56/2018 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10 / 7-8-2018 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 56 / 2018

                                  

ΘΕΜΑ: 2Ο «Έγκριση αιτήματος και διάθεση   πίστωσης για την συντήρηση των Κεντρικών Σωληνώσεων

                   Καλοριφέρ στο 2ο Γυμνάσιο Κιάτου.»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την ν Αυγούστου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 139/3-8-2018   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                            ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                        1.- Ν.   Σκαρμούτσος    

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                            2.- Β. Kελλάρης  

3.- Α. Βυτινιώτης                 «                                                   3.- Γ.   Κουκουμέλης

4.- Α. Λούτα                         «                                                   4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου    

5.- Δ. Ασβεστόπουλος        «        

                                            

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

                                                                                         ΘΕΜΑ    2ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση αιτήματος και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση των Κεντρικών Σωληνώσεων Καλοριφέρ στο 2ο Γυμνάσιο Κιάτου»  εξέθεσε ότι:

Με την υπ’ αριθ. 51/2018 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής είχαμε αποφασίσει:

1.- Εγκρίναμε τη διάθεση   πίστωσης για την ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΣΤΟ 2Ο

Γυμνάσιο Κιάτου, με το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων τριάντα δύο ευρώ (2.232,00)€ με Φ. Π. Α 24 %.

2.- Εξουσιοδοτήσαμε τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, όπως προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την   εν λόγω αντικατάσταση.

3.- Η πληρωμή   θα γίνει απευθείας από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο, με την εξόφληση του τιμολογίου, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων, όπου η δαπάνη θα βαρύνει την Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Σικυωνίων.

Ακολούθως ο πρόεδρος της Σχολική Επιτροπής με το υπ’ αριθ. 137/30-7-2018 σχετικό έγγραφό του, έκανε αρχικό αίτημα με ΑΔΑΜ: 18REQ003530350 2018   -08-03 και πρέπει με απόφασή μας, να εγκρίνουμε το αρχικό αίτημα.

   Και κάλεσε τη Σχολική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε την αναγκαιότητα του θέματος για την εν λόγω αντικατάσταση καθώς και

1.- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

2.- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08

3.- Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)

4.- Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   O μ ό φ ω ν α

1.-Εγκρίνει το αρχικό αίτημα που υποβλήθηκε με το υπ’ αριθ. 137/30-7-2018 σχετικό έγγραφο της Σχολικής

Επιτροπής και έλαβε ΑΔΑΜ: 18REQ003530350 2018   -08-03 ποσού δύο χιλιάδων διακοσίων τριάντα

δύο ευρώ (2.232,00)€ με Φ. Π. Α 24 %, για την ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΣΤΟ 2Ο

Γυμνάσιο Κιάτου,

2.-Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης για την για την ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

ΣΤΟ 2Ο Γυμνάσιο Κιάτου,, με το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων τριάντα δύο ευρώ (2.232,00)€ με Φ. Π. Α

24 %,

   

3.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, όπως φροντίσει για την πληρωμή του αναδόχου με την εξόφληση του τιμολογίου, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους.

       Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 56/2018 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 7-8-2018

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email