56/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ορθή επανάληψη

10η/21.03.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   1ο θέμα  ημερήσιας διάταξης
 

56/2023

  Μεταβολή ποσοστών συμμετοχής στη χρηματοδότηση των δανεικών συμβάσεων

που έχουν συνομολογηθεί στο πλαίσιο των έργων που εντάχθηκαν

στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I» και μεταφέρθηκαν

στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη  21η Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου  κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4976/17.3.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Ζάρκος Δημ. -Μυττάς Ι. -Μαστοράκης Δ.  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 10/3/2023 σε ορθή επανάληψη έγγραφο του Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου μας, που ακολουθεί,

Με το υπ’ αρ. πρωτ.: (0)26332_23/03.03.2023 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων μεταξύ άλλων, μας τέθηκαν υπόψη:

  1. η υπ’ αριθ. 3494/9/24.11.2022 (ΑΔΑ: ΨΦΣΗ469ΗΗ7-ΓΑ2) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π. και Δανείων, σύμφωνα με την οποία όλες οι δανειακές συμβάσεις επενδυτικών δανείων, είτε αρχικές είτε πρόσθετες επί των αρχικών, για τα δάνεια που μεταφέρθηκαν από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I» στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», θα συνομολογούνται εφεξής με ποσοστό πόρων 50% ΕΤΕπ και 50% ΤΠΔ, κατόπιν συναίνεσης των δικαιούχων φορέων και
  2. η υπ’ αριθ. 3801/21/02.02.2023 (ΑΔΑ: 68Α8469ΗΗ7-8ΩΝ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π. και Δανείων, σύμφωνα με την οποία το ποσοστό συμμετοχής στη χρηματοδότηση όλων των έργων που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I» και μεταφέρθηκαν στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», μεταβάλλεται από 75% σε 50% για το ποσοστό χρηματοδότησης που προέρχεται από πόρους της ΕΤΕπ και από 25% σε 50% για το ποσοστό χρηματοδότησης που προέρχεται από πόρους του Τ. Π. και Δανείων, κατόπιν γνωστοποίησης της υπόψη μεταβολής στους δικαιούχους φορείς και λήψης απόφασης περί συναίνεσης σε αυτήν από τα αρμόδια όργανά τους. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω εισηγούμαστε την λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 49 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/τ.Α’/18.09.2021), περί συναίνεσης του Δήμου Σικυωνίων για την μεταβολή των ποσοστών συμμετοχής στη χρηματοδότησης των δανεικών συμβάσεων (αρχικών ή πρόσθετων πράξεων επί των αρχικών) που έχουν συνομολογηθεί ή πρόκειται να συνομολογηθούν στο πλαίσιο των έργων που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I», μεταφέρθηκαν στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. 22766/09.04.100 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1386/Β’/14.04.2020) και της υπ’ αριθ. 829/18.06.2020 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) και χρηματοδοτούνται εν μέρει από πόρους της ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), σύμφωνα με την υπό στοιχεία FI No 92.142 (GR)/16.03.2021 δανειακής σύμβασης μεταξύ αυτής και του Τ. Π. και Δανείων, και εν μέρει από πόρους του Τ. Π. και Δανείων. 

 

Η αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • το ως άνω έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Συναινεί, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 49 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ Α’169), για την μεταβολή των ποσοστών συμμετοχής στη χρηματοδότησης των δανεικών συμβάσεων (αρχικών ή πρόσθετων πράξεων επί των αρχικών) που έχουν συνομολογηθεί ή πρόκειται να συνομολογηθούν στο πλαίσιο των έργων που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I» και μεταφέρθηκαν στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. 22766/09.04.100 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1386/2020) και της υπ’ αριθ. 829/18.06.2020 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) και χρηματοδοτούνται εν μέρει από πόρους της ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), σύμφωνα με την υπό στοιχεία FI No 92.142 (GR)/16.03.2021 δανειακής σύμβασης μεταξύ αυτής και του Τ. Π. και Δανείων, και εν μέρει από πόρους του Τ. Π. και Δανείων.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 56/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                        Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 21.03.2023

Ο πρόεδρος

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email