεννηματά 2   (Τ. Κ. 202-00 ΚΙΑΤΟ) και Α.Φ.Μ. 997636480 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, όπως συμμετάσχει στην επίκαιρη ημερίδα που διοργανώνει η εταιρεία INTERNATIONALFORUMTRAINING, στην Αθήνα   στις 24-09-2018 με θέμα (Λειτουργία & Αρμοδιότητες Σχολικών Επιτροπών Δήμων)

   

3.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, όπως φροντίσει για την πληρωμή της συμμετοχής στην επίκαιρη ημερίδα στις 24-09-2018, στην εταιρεία INTERNATIONALFORUMTRAINING, με την εξόφληση του τιμολογίου, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους.

       Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 59/2018 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 7-8-2018

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email