56/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 8ης /13.4.2022    Τ Α Κ Τ Ι Κ Η      συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  .

 

Αρ. Απόφασης:   56/2022

Περίληψη: Παραχώρηση ή μη τεσσάρων (4) θέσεων στάθμευσης επί της οδού Κροκιδά,  έναντι Αστυνομικού Τμήματος Κιάτου, για την στάθμευση  υπηρεσιακών οχημάτων , κατασχεμένα  και ελεγχόμενων ατόμων

  

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13η  του μηνός Απριλίου   έτους 2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση (μεικτή (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 5065/8-4-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π Ν Π) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76).

     Τις  εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 ,  643 Α.Π.  69472/24-9-2021,  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε  .

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη δηλαδή :

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Δομετίου Βασίλειος 3. Μυττάς Ιωάννης    4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Φιακάς Παναγιώτης  6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Τσιόγκας Νικόλαος                         11. Σαρχάνης Κων/νος 12. Συριάνος Κων/νος                         
13. Παπαγεωργίου Δημήτριος 14. Κατσιμπούλας Αντώνιος 15. Παπαβασιλείου Νικόλαος 16. Μπακόλιας Παναγιώτης 
17. Χουσελάς  Ευάγγελος 18. Νανοπουλος Βασιλειος    
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Τσολάκος Γεωργιος

 

2. Λέγγας Μάρκος

 

3. Γαλάνης Βασίλειος

4. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 5. Μαστοράκης Δημήτριος 6. Σώκος Δημήτριος 7. Θελερίτης Γεώργιος 
8. Γκούμας Σταμάτιος 9. Ρουμπέκας Γεώργιος    
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 2. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)  
       
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου)

 

17. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 22. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)

 

30 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

31. . Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)
32. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 33. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 34. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ουδείς.    

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

10ο Θέμα  (Ημερήσιας Διάταξης)

Στο 10ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:  «Παραχώρηση ή μη τεσσάρων (4) θέσεων στάθμευσης επί της οδού Κροκιδά,  έναντι Αστυνομικού Τμήματος Κιάτου, για την στάθμευση  υπηρεσιακών οχημάτων , κατασχεμένα  και ελεγχόμενων ατόμων»ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

Α. Την με αριθ. πρωτ. 18075/15-12-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνκών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

 

Β. Την αριθ 3/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία έχει ως ακολούθως  :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   1    /  08  –  04  –  2022

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    3  /  2022

 

 

ΘΕΜΑ: 3ΟΝ «Περί  παραχωρήσεως  ή μη τεσσάρων (4) θέσεων στάθμευσης,  έναντι του Α.Τ.   Σικυώνος για

                    οχήματα υπηρεσιακά κατασχεμένα και  ελεγχόμενων ατόμων

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα την  8ην  Απριλίου   του έτους  2022    ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή και ώρα 12:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, υπό την Προεδρία  του κ. Μυττά  Ιωάννη  (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  4646/4-4-2022  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4 –   ήτοι:

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Ιωάννης       Μυττάς           (Πρόεδρος)                              1.-  Δημήτριος     Σώκος               (Μέλος)

2.- Κων/νος      Σαρχάνης    (Αντιπρόεδρος)                           2.- Αντώνιος        Κατσιμπούλας   (Μέλος)

3 .-Νικόλαος    Σκαρμούτσος       (Μέλος)                               3.- Σταμάτιος        Γκούμας            (Μέλος)

4.- Βασιλική     Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Μέλος)

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ    ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

                                                                                     1.- Α. Λεονάρδου Πρόεδρος Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου

                                                                                   

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   3ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

      Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 3ον θέμα  της  ημερήσιας διάταξης, για την   παραχώρηση   ή μη τεσσάρων (4) θέσεων στάθμευσης,  έναντι του Α.Τ.   Σικυώνος για οχήματα υπηρεσιακά κατασχεμένα και  ελεγχόμενων ατόμων ανέφερε ότι:

 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας  του Δήμου μας, μας απέστειλε το υπ’ αριθ. 18075/15-12-2021 σχετικό έγγραφό της, όπου εισηγείται θετικά με το προαναφερόμενο θέμα,  και  αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης .

Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι  η Κοινότητα Σικυώνος-Κιάτου με την υπ’ αριθ. 21/2022 απόφασή της έχει προτείνει την εν λόγω παραχώρηση  και πρέπει  με απόφασή μας να αποφασίσουμε  σχετικά.

 

Και  κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικώς

 

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής  αφού έλαβε υπόψη της:

 

  • τις διατάξεις του άρθρου 34 της παρ. 3  εδάφιο  β  και του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ.
  • την υπ’ αριθ. 1/2022 Απόφαση της Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου.
  • την από 15-12-2021 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.
  • την υπ’ αριθ. 169/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
  • την από 14/07/2021 αίτηση του Α.Τ. Κιάτου.
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

 

    1.-   Εγκρίνει την παραχώρηση επιπλέον τεσσάρων  (4) θέσεων στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Σ. Κροκιδά έναντι του Α. Τ. Κιάτου, για τη στάθμευση των υπηρεσιακών οχημάτων τους και οχημάτων ελεγχόμενων ατόμων.

Οι θέσεις αυτές καθώς και οι τέσσερις (4) που είχαν χορηγηθεί με την 169/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα οριοθετηθούν με διαγράμμιση και τοποθέτηση πινακίδων, μετά την ολοκλήρωση  της ασφαλτόστρωσης της οδού Κροκιδά, από τρέχουσα εργολαβία του Δήμου.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που αλλάξουν οι όροι  (Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κλπ.) που δίδεται η παρούσα παραχώρηση, ο Δήμος θα έχει τη δυνατότητα να την ανακαλέσει.

 

2.- Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μυττά  Ιωάννη, για την αποστολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό       3 / 2022    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  08-04-2022

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΜΥΤΤΑΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
  • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα  

  

    Εγκρίνει,την αριθ. 3/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και συγκεκριμένα, την

παραχώρηση επιπλέον τεσσάρων  (4) θέσεων στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Σ. Κροκιδά έναντι

του Αστυνομικού Τμήματος  Κιάτου, για τη στάθμευση των υπηρεσιακών οχημάτων τους και οχημάτων

ελεγχόμενων ατόμων.

Οι παραπάνω θέσεις καθώς και οι τέσσερις (4) θέσεις οι οποίες είχαν χορηγηθεί με την 169/2020 απόφαση

του Δημοτικού Συμβουλίου θα οριοθετηθούν με διαγράμμιση και τοποθέτηση πινακίδων, μετά την

ολοκλήρωση  της ασφαλτόστρωσης της οδού Κροκιδά, από τρέχουσα εργολαβία του Δήμου.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση τροποποίησης των Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  κ.λ.π  , ο Δήμος θα έχει τη δυνατότητα να  ανακαλέσει τις εν λόγω  αποφάσεις .

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 56/2022

Ο Πρόεδρος                                  Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 13.04.2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

Print Friendly, PDF & Email