558/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 36ης/28.12.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 558/2016

Περίληψη :
Ορισμός υπόλογου διαχειριστή με τον αναπληρωτή του για το οικονομικό έτος 2017.
 
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 28η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη   και ώρα 19:30 μ.μ. , συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗσυνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την αριθ. 19418/22-12-2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη, δηλαδή:  
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι  
 1. 1.
Λεονάρδου Αναστάσιος   10. Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 2.
Ρουμπέκας Γεώργιος       11. Φιακάς Παναγιώτης    
 1. 3.
Θελερίτης Γεώργιος   12. Δομετίου Βασίλειος    
 1. 4.
Κουτρέτσης Σπυρίδων   13. Κελλάρη Ιωάννα              
 1. 5.
Μπούρης Ευάγγελος      14. Σπανός Κωνσταντίνος    
 1. 6.
Τσιάνος Ιωάννης      15. Ραυτόπουλος Γεώργιος    
 1. 7.
Μυττάς Ιωάννης   16. Σαρχάνης Κων/νος    
 1. 8.
Σωτηρόπουλος Ιωάννης   17. Γεώργας Χρήστος    
 1. 9.
Χρυσικός Παύλος   18. Μπακόλιας Παναγ.    
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι  
1. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β. 7. Σκαρμούτσος Νικόλαος  
2. Πανάγου Αθανάσιος 5. Ζάρκος Δημήτριος 8. Κελλάρης Βασίλειος  
3. Καρακούσης Ευάγγελος 6. Λαλιώτης Γεώργιος   9. Νανόπουλος Βασίλειος  
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.  
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες  
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)     Ρήγας Ι. (Βελίνας)  
Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Σκούπας Α. (Μποζικών)  
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)     Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)  
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)  
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Σελέκος Κ. (Καλιάνων)  
  Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)     Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
  Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)  
        Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)  
        Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
        Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)  
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)  
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)  
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)  
        Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)  
        Κοτσίρης Β. (Στενού)  
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
                             

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 12ο

Στο 12ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: «Ορισμός υπόλογου διαχειριστή με τον αναπληρωτή του για το οικονομικό έτος 2017, o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, εισηγούμενος το θέμα, πρότεινε να παραμείνει ως υπόλογος διαχειριστής των πιστώσεων που θα χορηγηθούν στο Δήμο κατά το έτος 2017, για την εκτέλεση διαφόρων έργων, δηλαδή τη λογιστική τακτοποίηση των χορηγουμένων πιστώσεων μέσω του Πρακτορείου της Τράπεζας της Ελλάδος και την εισαγωγή των αντιστοίχων ποσών στη χρηματική διαχείριση του Δήμου, για να πληρωθούν οι ανάδοχοι των έργων αυτών, η Δημοτική υπάλληλος κ. Λούτα Χαρίκλεια, αναπληρούμενη από την κα Λίγκα Παναγιώτα, επίσης Δημοτική υπάλληλο. Οι ανωτέρω υπάλληλοι θα είναι υπόλογοι διαχειριστές και για πράξεις συγχρηματοδοτούμενες από την Ε.Ε. για το έτος 2017.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την πρόταση του Προέδρου,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Ορίζει για το έτος 2017, υπόλογο διαχειριστή των πιστώσεων και υπεύθυνο για τη παραλαβή & κίνηση της συσκευής παραγωγής κωδικών μιας χρήσης, που θα χορηγηθούν στο Δήμο, για την εκτέλεση διαφόρων έργων, τη δημοτική υπάλληλο κ. Λούτα Χαρίκλεια και παρέχει προς αυτήν την πληρεξουσιότητα να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο, επιταγή κλπ. στο Πρακτορείο της Τράπεζας της Ελλάδος, στη Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, για την λογιστική τακτοποίηση και την εισαγωγή των πιστώσεων αυτών στη χρηματική διαχείριση του Δήμου, για να πληρωθούν στη συνέχεια με χρηματικά εντάλματα του δήμου οι ανάδοχοι των έργων αυτών.

Η ίδια υπάλληλος ορίζεται υπόλογος διαχειριστής και για πράξεις συγχρηματοδοτούμενες από την Ε.Ε. για το έτος 2017.

Η παραπάνω θα αναπληρώνεται από την κ. Παναγιώτα Λίγκα, επίσης τακτική υπάλληλο του Δήμου μας.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 558/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 29 Δεκεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email