57/2018 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10 / 7-8-2018 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 57 / 2018

                                  

ΘΕΜΑ: 3Ο «Έγκριση αιτήματος και διάθεση   πίστωσης για την προμήθεια δύο   -2- κλιματιστικών στο 1ον

                   Γυμνάσιο Κιάτου.»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την ν Αυγούστου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 139/3-8-2018   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                              ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                        1.- Ν.   Σκαρμούτσος    

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                            2.- Β. Kελλάρης  

3.- Α. Βυτινιώτης                 «                                                   3.- Γ.   Κουκουμέλης

4.- Α. Λούτα                         «                                                   4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου    

5.- Δ. Ασβεστόπουλος         «       

                                            

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

                                                                                         ΘΕΜΑ    3ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 3ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση αιτήματος και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια δύο

-2- κλιματιστικών στο 1ον Γυμνάσιο Κιάτου» εξέθεσε ότι:

Με την υπ’ αριθ. 54/2018 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής αποφασίσαμε:

1.- Tην έγκριση και τη διάθεση πίστωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ   ΣΤΟ 1Ο Γυμνάσιο

Κιάτου, με το ποσό των χιλίωνεννιακοσίων  ευρώ (1.900,00 )€ με Φ. Π. Α 24 % και με την τοποθέτηση, όπως

ακριβώς αναφέρονται στην εισήγηση του προέδρου.

2.- Εξουσιοδοτήσαμε τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, όπως προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την   εν λόγω προμήθεια.

3.- Η πληρωμή   θα γίνει απευθείας από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο, με την εξόφληση του τιμολογίου, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων, όπου η δαπάνη θα βαρύνει την Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Σικυωνίων.

Ακολούθως ο πρόεδρος της σχολική Επιτροπής με το υπ’ αριθ. 138/307-2018 σχετικό έγγραφό του, έκανε αρχικό αίτημα με ΑΔΑΜ: 18REQ003530274 2018   -08-03 και πρέπει με απόφασή μας, να εγκρίνουμε το αρχικό αίτημα.

   Και κάλεσε τη Σχολική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε την αναγκαιότητα του θέματος για την εν λόγω προμήθεια καθώς και

1.- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

2.- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08

3.- Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)

4.- Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   O μ ό φ ω ν α

1.-Εγκρίνει το αρχικό αίτημα που υποβλήθηκε με το υπ’ αριθ. 138/307-2018 σχετικό έγγραφο της Σχολικής

Επιτροπής και έλαβε ΑΔΑΜ: 18REQ003530274 2018   -08-03 ποσού χιλίων εννιακοσίων ευρώ (1.900,00)

με Φ.Π.Α. 24%, για την προμήθεια ΔΥΟ (2) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ   ΣΤΟ 1Ο Γυμνάσιο Κιάτου,

2.-Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ   ΣΤΟ 1Ο Γυμνάσιο

Κιάτου, με το ποσό των χιλίων εννιακοσίων  ευρώ (1.900,00 )€ με Φ. Π. Α 24 % και με την τοποθέτησή

τους.

   

3.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, όπως φροντίσει για την πληρωμή του προμηθευτεί με την εξόφληση του τιμολογίου, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους.

       Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 57/2018 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 7-8-2018

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email