58/2018 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10 / 7-8-2018 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 58 / 2018

                                  

ΘΕΜΑ: 4Ο «Έγκριση   αναγκαιότητας προμήθειας έντεκα (11) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για το 2ο ΓΕΛ

                     Κιάτου.»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την ν Αυγούστου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 139/3-8-2018   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                        1.- Ν.   Σκαρμούτσος    

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                            2.- Β. Kελλάρης  

3.- Α. Βυτινιώτης                 «                                                  3.- Γ.   Κουκουμέλης

4.- Α. Λούτα                         «                                                   4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου    

5.- Δ. Ασβεστόπουλος         «        

                                            

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

                                                                                         ΘΕΜΑ    4ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 4ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση   αναγκαιότητας προμήθειας έντεκα (11) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για το 2ο ΓΕΛ Κιάτου.»  εξέθεσε ότι:

Ο Δ/ντής του 2ου Γενικού Λυκείου Κιάτου, κ. Θεοφιλόπουλος Γεώργιος, μας απέστειλε το υπ’ αριθ. 918/05-12-2017 έγγραφό του, και μας αναφέρει ότι, ο υπάρχων ψηφιακός εξοπλισμός του εργαστηρίου Πληροφορικής, της Γραμματείας και του Σχολείου γενικά είναι πεπαλαιωμένος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες ανάγκες και χρειάζεται άμεση ανανέωση με τις παρακάτω προμήθειες:

1.- Ενός (1) φορητού Η/Υ   (Laptop), με οθόνη 15,6

2.- Ενός (1) έγχρωμου πολυμηχανήματος και

3.- Έντεκα (11) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Με την υπ’ αριθ. 59/2017 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής είχαμε εγκρίνει την προμήθειας ενός (1) πολυμηχανήματος και ενός (1) φορητού Η/Υ (Laptop),    για το   2ο Γενικό Λύκειο Κιάτου,   έναντι ποσού χιλίων διακοσίων σαράντα ευρώ (1.240,00) συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α   24%.

Ακολούθως ο πρόεδρος πρότεινε την άμεση προμήθεια των ένδεκα (11) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, όπου η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες εννιά ευρώ και επτά λεπτά (4.009,07) με Φ.Π.Α. 24%, ήτοι (3. 233,12 € καθαρή αξία + 775,95 € ΦΠΑ 24%= 4.009,07€ )

Προκειμένου η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να προβεί στην εν λόγω προμήθεια, για ένδεκα (11) Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, εισηγήθηκε να διατεθεί το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εννέα ευρώ και επτά λεπτών (4.009,07) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Και κάλεσε τη Σχολική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε την αναγκαιότητα του θέματος για την εν λόγω προμήθεια καθώς και

1.- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

2.- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08

3.- Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)

4.- Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   O μ ό φ ω ν α

1.- Εγκρίνει   την αναγκαιότητα διενέργεια   της προμήθειας ένδεκα (11) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για το 2ο ΓΕΛ Κιάτου.

2. -Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης της παραπάνω   προμήθειας για το 2ο Γενικό Λύκειο Κιάτου, έναντι ποσού

     τεσσάρων χιλιάδων εννέα ευρώ και επτά λεπτών (4.009,07) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

3.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας

     Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, όπως προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την   εν λόγω προμήθεια.

4.- Η πληρωμή του   αναδόχου   θα γίνει απευθείας από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο, με την

     εξόφληση του τιμολογίου, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους  

       Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 58/2018 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 7-8-2018

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

  

      

 

                                                                                   

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email