58/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 5ης/04-03-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης: 58/2020

Περίληψη:

Επί της αριθ. 4/2020 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Β/ θμιας Σχολικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση Πρωτοκόλλου καταστροφής υλικού του 2ου Γενικού Λυκείου Κιάτου».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 04η Μαρτίου του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30’ μμ συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με αριθ. 1932 /28-02-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη δηλαδή:

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Σώκος Δημήτριος

4. Τσολάκος Γεωργιος

5. Κουτρέτσης Σπυρίδων

6. Aλεξόπουλος Βασίλειος

7. Θελερίτης Γεώργιος

8. Φιακάς Παναγιώτης

9. Τσιόγκας Νικόλαος

10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης

11. Ζάρκος Δημήτριος

12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.

13. Λέγγας Μάρκος

14. Συριάνος Κων/νος

15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος

16. Γκούμας Σταμάτιος

17. Γαλάνης Βασίλειος

18. Μαστοράκης Δημήτριος

19. Παπαγεωργίου Δημήτριος

20. Ρουμπέκας Γεώργιος

21.Σαρχάνης Κωνσταντίνος

22. Μπακόλιας Παναγιώτης

23. Παπαβασιλείου Νικόλαος

24. Κατσιμπούλας Αντώνιος

25. Χουσελάς Ευάγγελος

26. Νανόπουλος Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ :

1. Δομετίου Βασίλειος

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)

2. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)

3. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)

4.Κοτούλας Γεωργ.(Μουλκίου) 5. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

6. Μιχόπουλος Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)

7.Παπαγεωργόπουλος Ν. (Κεφαλαρίου)

8. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 9. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)

10. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου)

11. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)

ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)

2. Κρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)

3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)

4. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

5. Παπαδόπουλος Θεοδ. (Ασπροκάμπου)

6. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

7. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

8 Στριφτόμπολας Αργ. (Γκούρας)

9. Καλαντζής Π. (Γονούσας)

10. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)

12. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

14. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)

15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 17. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 18.Δρόλιας Πανταζ-Παντ. (Κυλλήνης) 19. Κοτσίρης Β. (Στενού)
20. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 23. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
24. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)

25.Κουλούκης Σ. (Μεσινού)

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:

Συριάνος Κων/νος μετά την συζήτηση του 4ου θέματος Ζαχαρόπουλος Νικ. μετά την συζήτηση του 6ου θέματος Παπαβασιλείου Νικ. μετά την συζήτηση του 7ου θέματος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 14ο

Στο14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Επί της αριθ. 4/2020 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Β/ θμιας Σχολικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση Πρωτοκόλλου καταστροφής υλικού του 2ου Γενικού Λυκείου Κιάτου», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 4/2020 απόφαση της Β/ θμιας Σχολικής Επιτροπής η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 2 / 24-1-2020 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 4 / 2020

ΘΕΜΑ: 4ο «Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου καταστροφής υλικού του 2ου Γενικού Λυκείου Κιάτου»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24ην Ιανουαρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 11 / 20-1-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018«Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη -5 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Ν. Παπαβασιλείου Μέλος

2.- Β. Μπουζιάνη – Τσαντίλα (Αντιπρόεδρος) 2.- Π. Πανάγου «

3.- Δ. Βυτινιώτη Μέλος 3.- Β. Νανόπουλος «

4.- Αικ. Λούτα « 4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

5.- Γ. Κουκουμέλης «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου καταστροφής υλικού του 2ου Γενικού Λυκείου Κιάτου» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Ο Διευθυντής του 2ου Γενικού Λυκείου Κιάτου, κ. Θεοφιλόπουλος Γεώργιος, με το υπ’

αριθ.635/17-7-2019 σχετικό έγγραφό του, μας υπέβαλε το πρακτικό πρωτοκόλλου καταστροφής

υλικού με αριθ. 12/17-7-2019 υπογεγραμμένο από την τριμελή επιτροπή καταστροφής υλικού,

που έχει καταγραφεί στο βιβλίο του Διευθυντή του 2ου Γενικού Λυκείου Κιάτου, στη σελίδα -199- ,

όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, για την καταστροφή

μη χρησιμοποιημένου υλικού και πρέπει με απόφασή μας να το εγκρίνουμε ή όχι .

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και διάβασε το υπ’ αριθμ. 12/17-7-2019 πρακτικό του Διευθυντή του 2ου Γενικού Λυκείου Κιάτου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1.- Ε γ κ ρ ί ν ε ι το υπ’ αριθ. 12/17-7-2019 πρακτικό της τριμελής επιτροπής καταστροφής υλικού , σελίδα -199- βιβλίο πράξεων του Διευθυντού του 2ου Γενικού Λυκείου Κιάτου, για την καταστροφή σχολικού υλικού, όπως ακριβώς αναγράφεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης .

2.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, όπως διαβιβάσει την εν λόγω απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων για την έγκριση ή μη.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 4 / 2020 και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 24-1-2020

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,

  • την από 17-7-2019 Πρωτόκολλο Καταστροφής υλικού του 2ου ΓΕΛ Κιάτου

  • την 4/2020 απόφαση της απόφασης της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής,

  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει, την αριθ. 4/2020 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Β/ θμιας Σχολικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση Πρωτοκόλλου καταστροφής υλικού του 2ου Γενικού Λυκείου Κιάτου», σύμφωνα με το αριθ. 12/17-7-2019 Πρακτικό της τριμελούς Επιτροπής Καταστροφής Σχολικού υλικού, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 58/2020

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 04.03.2020

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

Print Friendly, PDF & Email