59/2016 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Από το πρακτικό της 15 / 07-12-2016 έκτακτης συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   59 / 2016

                                  

ΘΕΜΑ: 3Ο «Περί παραχωρήσεως ή μη του παλαιού κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στον

                 Αθλητικό Όμιλο Αντισφαίρισης Σικυώνος για του μήνες Νοέμβριο 2016 –   Απρίλιο 2017. »

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την ν Δεκεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 181/05-12-2016   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

              

                    ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                        1.- Β. Kελλάρης

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                         2.- Ν. Σκαρμούτσος

3.- Ο. Πανδής                     «                                                3.- Γ.   Κουκουμέλης

4.- Δ. Ασβεστόπουλος       «                                                4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ

5.- Α. Βυτινιώτης                 «                                                            

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ 3ον

   Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 3ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί παραχωρήσεως ή μη του παλαιού κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στον Αθλητικό Όμιλο Αντισφαίρισης Σικυώνος για του μήνες Νοέμβριο 2016 –   Απρίλιο 2017» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Η παρούσα συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι ο Αθλητικός Όμιλος Αντισφαίρισης Σικυώνος, μας υπέβαλε την από 21-10-2016 αίτησή του, με την οποία μας ζητεί όπως «παραχωρήσουμε τον χώρο του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, για τους μήνες Νοέμβριο 2016- Απρίλιο 2017, τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη και τις ώρες 18: 00- 19: 00, ώστε να πραγματοποιείται η προπόνηση των παιδικών τμημάτων JUNIOR 1,2 του ομίλου.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε ότι, με το υπ’ αριθ. 156/21-10-2016 έγγραφό μας, υποβάλαμε την αίτηση του Αθλητικού Ομίλου Αντισφαίρισης στην Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου κ. Βυτινιώτη Δήμητρα και ζητούσαμε να γνωμοδοτήσει σχετικά προκειμένου στη συνέχεια η Σχολική Επιτροπή να αποφασίσει για την παραχώρηση ή όχι.

   Σε απάντηση ωστόσο του υπ΄ αριθ. 156/21-10-2016 σχετικού εγγράφου μας, από τον Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου που είχαμε με το υπ’ αριθ. 734/26-10-2016 σχετικό έγγραφό της , συναινεί στην παραχώρηση του παλαιού κλειστού Γυμναστηρίου στο Αθλητικό Όμιλο Αντισφαίρισης Σικυώνος για τους μήνες Νοέμβριο 2016- Απρίλιο 2017, τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη και τις ώρες 18: 00- 19: 00, ώστε να πραγματοποιείται η προπόνηση των παιδικών τμημάτων JUNIOR 1,2 του ομίλου, με κάποιες προϋποθέσεις που αναγράφονται ως το επισυναπτόμενο σχετικό έγγραφο που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε όλα τα σχετικά έγγραφα του φακέλου καθώς και την ανάγκη παραχώρησης του εν λόγω γυμναστηρίου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α  

Α.- Κρίνει τη συνεδρίαση ως έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β.- Εγκρίνει  την παραχώρηση της χρήσης του Παλαιού Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στο Αθλητικό Όμιλο Αντισφαίρισης Σικυώνος, για τους μήνες Νοέμβριο 2016- Απρίλιο 2017, τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη και τις ώρες 18: 00- 19: 00, ώστε να πραγματοποιείται η προπόνηση των παιδικών τμημάτων JUNIOR 1,2 του ομίλου, σημειώνεται ότι ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί κατά τις απογευματινές ώρες και δεν θα επηρεάζεται καθ’ όλου η λειτουργία του σχολείου, με την προϋπόθεση τήρησης της   υπ’ αριθ. Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία που ορίζεται από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 59 / 2016 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδου        Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                   2.- Βυτινιώτης        Αλέξιος

                                                                                                      3.- Πανδής                 Οδυσσέας

                                                                                                        4.- Ασβεστόπουλος Δημήτριος

                                                                                                   

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 09-12-2016

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

Print Friendly, PDF & Email