59/2017 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12 / 19-12-2017 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   59 / 2017

                                  

ΘΕΜΑ: 4ον «Έγκριση αιτήματος και διάθεση πίστωσης της προμήθειας (Ψηφιακός   εξοπλισμός του 2ου ΓΕΛ Κιάτου)»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19ην Δεκεμβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 144/15-12-2017   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -6 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                         1.- Ν.   Σκαρμούτσος

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                           2.- Β. Kελλάρης

3.- Α. Βυτινιώτης                 «                                                3.- Γ.   Κουκουμέλη            

4.- Δ. Ασβεστόπουλος         «                                               

5.- Αι. Λούτα                       «

6.- Ι.   Μπέκα Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ 4ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 4ον

θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση αιτήματος και διάθεση πίστωσης της προμήθειας (Ψηφιακός

εξοπλισμός του 2ου ΓΕΛ Κιάτου» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

   Ο Δ/ντής του 2ου Γενικού Λυκείου Κιάτου, κ. Θεοφιλόπουλος Γεώργιος, μας απέστειλε το υπ’ αριθ. 918/05-12-2017 έγγραφό του, και μας αναφέρει ότι, ο υπάρχων ψηφιακός εξοπλισμός του εργαστηρίου Πληροφορικής, της Γραμματείας και του Σχολείου γενικά είναι πεπαλαιωμένος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες ανάγκες και χρειάζεται άμεση ανανέωση με τις παρακάτω προμήθειες:

1.- Ενός (1) φορητού Η/Υ   (Laptop), με οθόνη 15,6

2.- Ενός (1) έγχρωμου πολυμηχανήματος και

3.- Έντεκα (11) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

   Ακολούθως ο πρόεδρος πρότεινε την άμεση προμήθεια του ενός (1) πολυμηχανήματος και του ενός (1) φορητού Η/Υ (Laptop), όπου η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβαίνει τα χίλια διακόσια σαράντα ευρώ (1.240,00) με Φ.Π.Α. 24%, και για τους έντεκα (11) Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές θα κάνουμε την προμήθεια αργότερα, λόγω οικονομικής αδυναμίας.

Προκειμένου η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να προβεί στην εν λόγω προμήθεια, για ένα (1) πολυμηχάνημα και ένα(1) φορητό Η/Υ (Laptop), εισηγήθηκε να διατεθεί το ποσό των χιλίων διακοσίων σαράντα ευρώ (1. 240,00) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά:

   Η Σχολική Επιτροπή

   Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

1.- Την εισήγηση του προέδρου.

2.- Την ανάγκη της   εν λόγω προμήθειας.

3.- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

4.- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08

5.- Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)

6.- Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών

7.- ToN. 4412/2016

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1.- Εγκρίνει   την διενέργεια της προμήθειας ενός (1) πολυμηχανήματος και ενός (1) φορητού Η/Υ (Laptop),   για το  

     2ο Γενικό Λύκειο Κιάτου,   έναντι ποσού χιλίων διακοσίων σαράντα ευρώ (1.240,00) συμπεριλαμβανομένου

     Φ. Π. Α    24%.

2. -Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης της παραπάνω προμήθειας για το 2ο Γενικό Λύκειο Κιάτου.

3.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας

     Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α.  

     Κορίνθου, την 19-11-2001, όπως προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την   εν λόγω προμήθεια.

4.- Η πληρωμή του   αναδόχου   θα γίνει απευθείας από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο, με την

     εξόφληση του τιμολογίου, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους  

      

                          Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    59 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                                                      

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19- 12- 2017

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email