56/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της  12 / 13-12–2019   τακτικής  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης   56 / 2019

 

 

ΘΕΜΑ: 3ο (εκτός  ημερήσιας διάταξης) «Περί  παρατάσεως   ισχύος  της σύμβασης προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. (Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων – 6ος Τμηματικός προϋπολογισμός για το έτος 2019»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  13ην  Δεκεμβρίου  του έτους  2019   ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή  και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε  τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 303/9-12-2019   έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74   του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δ.  Ζάρκος                          (Πρόεδρος)                    1.-  Ν.  Παπαβασιλείου    Μέλος

2.- Β.  Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Αντιπρόεδρος)              2.-  Γ. Κουκουμέλης             «

3.- Δ.  Βυτινιώτη                        Μέλος                           3.-  Π. Πανάγου                    «

4.- Αικ.  Λούτα                                «                              4.-  Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου

5.- Β. Νανόπουλος                         «

 

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης  Γεώργιος.

ΘΕΜΑ  3ο (ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

 

 

Ο  Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος εξέθεσε ότι , έχουμε ένα θέμα προ ημερήσιας διάταξης που πρέπει να συζητηθεί στην παρούσα συνεδρίαση λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, στη συνέχεια  ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα  με τίτλο «Περί  παρατάσεως   ισχύος  της σύμβασης προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. (Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων – 6ος Τμηματικός προϋπολογισμός για το έτος 2019» ακολούθως έθεσε υπόψη των μελών  την  υπ’ αριθ.  307/12-12-2019 σύμβαση  προμήθειας πετρελαίου  θέρμανσης για τις ανάγκες  του Ν.Π.Δ.Δ.  (Δ. Ε.  Σικυωνίων – 6ος Τμηματικός προϋπολογισμός έτους 2019  που αποτελεί  αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Στη συνέχεια  ο Πρόεδρος  εξέθεσε  ότι  υποβάλαμε στον  κ. Ι. Π. Μανιώτης & Σια Ε.Ε.  Μικτό Πρατήριο υγρών καυσίμων το υπ’ αριθ. 310/13-12-2019   έγγραφό μας  που έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.)

ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση.: Γ. Γεννηματά 2
ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Τ.Κ.             : 20200

Τηλ.             : 2742360124

Fax              : 2742023562

Πληροφ.      : Γ. Λαλιώτης
 

Κιάτο 13-12-2019

Αριθ. Πρωτ.: 310

ΠΡΟΣ:

Την Ι.Π.  ΜΑΝΙΩΤΗΣ &ΣΙΑ  Ε.Ε.

Μικτό Πρατήριο  Υγρών

Καυσίμων

Κάτω Διμηνιό-Κορινμθίας

Τ.Κ. 202-00  ΚΙΑΤΟ

ΑΦΜ  801245598

Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Τηλ.   27420-  28649

 

ΘΕΜΑ:  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Σχετ.: Η αριθ. 307/12-12-2019  σύμβαση προμήθειας καυσίμων.

Σύμφωνα με το 2ο άρθρο της αριθ.       307/12-12-2019 σύμβασης προμήθειας καυσίμων μεταξύ της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εσάς, προβλέπεται η παράτασή της χωρίς να γίνει περαιτέρω τροποποίηση των όρων της αλλά ούτε και υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών αυτής, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Επειδή η Σχολική  Επιτροπή μας,  προτίθεται να παρατείνει την ανωτέρω σχετική σύμβαση για τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία λήξης της δηλαδή μέχρι 30-04-2020 παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για την σύμφωνη γνώμη σας.

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                                     ΖΑΡΚΟΣ     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 Στη συνέχεια ο κ.  Ι. Π. Μανιώτης & Σια Ε.Ε.  Μικτό Πρατήριο υγρών καυσίμων, με το  υπ’ αριθ.  πρωτοκόλλου 312/13-12-2019  έγγραφό του, μας γνωστοποίησε  ότι συμφωνεί να παραταθεί η σύμβαση μεταξύ της επιχείρησης και του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική  Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»  για τέσσερις (4)  μήνες  ήτοι μέχρι την 30ην Απριλίου 2020,  όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος προτείνει την παράταση της υπ’ αριθ. 307/12-12-2019  σύμβασης      μεταξύ

του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. (Δ.Ε.  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   – 6ος   ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019),  η οποία έχει διάρκεια έως την 31-12-2019,   μέχρι τέσσερις (4) μήνες  δηλαδή έως την 30ην Απριλίου 2020, σύμφωνα με το άρθρο 2  της υπ’ αριθ.   307/12-12-2019 σύμβασης  και την σύμφωνη γνώμη της προμηθεύτριας Εταιρείας  Ι. Π. Μανιώτης & Σια Ε.Ε.  Μικτό Πρατήριο υγρών καυσίμων   χωρίς να έχουν εξαντληθεί  οι ποσότητες  της ανωτέρω σύμβασης.

 

   Η παράταση της χρονικής διάρκειας της παραπάνω σύμβασης δεν προκαλεί υπέρβαση του ποσού της ή των ποσοτήτων των ειδών της και επιπλέον οικονομική επιβάρυνση  στο Ν.Π.Δ.Δ.

 

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική  Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα  που αναφέρονται παραπάνω .

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 

Την  συζήτηση  του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης

 

 

A.-  Π α ρ α τ ε ί ν ε ι την  υπ΄  αριθ. 307/12-12-2019  σύμβαση  μεταξύ  του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. (Δ. Ε.  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  –  6ος   ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019)»    (η οποία έχει διάρκεια έως την 31-12-2019)  μέχρι τέσσερις (4) μήνες  δηλαδή έως την 30ην Απριλίου 2020, σύμφωνα με το άρθρο 2  της υπ’ αριθ.  307/12-12-2019     σύμβασης  και την σύμφωνη γνώμη της προμηθεύτριας Εταιρείας,  Ι. Π. Μανιώτης & Σια Ε.Ε.  Μικτό Πρατήριο υγρών καυσίμων,  χωρίς να έχουν εξαντληθεί  οι ποσότητες  της ανωτέρω σύμβασης.

Η παράταση της χρονικής διάρκειας της παραπάνω σύμβασης δεν προκαλεί υπέρβαση του ποσού της ή των ποσοτήτων των ειδών της και επιπλέον οικονομική επιβάρυνση  στο Ν.Π.Δ.Δ.

 

   Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   56 / 2019  και υπογράφεται ως έπεται

 

Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

 

Κιάτο  13-012-2019

 

Ο  Πρόεδρος    της  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

 

Ζάρκος   Δημήτριος

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email