56/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

4/04.03.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

56/2020

  Θέμα: Τροποποίηση Π/Υ Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2020.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 4η Μαρτίου 2020 και ώρα 10:00’ πμ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1933/28.02.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Σταματόπουλος Σπυρίδων 1. Λέγγας Μάρκος
2. Τσολάκος Γεώργιος    
3.     Ζάρκος Δημήτριος    
4.     Μυττάς Ιωάννης    
5.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης    
6.     Ρουμπέκας Γεώργιος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

26ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση Π/Υ Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2020.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 28/02/2020 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, με το οποίο προτείνει την τροποποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την 364/2019 απόφαση ΔΣ (6ΧΑΒΩ1Θ-Λ4Β) «Τεχνικό Πρόγραμμα»
  • την 376/2019 απόφαση ΔΣ (6ΔΙΤΩ1Θ-Ο84) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2020»
  • την 16091/2020 (ΩΑΓΛΟΡ1Φ-Χ96) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης
  • το από 28/02/2020 υπηρεσιακό σημείωμα της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, ως κάτωθι:

1.                      Από Κ.Α. 02.00.6492.002 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών», ποσού  40.000,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 7.030,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 32.970,00€.

 

μεταφέρει μέσω αποθεματικού

πίστωση ποσού 7.030,00€

Στον Κ.Α. 02.10.6411.001 των εξόδων με   τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Πληρωμής Διοδίων μέσω πομποδέκτη»,  ποσό 2.000,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση  προερχόμενη από ιδίους πόρους.
Στον Κ.Α. 02.30.6112.003 των εξόδων με   τίτλο «Υπηρεσία Ελεγκτή Δόμησης»,  ποσό 1.500,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση  προερχόμενη από ιδίους πόρους.
Στον Κ.Α. 02.30.8113.010 των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα για Τεχνική υποστήριξη προγράμματος Verm  (Software), σύμφωνα με την 27/2019  Τεχν. Περιγραφή Εργασιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & την αρίθμ. 335/2019 Απόφαση  Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση»,  ποσό  530,00€  δημιουργώντας  νέα  πίστωση  (ΧΕΠ: Α-628/2019) προερχόμενη από ιδίους πόρους.
Στον Κ.Α.  02.10.6699.001 με   τίτλο  «Προμήθεια μικροϋλικών (κλειδαριές, κλειδιά κ.λ.π.)», ποσό 2.000,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους.
Στον Κ.Α. 02.10.6614  των εξόδων με   τίτλο «Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (Σφραγίδες κ.λ.π.)»,  ποσό  1.000,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους.
  Από Κ.Α.  02.90.9111 με  τίτλο «Αποθεματικό»,  ποσού (Αρχική Πίστωση = 185.156,58 – 181.500,74)  3.655,84€  μειώνουμε κατά  2.480,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 1.175,84€ (3.655,84 – 2.480,00)

 

μεταφέρει πίστωση ποσού 2.480,00€ Στον Κ.Α. 02.00.6451 των εξόδων με   τίτλο «Συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα»,  πίστωση ποσού 2.480,00€  ενισχύοντας την υπάρχουσα διαμορφωμένη πίστωση του ποσού των 3.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 5.480,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους.

Β. Καθορίζει τον Κωδικό που δημιουργήθηκε παραπάνω 02.10.6411.001                                                 «ως κωδικός δεκτικός προπληρωμής» για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας και προκειμένου στη συνέχεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», η Δημαρχιακή Επιτροπή και πλέον η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα δημοτικού υπαλλήλου, δεδομένου ότι η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη (απαιτείται προκαταβολή ποσού), σε συνδυασμό με το ότι «για να είναι  απαιτητή μια υποχρέωση δεν πρέπει αυτή να είναι εξοφλημένη».-

 

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 56/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04.03.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email