58/2016 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 15 / 07-12-2016 έκτακτης συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   58 / 2016

                                  

ΘΕΜΑ: 2Ο «Περί παραχωρήσεως ή μη του Αμφιθεάτρου του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου, για την

                   πραγματοποίηση του ετήσιου χορού των μαθητών της Γ’ Λυκείου Κιάτου του 1ου

                   και 2ου ΓΕΛ   Κιάτου.»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την ν Δεκεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 181/05-12-2016   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                        1.- Β. Kελλάρης

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                          2.- Ν. Σκαρμούτσος

3.- Ο. Πανδής                     «                                                3.- Γ.   Κουκουμέλης

4.- Δ. Ασβεστόπουλος       «                                                4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ

5.- Α. Βυτινιώτης                 «                                                            

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ 2ον

   Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί παραχωρήσεως ή μη του Αμφιθεάτρου του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου, για την πραγματοποίηση του ετήσιου χορού των μαθητών της Γ’ Λυκείου Κιάτου του 1ου και 2ου ΓΕΛ Κιάτου.» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Η παρούσα συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 1ου και 2ου Γενικού Λυκείου Κιάτου, μας υπέβαλε την από 05-12-2016 αίτησή του, με την οποία μας ζητεί όπως «παραχωρήσουμε την αίθουσα του κλειστού Γυμναστηρίου του Γυμνασίου Κιάτου, για την πραγματοποίηση του ετήσιου χορού των μαθητών της Γ΄ Λυκείου με σκοπό την οικονομική ενίσχυση της 5ήμερης εκδρομής των Σχολείων, σε περίπτωση δυσκολίας προτείνουμε την αίθουσα της «ΠΑΓΟΔΑΣ» του Ναυτικού Ομίλου Κιάτου ή το Αμφιθέατρο του 1ου Λυκείου Κιάτου.

Η πραγματοποίηση του χορού πρόκειται να γίνει την 10ην Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Σάββατο

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε ότι, με το υπ’ αριθ. 180/05-12-2016 έγγραφό μας, υποβάλαμε την αίτηση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 1ου και 2ου Γενικού Λυκείου Κιάτου, στον Δ/ντη του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου κ. Ασβεστόπουλο Δημήτριο και του ζητούσαμε να γνωμοδοτήσει σχετικά προκειμένου στη συνέχεια η Σχολική Επιτροπή να αποφασίσει για την παραχώρηση ή όχι.

   Σε απάντηση ωστόσο του υπ΄ αριθ. 180/05-12-2016 σχετικού εγγράφου μας, από τον Δ/ντη του 1ου ΓΕΛ Κιάτου που είχαμε, ΔΕΝ   συναινεί στην παραχώρηση του αμφιθεάτρου του Σχολείου του, για διάφορους λόγους που αναφέρονται λεπτομερέστατα ως συνημμένο έγγραφο που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε όλα τα σχετικά έγγραφα του φακέλου καθώς και την ανάγκη πραγματοποίησης του χορού.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    

Α.- Ομόφωνα Κρίνει τη συνεδρίαση ως έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β.- Κατά   Πλειοψηφία        (Μειοψηφούντων των κ. κ. Δ. Ασβεστόπουλο και Ο. Πανδή)

 

   Εγκρίνει  την παραχώρηση της χρήσης του αμφιθεάτρου του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί , ο ετήσιος χορός των μαθητών της Γ΄ Λυκείου του 1ου και 2ου Γενικού Λυκείου Κιάτου, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση της 5ήμερης εκδρομής των Σχολείων, σημειώνεται ότι ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί κατά τις απογευματινές ώρες και δεν θα επηρεάζεται καθ’ όλου η λειτουργία του σχολείου, με την προϋπόθεση τήρησης της   υπ’ αριθ. Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία που ορίζεται από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 58 / 2016 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδου        Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                     2.- Βυτινιώτης        Αλέξιος

                                                                                                      3.- Πανδής                 Οδυσσέας

                                                                                                        4.- Ασβεστόπουλος Δημήτριος

                                                                                                   

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 09-12-2016

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

Print Friendly, PDF & Email