56/2017 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12 / 19-12-2017 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   56 / 2017

                                  

ΘΕΜΑ: 1ον «Περί παρατάσεως ισχύος   της σύμβασης προμήθειας καυσίμων για το έτος 2017»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19ην Δεκεμβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 144/15-12-2017   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -6 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος              (Πρόεδρος)                                         1.- Ν.   Σκαρμούτσος

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                           2.- Β. Kελλάρης

3.- Α. Βυτινιώτης                 «                                                3.- Γ.   Κουκουμέλη            

4.- Δ. Ασβεστόπουλος         «                                               

5.- Αι. Λούτα                       «

6.- Ι.   Μπέκα Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ 1ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 1ον

θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί παρατάσεως ισχύος της σύμβασης προμήθειας καυσίμων για το

έτος 2017» έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθ. 134/07-12-2017 σύμβαση προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης

για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. για το έτος 2017 που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

   Aκολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι υποβάλαμε στον κ. Δημητρίου Χρήστο το υπ’ αριθ. 143/13-12-2017 έγγραφό μας που έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση.: Γ. Γεννηματά 2
                       ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Τ.Κ.               : 20200

Τηλ.               : 2742360124

Fax             : 2742023562

Πληροφ.     : Γ. Λαλιώτης                    

Κιάτο 13-12-2017

Αριθ. Πρωτ.: 143

ΠΡΟΣ:                 Δημητρίου Χρήστο

Πρατήριο καυσίμων ‘’SILKOIL

Εθν. Αντιστάσεως 55

Τ.Κ. 20200

τηλ: 2742022635

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Σχετ.: Η αριθ. 134/2017 σύμβαση προμήθειας καυσίμων

Σύμφωνα με το 2ο άρθρο της αριθ. 134/2017 σύμβασης προμήθειας καυσίμων μεταξύ της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εσάς, προβλέπεται η παράτασή της χωρίς να γίνει περαιτέρω τροποποίηση των όρων της αλλά ούτε και υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών αυτής, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Επειδή ο Δήμος μας προτίθεται να παρατείνει την ανωτέρω σχετική σύμβαση για τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία λήξης της δηλαδή μέχρι 30-04-2018, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για την σύμφωνη γνώμη σας.

                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                                                 ΖΑΡΚΟΣ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

     Στη συνέχεια ο κ. Δημητρίου Χρήστος με το από Δ.Υ./13-12-2017 έγγραφό του, μας γνωστοποίησε ότι συμφωνεί να παραταθεί η σύμβαση μεταξύ της επιχείρησης και του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» για τέσσερις μήνες ήτοι μέχρι την 30ην Απριλίου 2018, που έχει ως εξής:

Δημητρίου Χρήστος

Πρατήριο καυσίμων ‘’SILKOIL

Εθν. Αντιστάσεως 55

Τ.Κ. 20200

τηλ: 2742022635

 

Κιάτο   13-12-2017

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ.

ΠΡΟΣ:

Την   Σχολική   Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

Γ. Γεννηματά     2202-00   ΚΙΑΤΟ

ΘΕΜΑ: Παράταση Ισχύος σύμβασης προμήθειας καυσίμων για το έτος 2017.

Σχετ.:   1.-   Η αριθ.134/7-12-2017 σύμβαση προμήθειας καυσίμων.

             2.- Έγγραφό σας   με υπ’ αριθ. 143/13-12-2017.

Αναφερόμενος στο παραπάνω θέμα και σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 143/13-12-2017 σχετικής επιστολής σας, σας ενημερώνουμε ότι συμφωνούμε για την παράταση της μεταξύ μας σύμβασης με αριθ. 134/07-12-20176   μέχρι 30-04-2018 και με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου και σε κάθε περίπτωση μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας ,                                     Με εκτίμηση

                                                                                          Δημητρίου Χρήστος

                                                                                     Πρατήριο καυσίμων ‘’SILKOIL

                                                                                           Εθν. Αντιστάσεως 55

                                                                                                 Τ.Κ. 20200

                                                                                             τηλ: 2742022635

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος προτείνει την παράταση της υπ’ αριθ. 134/07-12-2017 σύμβασης     μεταξύ

του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΥΣ 2017» (η οποία έχει διάρκεια έως την 31-12-2017) μέχρι τέσσερις (4) μήνες δηλαδή έως την 30ην Απριλίου 2018, σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αριθ.   134/7-12-2017  σύμβασης και την σύμφωνη γνώμη της προμηθεύτριας Εταιρείας Δημητρίου Χρήστος   χωρίς να έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες της ανωτέρω σύμβασης.

   Η παράταση της χρονικής διάρκειας της παραπάνω σύμβασης δεν προκαλεί υπέρβαση του ποσού της ή των ποσοτήτων των ειδών της και επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο Ν.Π.Δ.Δ.

   Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται παραπάνω .

                                                                     Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

A.- Π α ρ α τ ε ί ν ε ι την υπ΄ αριθ. 134/7-12-2017 σύμβαση μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΥΣ 2017» (η οποία έχει διάρκεια έως την 31-12-2017) μέχρι τέσσερις (4) μήνες δηλαδή έως την 30ην Απριλίου 2018, σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αριθ. 134/7-12-2017   σύμβασης και την σύμφωνη γνώμη της προμηθεύτριας Εταιρείας Δημητρίου Χρήστος,   χωρίς να έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες της ανωτέρω σύμβασης.

   Η παράταση της χρονικής διάρκειας της παραπάνω σύμβασης δεν προκαλεί υπέρβαση του ποσού της ή των ποσοτήτων των ειδών της και επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο Ν.Π.Δ.Δ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    56 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                                                      

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 20- 12- 2017

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

                                                                                         Ζάρκος   Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                                                                                       

Print Friendly, PDF & Email