56/2016 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Από το πρακτικό της 14 / 29-11-2016 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   56 / 2016

                                  

ΘΕΜΑ: 2Ο «Περί αποδοχή πίστωσης ποσού (30.335,00)€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως (Δ΄ κατανομή)

                     λειτουργικών δαπανών έτους 2016,και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών

                     Κοινοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29ην Νοεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30  μ. μ. συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ.   171/25-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη – 5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                         ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                      1.- Ν. Σκαρμούτσος       Μέλος

2.- Α. Λεονάρδος             Μέλος                                           2.- Γ.   Κουκουμέλης           «

3.- Ο.   Πανδής                     «                                                   3.- Β.  Kελλάρης                 «  

4.- Δ.   Ασβεστόπουλος       «                                                   4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

5.- Α.   Βυτινιώτης               «    

                                        

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

                                                                                         ΘΕΜΑ    2ον

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 2ον θέμα της

ημερήσιας διάταξης με θέμα «Περί αποδοχή πίστωσης ποσού (30.335,00) € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως

(Δ΄ κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2016,και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών

Κοινοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» εισηγήθηκε την αναβολή του θέματος, αφού δεν υφίσταται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που είχε προγραμματισθεί να γίνει την 28ην Νοεμβρίου 2016 και αναβλήθηκε για λόγους ανωτέρας βίας

Και κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά:

   Το Διοικητικό Συμβούλιο

   Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και διαπίστωσε το γεγονός της μη συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων της 28ην Νοεμβρίου 2016, που είχε ως θέμα την κατανομή των λειτουργικών δαπανών.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

Την αναβολή του θέματος για την επόμενη συνεδρίαση, αφού προηγουμένως υπάρξει απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου Περί αποδοχή πίστωσης ποσού (30.335,00) € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως

(Δ΄ κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2016,και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών

Κοινοτήτων.

 

 

 

 

                 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 56 / 2016 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

.

   Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδος           Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                   2.- Ασβεστόπουλος  Δημήτριος

                                                                                                      3.- Βυτινιώτης            Αλέξιος

                                                                                                         4.- Πανδής                 Οδυσσές                                                                                                                   

                                                                                                  

 

 

                                                                           Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 01-12-2016

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

Print Friendly, PDF & Email