59/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 3ης/21-02-2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 59/2017

Θέμα : Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων Δ.Ε. Στυμφαλίας».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 19:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την                         αριθ. 2081/16.02.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα Απόντα
 1. Λεονάρδου Αναστάσιος
Πρόεδρος 1. Πανάγου Αθανάσιος  
 1. Ρουμπέκας Γεώργιος
(Αποχώρησε μετά το 22ο θέμα ΗΔ) 2. Χρυσικός   Παύλος    
 1. Μαυραγάνη Κυριακή
Γραμματέας 3. Σκαρμούτσος Νικόλαος  
 1. Μυττάς Ιωάννης
  4. Γεώργας Χρήστος    
 1. Τσιάνος Ιωάννης
     
 1. Κουτρέτσης Σπυρίδων  
     
 1. Μπούρης Ευάγγελος
     
 1. Σωτηρόπουλος Ιωάννης          
     
 1. Φιακάς Παναγιώτης  
     
 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος          
     
 1. Κελλάρη Ιωάννα  
     
 1. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.
     
 1. Δομετίου Βασίλειος
     
 1. Σπανός Κωνσταντίνος
     
 1. Θελερίτης Γεώργιος  
     
 1. Καρακούσης Ευάγγελος
     
 1. Ζάρκος Δημήτριος  
     
 1. Λαλιώτης Γεώργιος    
(Αποχώρησε μετά το 4ο θέμα ΗΔ και επέστρεψε στο 26ο θέμα ΗΔ)  
 1. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
     
 1. Μπακόλιας Παναγιώτης  
     
 1. Κελλάρης Βασίλειος
     
 1. Ραυτόπουλος Γεώργιος
     
 1. Νανόπουλος Βασίλειος
(Αποχώρησε μετά το 2ο θέμα ΗΔ)    
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες Παρόντες Απόντες
1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 1. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 1. Σκούπας Α. (Μποζικών) 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)
2. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 2. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
3. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)   3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 4. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)   4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
  6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)   6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
  7. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)   7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  8. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)   8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
  9. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)   9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
      10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
      11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
      12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
      13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
      14. Καλαντζής Π. (Γονούσας)
      15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
      16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
      17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
      18. Κοτσίρης Β. (Στενού)
      19. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
      20. Ρέλιας Α. (Γκούρας)

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 26ο

Στο 26ο θέμα της ημερήσιας διάτασης: Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων Δ.Ε. Στυμφαλίας»,o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του σώματος την από 16.02.2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας η οποία ακολουθεί:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                     Ημερομηνία: 16.02.2017

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ                                                                                                                  

ΘΕΜΑ :Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων Δ.Ε. Στυμφαλίας»

Έχοντας λάβει υπόψη :

 1. Τις διατάξεις τουάρθρου 65 παράγραφος 1 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’/07.06.2010) με το οποίο ορίζεται ότι: Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.
 2. Την υπ’ αριθμ. 542/2016 Απόφαση του Δ.Σ. περί ψήφισης Προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2017.
 3. Την υπ’ αριθμ. 04/2017 μελέτη «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων Δ.Ε. Στυμφαλίας» που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
 4. Τον Κ.Α. 02.25.7135.009 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 74.400,00 €.
 5. Tην υπ’ αριθμ. 936/2015 απόφαση του VI Τμήματς του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 6. Την ανάγκη του Δήμου για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων Δ.Ε. Στυμφαλίας», για την οποία έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση 74.400,00 € στον Κ.Α. 02.25.7135.009 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη.

Το έργο θα διενεργηθεί από το δήμο, εφόσον πρωτίστως ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με την οποία θα εγκριθούν οι Τεχνικές Περιγραφές και θα καθοριστούν ο τρόπος εκτελέσεως και οι όροι του διαγωνισμού.

Ο Αν. Προϊστάμενος

Τμ. Τεχνικών Έργων – Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών

Μιχάλης Μαθιόπουλος

Ηλεκτρ. Μηχανικός ΤΕ

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ανωτέρω εισήγηση
 • τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του Ν.3852/2010
 • τις διατάξεις του Ν.4412/2016
 • την αρ. 4/2017 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου μας
 • την εγγεγραμμένη στον ΚΑ του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, πίστωση ποσού 74.400,00 €
 •    τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει την ανάθεση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων Δ.Ε. Στυμφαλίας» σε τρίτο, με διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016), σύμφωνα με την αρ. 4/2017 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου μας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής θα γίνει η διάθεση της πίστωσης, θα εγκριθούν οι Τεχνικές Περιγραφές και θα καθοριστούν οι όροι του διαγωνισμού.

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθ. 59/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22 Φεβρουαρίου 2017

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email