57/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 5ης/04-03-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  57/2020

Περίληψη: Επί της αρίθμ. 4/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κλημεντίου περί,   «Ανάκληση της αριθ. 3/2019 απόφασης και λήψη νέας με θέμα: Ενοικίαση αγροτεμαχίων συνολικής έκτασης 24,375 στρ.

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 04η Μαρτίου του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:30’ μμ συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή   Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την                                                          με αριθ. 1932 /28-02-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  26 μέλη δηλαδή:

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Τσολάκος Γεωργιος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Aλεξόπουλος Βασίλειος 7. Θελερίτης Γεώργιος 8. Φιακάς Παναγιώτης
9. Τσιόγκας Νικόλαος 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Ζάρκος Δημήτριος 12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.
13. Λέγγας Μάρκος 14. Συριάνος Κων/νος 15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16. Γκούμας Σταμάτιος
17. Γαλάνης Βασίλειος 18. Μαστοράκης Δημήτριος 19. Παπαγεωργίου Δημήτριος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος
21. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 22. Μπακόλιας Παναγιώτης 23. Παπαβασιλείου Νικόλαος 24. Κατσιμπούλας Αντώνιος
25. Χουσελάς  Ευάγγελος 26. Νανόπουλος Βασίλειος    
ΑΠΟΝΤΕΣ : 1.  Δομετίου Βασίλειος    
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 3. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
4.Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 5. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 6. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 7.Παπαγεωργόπουλος Ν.  (Κεφαλαρίου)
8. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 9. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 10. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου) 11. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
ΑΠΟΝΤΕΣ : 1.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Κρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)
4. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 5. Παπαδόπουλος Θεοδ.  (Ασπροκάμπου) 6. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής) 7. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)
8 Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 9. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 10. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 17. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 18.Δρόλιας Πανταζ-Παντ. (Κυλλήνης) 19. Κοτσίρης Β. (Στενού)
20. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 23. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
 24. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 25.Κουλούκης Σ. (Μεσινού)

 

 

   
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:  Συριάνος Κων/νος  μετά την συζήτηση του 4ου  θέματος Ζαχαρόπουλος Νικ. μετά την συζήτηση του  6ου  θέματος Παπαβασιλείου Νικ. μετά την συζήτηση του  7ου   θέματος

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 13ο

Στο 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί της αρίθμ. 4/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κλημεντίου περί, «Ανάκλησης της αριθ. 3/2019 απόφασης και λήψη νέας με θέμα: «Ενοικίαση αγροτεμαχίων συνολικής έκτασης 24,375 στρ.»,   ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αρίθμ. 4/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κλημεντίου η οποία έχει ως ακολούθως:

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ. 1/03-03-2020  πρακτικό συνεδρίασης της κοινότητας Κλημεντίου.

Αριθ. Απόφασης   4/2020

 

Θέμα: «Ανάκληση της αριθ. 3/2019 Απόφασης της Κοινότητας Κλημεντίου και λήψη νέας με θέμα <<Ενοικίαση αγροτεμαχίων συνολικής έκτασης 24,375 στρ.>>».

 

 

Στο Κλημέντι, στο Δημοτικό κατάστημα της κοινότητας  Κλημεντίου, σήμερα την 3η Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το συμβούλιο της κοινότητας Κλημεντίου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. Τρίμης Αναστάσιος Πρόεδρος Ουδείς
  2. Τσιόγκας Ιωάννης
  3. Ρομπόρας Ιωάννης
  4. Παπαργυρίου Σπυρίδων
  5. Δημούλιας Χρήστος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών η τακτική υπάλληλος του Δήμου Φίλη Κων/να.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ανάκληση της αριθ. 3/2019 Απόφασης της Κοινότητας Κλημεντίου και λήψη νέας με θέμα <<Ενοικίαση αγροτεμαχίων συνολικής έκτασης 24,375 στρ.>>», ανέφερε ότι πρέπει το συμβούλιο της Κοινότητας Κλημεντίου να ανακαλέσει την αριθ. 3/2019 Απόφαση περί: «Ενοικίαση αγροτεμαχίου 23 στρ.» και να λάβει νέα με θέμα <<Ενοικίαση αγροτεμαχίων συνολικής έκτασης 24,375 στρ.>>. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα τεμάχια με αριθ. 223 έκτασης 7,5 στρ. και αριθ. 224 με έκταση 16,875 στρ., σύμφωνα με τον αναδασμό Κλημεντίου έτους 1965, αριθ. 39045/66 Απόφαση Υπ. Γεωργίας, ΦΕΚ 684/24-11-1966.

Κατόπιν κάλεσε το συμβούλιο να γνωμοδοτήσει επ’ αυτού.

Το συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει –Προτείνει  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Την ανάκληση της αριθ. 3/2019 Απόφασης, λόγω λανθασμένων στοιχείων και

Β. Την διενέργεια δημοπρασίας για την ενοικίαση δυο αγροτεμαχίων συνολικής έκτασης 24,375 στρ., των τεμαχίων με αριθ. 223 έκτασης 7,5 στρ. και 224 με έκταση 16,875 στρ., σύμφωνα με τον αναδασμό Κλημεντίου έτους 1965, αριθ. 39045/66 Απόφαση Υπ. Γεωργίας, ΦΕΚ 684/24-11-1966.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α  4/2020.

Αφού συντάχθηκε το παρόν, υπογράφεται ως εξής:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ

Κλημέντι, 03-03-2020

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας Κλημεντίου

Τρίμης Αναστάσιος

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • τα παραπάνω αναφερθέντα, – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 

Εγκρίνει την αρίθμ. 4/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κλημεντίου όπως αυτή έχει συνταχθεί, υπογραφεί αρμοδίως και αναγράφεται στο  σκεπτικό της παρούσας .

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 57/2020

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 04.03.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ        

Print Friendly, PDF & Email