56/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8ης /14. 3. 2023  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ (δια ζώσης) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ.  Απόφασης:   56/2023

Περίληψη: Απόδοση σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Γάλακτος) προσωπικού έτους 2022.

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η   του μηνός Μαρτίου έτους 2023 ημέρα Τρίτη και

ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.4379/10-3-2023, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Τσολάκος Γεώργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος   
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Φιακάς Παναγιώτης   
9. ΣώκοςΔημήτριος 10. Τσιόγκας Νικόλαος     11. Λέγγας Μάρκος 12. Γαλάνης Βασίλειος  
13. Γκούμας Σταμάτιος 14. Συριάνος Κων/νος                          15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16. Παπαγεωργίου Δημήτριος  
17. Κατσιμπούλας Αντώνιος 18. Μαστοράκης Δημήτριος 19. Σαρχάνης Κων/νος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος  
21. Μπακόλιας  Παναγιώτης     22. Παπαβασιλείου Νικόλαος 23.  Χουσελάς  Ευάγγελος 24. Νανόπουλος Βασίλειος  
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Aλεξόπουλος Βασίλειος

 

2. Θελερίτης Γεώργιος 

 

3. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασ

 
         
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)  
  4) Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)      
                    (οι παρακάτω  Πρόεδροι των  κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν,  αν και κλήθηκαν νόμιμα)  
           ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 3. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6.  Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 7 .Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)  
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
12.  Καλαντζής Παν.

(Γονούσας)

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)

 

 
16. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)  
20. Ραφτόπουλος Κων.

(Κρυονερίου)

21. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

 

22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
24 Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. Παπακωνσταντίνου Ηλίας

(Τιτάνης)

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Σκούπας Α. (Μποζικών)  
28. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 29. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 30.  Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 31.Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου  
32. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)        
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1. Κατσιμπούλας Αντ. (κατά την συζήτηση του 1ου  θέματος)

                                       2. Γαλάνης Βασίλειος (κατά την συζήτηση του 1ου  θέματος)

                                      3. Λέγγας Μάρκος  (κατά την έναρξη συζήτηση του 8ου  θέματος)

                                      4. Παπαβασιλείου  Νικόλαος (κατά την έναρξη συζήτηση του 9ου  θέματος)

                                      5. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος (κατά την συζήτηση του 22ου  θέματος)

 

      Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Πρόβου  για την           

τήρηση των πρακτικών.

 

11ο     Θέμα  ημερήσιας διάταξης 

Στο 11ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Απόδοση σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Γάλακτος) προσωπικού έτους 2022», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος  εισηγούμενος  το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την με αριθ. πρωτ. 3204 /24-2-2023 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου η οποία έχει ως ακολούθως:

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              

            ΠΡΟΣ

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα: Απόδοση σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Γάλακτος) προσωπικού έτους 2022.

Σχετ:  Το υπ’ αριθ. ΥΣ.5/02-01-2023 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν. 4483/2017 (Α’ 107) όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 60 του ν. 4735/2020 (Α’ 197), θεσπίζεται πάγια διαδικασία για την απόδοση σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) που δεν αποδίδονται στο δικαιούχο προσωπικό των Ο.Τ.Α.

Ειδικότερα, Μ.Α.Π., τα οποία δεν χορηγούνται εντός του έτους που προβλέπεται η χορήγησή τους, αποτιμώνται σε χρήμα σύμφωνα με την τιμή του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε ή άλλου διαγωνισμού προγενέστερων ετών που είχε λάβει χώρα για την προμήθεια των ίδιων ειδών και αποδίδονται με τις προϋποθέσεις του άρθρου 97 του ν. 4483/2017.

Οι προϋποθέσεις αυτές είναι οι εξής (σωρευτικά):

Α. να αναγνωρίζεται η οφειλή προς τον εργαζόμενο από τον οικείο Ο.Τ.Α.

Β. να υπάρχουν οι αντίστοιχοι κωδικοί και πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των Ο.Τ.Α. των ετών καταβολής και

Γ. να μπορεί να πραγματοποιηθεί η καταβολή τους, σε έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις.

Οι δικαιούχοι, οι οφειλές, ο αριθμός των δόσεων, καθώς και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.
Με το ανωτέρω σχετικό, το Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών του Δήμου μας, μας ενημέρωσε για τη μη χορήγηση του γάλακτος για το έτος 2022 στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου και για τους λόγους που συνέβη αυτό. Επίσης, μας γνώρισε λεπτομερώς, ποιοι είναι οι δικαιούχοι ανά υπηρεσία υπάλληλοι καθώς και τις ημέρες εργασίας τους εντός του έτους 2022, προκειμένου το Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών να υπολογίσει το δικαιούμενο ανά υπάλληλο ποσό καθώς το κόστος ανά υπηρεσία.

Πράγματι και μετά τους κατά τα ανωτέρω υπολογισμούς, το συνολικό κόστος για το Δήμο, ανέρχεται στο ύψος των δέκα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (€ 19.594,80) και αναλύεται ανά υπηρεσία ως εξής:

 • Υπηρεσία Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών (Κ.Α. 10): 504,00
 • Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού (Κ.Α. 20): € 14.290,00
 • Υπηρεσία Τεχνικών Έργων (Κ.Α. 30): € 2.108,00
 • Υπηρεσίες Πρασίνου (Κ.Α. 35): € 797,20 και
 • Λοιπές Υπηρεσίες (Κ.Α. 70): € 1.895,60

Σύνολο κόστους: € 19.594,80 

Πέραν αυτών, στον προϋπολογισμό του Δήμου μας έτους 2022, υπήρχαν στους αντίστοιχους Κ.Α. εγγεγραμμένες πιστώσεις για την χορήγηση του γάλακτος. Επίσης και στον ήδη προσφάτως εγκριθέντα προϋπολογισμό έτους 2023 της υπηρεσίας μας, υπάρχει η πρόβλεψη στους αντίστοιχους Κ.Α. Εξόδων, για την καταβολή σε χρήμα στους δικαιούχους υπαλλήλους μας, του γάλακτος έτους 2022 που δεν χορηγήθηκε με την τακτική διαδικασία.

               Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε όπως ληφθεί σχετική θετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη χορήγηση σε χρήμα, του γάλακτος έτους 2022. Δεδομένου δε ότι η δαπάνη δεν είναι μεγάλη για τα δεδομένα του Δήμου μας, εκτιμούμε ότι η καταβολή των αντίστοιχων χρηματικών ποσών στους δικαιούχους υπαλλήλους μπορεί να γίνει εφάπαξ.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε τόσο το υπηρεσιακό σημείωμα του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού όσο και τις καταστάσεις με το υπολογισθέν ποσό ανά υπάλληλο και υπηρεσία.

                                                  Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών

             Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 •   την ισχύουσα  Νομοθεσία,
 • την αριθ. ΥΣ.5/02-01-2023 εισήγηση και τους συνημμένους πίνακες Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού

της Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών

 • την με αριθ. πρωτ. 3204 /24-2-2023 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου,  – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

 

 1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την Καταβολή σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Γάλακτος) προσωπικού

έτους 2022»,  σύμφωνα με την αριθ. ΥΣ.5/02-01-2023 εισήγηση και τους συνημμένους πίνακες αυτής, του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, καθώς και την με αριθ. πρωτ.3204/ 24-2-2023 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου .

 

 1. Η εν λόγω καταβολή των αντίστοιχων χρηματικών ποσών στους δικαιούχους θα  γίνει εφάπαξ.

 

 1. Κοινοποιεί, την παρούσα στην Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου για δικές της ενέργειες .

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

 

Η  παρούσα  απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 56/2023

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 14 – 3 –  2023

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email