57/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 4ης/27.02.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 57/2018

Περίληψη : Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων (αριθ.3/2018απόφαση Δ.Ε.Π.) .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 19.30′, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, μετά την με                                       αριθμ. πρωτ. 1873/23.02.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του                         Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 15 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Θελερίτης Γεώργιος 3. Κελλάρη Ιωάννα   4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Μπούρης Ευάγγελος 8. Ζάρκος Δημήτριος
9. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σπανός Κωνσταντίνος
13. Ρουμπέκας Γεώργιος 14. Μπακόλιας Παναγιώτης 15. Γεώργας Χρήστος  
Απόντα
1. Μαυραγάνη Κυριακή 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3.Καρακούσης Ευάγγελος 4. Χρυσικός   Παύλος  
5. Μυττάς Ιωάννης       6. Δομετίου Βασίλειος 7. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 8. Λαλιώτης Γεώργιος  
9. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 10. Ραυτόπουλος Γεώργιος 11. Κελλάρης Βασίλειος 12. Νανόπουλος Βασίλειος
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 3. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)
4. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 10. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 11. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Σταθακοπουλος   Κ. (Παραδεισίου) 2. Σκούπας Α. (Μποζικών)  
Απόντες: 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
20. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 6ο

Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων (αριθ.3/2018 απόφαση Δ.Ε.Π.)» ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α. Την αριθ. 1 /2018 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Β. Την αριθ. 3/2018 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό   1 / 20 – 02 – 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   3 / 2018

Περίληψη:«Περί εγκρίσεως του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

                      οικονομικού έτους 2012.»

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20ην Φεβρουαρίου έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλικής, ύστερα από την αριθμ. 4/15-2-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα – 6 – μέλη ήτοι:

            

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Βασιλική             Μπουζιάνη – Τσαντίλα   (Πρόεδρος)       1.- Γεώργιος           Κουκουμέλης     Μέλος                                       2.- Παλαιολόγος     Δούρος           Μέλος                                      2.- Αναστασία         Καλλιώρα           Μέλος                

3.- Κων/νος           Κελλάρης         «                                         3.- Ιωάννης           Σωτηρόπουλος   Μέλος                                                                                        

4.- Παναγιώτης     Κατσούλας         «                                                                                  

5.- Βασίλειος         Μπόκιας           «

6.- Δήμητρα         Βυτινιώτη           «

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

    

Θέμα 3ο

 

   Η Πρόεδρος κ. Βασιλική Μπουζιάνη- Τσαντήλα εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου

Σικυωνίων οικονομικού έτους 2012» εξέθεσε ότι:

H Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, μας υπέβαλε την υπ’ αριθ. 1/2018 απόφασή της, η οποία έχει ως εξής:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

                                                                       Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 1 / 12-02-2018   τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 1 / 2018

                                  

ΘΕΜΑ: 1Ο «Περί εγκρίσεως του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του

                    Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2012»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12ην Φεβρουαρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα   και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 8/6-2-2018   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη   -5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                              ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                       1.- Α. Λούτα

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                          2.- Ν. Σκαρμούτσος

3.- Γ. Κουκουμέλης             «                                                 3.- Β. Kελλάρης                                  

4.- Δ. Ασβεστόπουλος       «                                                 4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

5.- Α. Βυτινιώτης                 «    

                                              

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 1ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί εγκρίσεως του απολογισμού της σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2012» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Α.- Στην παρ.12β της υπ’ αριθ. 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β’) απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ ορίζεται, ότι ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής υποβάλλει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους στο Διοικητικό Συμβούλιο αντίγραφο του βιβλίου «ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ» καθώς και συνοπτικό ετήσιο πίνακα απολογισμού προηγούμενου οικονομικού έτους μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά.

Β.- Στην παρ.13 της υπ’ αριθ. 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β’) απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ ορίζεται ότι: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής με βάση το βιβλίο «ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ» και τον απολογιστικό πίνακα προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων της οικονομικής διαχειρίσεως και αποφασίζει για την έγκρισή του με απόφαση, η οποία λαμβάνεται μέχρι το τέλος Μαρτίου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής υπόκειται στην έγκριση του οικείου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ.- Στο άρθρο 2 της υπ’ αριθ. Φ.Γ.8/9836/27-05-1992 (ΦΕΚ 448 Β΄) απόφαση της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθορίζονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάπτονται στον απολογισμό για έλεγχο ως κάτωθι:

1). Τα στελέχη των διπλοτύπων εισπράξεως, για τα έσοδα που εισπράττονται υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

2). Όλα τα κατά νόμο δικαιολογητικά πληρωμών (τιμολόγια, αποδείξεις, πρωτόκολλα παραδόσεως – παραλαβής κ.λ.π)

3).Τα δικαιολογητικά αποδόσεως των κρατήσεων υπέρ των τρίτων που γίνονται κατά την διενέργεια των πληρωμών των διαφόρων δαπανών κατά τη διάρκεια του διαχειριστικού έτους και τα οποία επισυνάπτονται στα αντίστοιχα δικαιολογητικά

4).Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου καταθέσεων Ταμιευτηρίου ή Υποκαταστήματος αναγνωρισμένης Ελληνικής Τράπεζας, θεωρημένο από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής.

5). Βεβαίωση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής για τα μετρητά που υπάρχουν στα χέρια του υπολόγου Ταμία της Σχολικής Επιτροπής κατά την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

6). Βεβαίωση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής για το υπόλοιπο της διαχείρισης κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου οικονομικού έτους.

7) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής περί εγκρίσεως διαδικασίας απολογισμού.

8) Έγκριση της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο.

Με την υπ’αριθ.19999/10-10-1999 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών διευκρινίζεται ότι οι σχολικές επιτροπές ως Ν. Π. Δ. Δ των ΟΤΑ υπάγονται στις ρυθμίσεις του Ν.2539/97 για την υποβολή απολογισμού των ΟΤΑ και των Νομικών του Προσώπων.

Η Σχολική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου λαμβάνοντας υπόψη και όλα τα παραπάνω προέβη σε αναλυτικό έλεγχο των εσόδων και εξόδων αυτής για το οικονομικό έτος 2012 και τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αποφασίζει ομόφωνα

  1. Εγκρίνει τη διαχείριση του Οικονομικού Έτους 2012 ως εξής :

Ετήσιος Συνοπτικός Πίνακας Απολογισμού 2012

Διαχειριστική περίοδος: Από 1-1-2012- Έως 31-12-2012

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΑ € ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΣΑ   €
Υπόλοιπο από μεταφορά έτους 2011 50.122,29 Συντηρήσεις και επισκευές 1.851,34
Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό 92.658,95 Αμοιβές τρίτων 9.106,97
Επιχορήγηση από ΙΝΕΔΙΒΙΜ 56.458,09 Παροχές τρίτων –Φωτισμός-Ύδρευση-Τηλέφωνα 21.213,80
Έσοδα από   κυλικείο 4.305,80 Θέρμανση (Φυσικό αέριο-Πετρέλαιο) 35.400,19
Λοιπά έσοδα 1.508,27 Γραφική ύλη –Υλικά καθαριότητας 2.482,01
Έξοδα πληρωμής 108,75 Αγορές παγίων 8.414,86
    Αμοιβές καθαριστριών καθαρές 20.796,73
    Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 9.531,01
    Απόδοση κρατήσεων 3.418,98
    Λοιπές δαπάνες 39.687,27
                                               Σύνολο   εξόδων € 151.903,16
    ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
    ΤΡΑΠΕΖΕΣ 49.488,39
    Μετρητά εις χείρας Διευθυντών 3.770,39
    Μετρητά εις χείρας Προέδρου Σ.Ε. 0,21
Σύνολο   Εσόδων € 205.162,15 Γενικό Σύνολο   € 205.162,15

2. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθ. Φ.Γ.8/9836/27-05-1992 (ΦΕΚ 448 Β΄) απόφασης της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και στην παρ.8 του άρθρου 12 του Ν.2539/97 στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

3. Έπειτα από την έγκριση του απολογισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο θα υποβληθεί για   έλεγχο μαζί

     με τα σχετικά δικαιολογητικά στο Ελεγκτικό Συνέδριο.-

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  1 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

Ζάρκος     Δημήτριος                                                             1.- Λεονάρδου           Αναστάσιος

                                                                                              2.- Βυτινιώτης           Αλέξιος

                                                                                               3.- Ασβεστόπουλος   Δημήτριος

                                                                                              4.- Kουκουμέλης       Γεώργιος  

                                                                                                           

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 13-02-2018

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

Και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά , η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση της κας προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα

      

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1.- Εγκρίνει τη διαχείριση του Οικονομικού Έτους 2012 ως εξής :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΑ € ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΣΑ   €
Υπόλοιπο από μεταφορά έτους 2011 50.122,29 Συντηρήσεις και επισκευές 1.851,34
Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό 92.658,95 Αμοιβές τρίτων 9.106,97
Επιχορήγηση από ΙΝΕΔΙΒΙΜ 56.458,09 Παροχές τρίτων –Φωτισμός-Ύδρευση-Τηλέφωνα 21.213,80
Έσοδα από   κυλικείο 4.305,80 Θέρμανση (Φυσικό αέριο-Πετρέλαιο) 35.400,19
Λοιπά έσοδα 1.508,27 Γραφική ύλη –Υλικά καθαριότητας 2.482,01
Έξοδα πληρωμής 108,75 Αγορές παγίων 8.414,86
    Αμοιβές καθαριστριών καθαρές 20.796,73
    Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 9.531,01
    Απόδοση κρατήσεων 3.418,98
    Λοιπές δαπάνες 39.687,27
                                               Σύνολο   εξόδων € 151.903,16
    ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
    ΤΡΑΠΕΖΕΣ 49.488,39
    Μετρητά εις χείρας Διευθυντών 3.770,39
    Μετρητά εις χείρας Προέδρου Σ.Ε. 0,21
Σύνολο   Εσόδων € 205.162,15 Γενικό Σύνολο   € 205.162,15

2. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθ. Φ.Γ.8/9836/27-05-1992 (ΦΕΚ 448 Β΄) απόφασης της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και στην παρ.8 του άρθρου 12 του Ν.2539/97 στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

     3. Έπειτα από την έγκριση του απολογισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο θα υποβληθεί για έλεγχο μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται.-

Η   Πρόεδρος                                                                                                       Τα Μέλη

Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική

                                                                                                                                  1.- Δ. Παλαιολόγος

                                                                                                                                  2.- Β. Μπόκιας

                                                                                                                                 3.- Π. Κατσούλας

                                                                                                                                4.- Κ. Κελλάρης

                                                                                                                                5.- Δ. Βυτινιώτη    

                                                                                        Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 22-02-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                                                     ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ – ΤΣΑΝΤΙΛΑ     ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία
  • την αριθ. 1/2018 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • την αριθ. 3/2018 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και –
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Εγκρίνει,τον Απολογισμό οικονομικού έτους 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με την αριθ. 3/2018 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας όπως αυτή αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας .

                                                            

                                                                    Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 57/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 27.02.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email