555/2011Α.Δ.Σ. : Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για τις σοβαρές ανατροπές εργασιακών δικαιωμάτων που

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 28/29-11-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 555

Περίληψη: Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για τις σοβαρές ανατροπές εργασιακών δικαιωμάτων που επέρχονται με τον πρόσφατο Ν. 4024/2011.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 29η του μηνός Νοεμβρίου 2011, ημέρα της εβδο¬μάδας Τρίτη ώρα 6.00΄ μ.μ, συνήλθε υπό την προ¬εδρία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 24655/25-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδό¬θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 (Δ.Κ.Κ) σε κάθε ένα σύμ¬βουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε . Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νό¬μιμη απαρ¬τία, γιατί σε σύ¬νολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ [ 23] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος και Μέλη του Δ.Σ. οι κ.κ. 3. Χουσελάς Ευάγγελος, 4. Θελερίτης Γεώργιος, 5. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 6. Καρακούσης Ευάγγελος, 7. Καραδήμας Βλάσιος, 8. Τσιάνος Ιωάννης, 9. Μπάτσος Αντώνιος, 10. Ζάρκος Δημήτριος, 11. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 12. Πανάγου Αθανάσιος, 13. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 14. Μπούκης Γεώργιος, 15. Σταματόπουλος Γεώργιος, 16. Χρυσικός Παύλος, 17. Παπαθανασίου Ελένη, 18. Ζαχαριάς Χρήστος [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 18oυου θέματος του προ ημερησίας διάταξης], 19. Λέγγας Σπυρίδων, 20. Σπανός Κων/νος, 21. Χατούπης Νικόλαος, 22. Μακρής Βασίλειος, 23. Παπαδημητρίου Σωτήριος.
ΑΠΟΝΤΕΣ [ 4 ] 1. Καππαή- Καλπαξή Ελένη, Γραμματέας, 2. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 3. Γεωργούσης Δημήτριος, 4. Χωρέμης Αναστάσιος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Λεονάρδος Ιωάννης(Κιάτου) 1. Δριτσόπουλος Ανάργυρος (Κάτω Διμινιού), 2. Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου), 3. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 4. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου) 5. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου), 6. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 7. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου), 8. Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών), 9. Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος), 10. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου), 11. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης),12. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 13. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανιάς), 14. Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου), 15. Κάππος Ανδρέας (Αρχ. Φενεού), 16. Φιάκας Παναγιώτης (Γκούρας)
17. Ζαφείρης Γεώργιος, (Μεσσινού)

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 1. Βρέντας Ιωάννης, 2.Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου), 3. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 4. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας), 5. Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου), 6. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού), 2. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 3. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 4. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου), 5. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 6. Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης), 7. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανόραμα)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1. Δρίμας Ιωάννης Δροσοπογής), 2. Σελέκος Κων/νος (Καλλιάνων), 3. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας), 4. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 5. Δρούλιας Χρήστος (Στενού).
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2.Κασμάς Αλέξανδρος, 3.Καπέλλος Απόστολος

ΘΕΜΑ 1ο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα: «Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για τις σοβαρές ανατροπές εργασιακών δικαιωμάτων που επέρχονται με τον πρόσφατο Ν. 4024/2011».
Το Συμβούλιο Ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το θέμα διάβασε στο Συμβούλιο σχέδιο Ψηφίσματος το οποίο έχει ως εξής:
ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων με το παρόν ψήφισμα:
• Διαπιστώνει ότι με τον πρόσφατο ν. 4024/2011 επέρχονται περαιτέρω σοβαρές ανατροπές εργασιακών δικαιωμάτων, τόσο στο δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα, οι οποίες δεν αφορούν μόνο στους όρους εργασίας των εργαζομένων, αλλά πλήττουν δραματικά και το δικαίωμα στη θέση εργασίας. Αυτό σε συνδυασμό με τις μειώσεις των αποδοχών οδηγεί συνακόλουθα στην υποβάθμιση του επιπέδου ζωής μεγάλης κατηγορίας εργαζομένων, και τελικά στην υποβάθμισης της ποσοτικής και ποιοτικής απόδοσης της εργασίας τους.

• Θεωρεί ότι η διάταξη του νόμου που επιβάλλει την κατάργηση όλων των κενών οργανικών θέσεων στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του δήμου, αλλά και των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων, αποτελεί ουσιαστικά ωμή παρέμβαση στα εσωτερικά των δήμων και καταργεί στην ουσία, αυτή καθ’ αυτήν την έννοια της τοπικής αυτοδιοίκηση.

• Εκφράζει την αντίθεσή του στις ρυθμίσεις του Ν. 4024/ 2011 διότι θεωρεί πως οι διατάξεις του νόμου αυτού θίγουν τον πυρήνα συνταγματικά κατοχυρωμένων θεμελιωδών δικαιωμάτων και ανατρέπουν θεσμικές ρυθμίσεις που ενσωματώνονται στο Σύνταγμα και σε σειρά αναγνωρισμένων Διεθνών Συμβάσεων και Συνθηκών, οι οποίες βάσει του Συντάγματος (άρθρο 28 παρ.1) έχουν υπερνομοθετική ισχύ.

• Ζητά τη μη τροποποίηση των ΟΕΥ των δήμων, των νομικών τους προσώπων και των επιχειρήσεων που πρόσφατα συντάχθηκαν για την εφαρμογή της Διοικητικής Μεταρρύθμισης του Προγράμματος «Καλλικράτης» και να μην καταργηθούν οι κενές οργανικές θέσεις του δήμου και της εργασιακής εφεδρείας.

• Ζητά από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) να αναλάβει πολιτικές πρωτοβουλίες για την εξαίρεση των ΟΤΑ από το μέτρο της εργασιακής εφεδρείας και την κατάργηση των οργανικών θέσεων.-
Παπαδημητρίου: Είναι σοβαρό το θέμα και μόνο με διαπιστώσεις δεν γίνεται τίποτα. Η Κυβέρνηση του Μαύρου Μετώπου δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Να μην δεχθεί ο Δήμος καμία απόλυση ή εφεδρεία στους υπαλλήλους του.
Χουσελάς: Να βρεθούν και τα χρήματα που είχαν υποσχεθεί στην Τ.Α. από το πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ.
Σπανός: Ο ρόλος της Τ.Α. και του Συμβουλίου είναι συγκεκριμένος δεν Νομοθετεί. Μόνο να διαμαρτυρηθεί μπορεί. Θα πρέπει η ΚΕΔΕ να πρωτοστατήσει ούτως ώστε να γίνει Νομοθετική αλλαγή όσον αφορά τους Δήμους. Το προσωπικό είναι πολύτιμο. Να προωθήσουμε την απόφασή μας αυτή.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, το σχέδιο ψηφίσματος διαμαρτυρίας καθώς και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κατά πλειοψηφία
(Μειοψηφούντων των κ.κ. (Χουσελά, Μπούκη, Παπαδημητρίου)

Εκδίδει το παρακάτω ψήφισμα διαμαρτυρίας για τις σοβαρές ανατροπές εργασιακών δικαιωμάτων που επέρχονται με τον πρόσφατο Ν. 4024/2011».
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων με το παρόν ψήφισμα:
• Διαπιστώνει ότι με τον πρόσφατο ν. 4024/2011 επέρχονται περαιτέρω σοβαρές ανατροπές εργασιακών δικαιωμάτων, τόσο στο δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα, οι οποίες δεν αφορούν μόνο στους όρους εργασίας των εργαζομένων, αλλά πλήττουν δραματικά και το δικαίωμα στη θέση εργασίας. Αυτό σε συνδυασμό με τις μειώσεις των αποδοχών οδηγεί συνακόλουθα στην υποβάθμιση του επιπέδου ζωής μεγάλης κατηγορίας εργαζομένων, και τελικά στην υποβάθμισης της ποσοτικής και ποιοτικής απόδοσης της εργασίας τους.

• Θεωρεί ότι η διάταξη του νόμου που επιβάλλει την κατάργηση όλων των κενών οργανικών θέσεων στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του δήμου, αλλά και των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων, αποτελεί ουσιαστικά ωμή παρέμβαση στα εσωτερικά των δήμων και καταργεί στην ουσία, αυτή καθ’ αυτήν την έννοια της τοπικής αυτοδιοίκηση.

• Εκφράζει την αντίθεσή του στις ρυθμίσεις του Ν. 4024/ 2011 διότι θεωρεί πως οι διατάξεις του νόμου αυτού θίγουν τον πυρήνα συνταγματικά κατοχυρωμένων θεμελιωδών δικαιωμάτων και ανατρέπουν θεσμικές ρυθμίσεις που ενσωματώνονται στο Σύνταγμα και σε σειρά αναγνωρισμένων Διεθνών Συμβάσεων και Συνθηκών, οι οποίες βάσει του Συντάγματος (άρθρο 28 παρ.1) έχουν υπερνομοθετική ισχύ.

• Ζητά τη μη τροποποίηση των ΟΕΥ των δήμων, των νομικών τους προσώπων και των επιχειρήσεων που πρόσφατα συντάχθηκαν για την εφαρμογή της Διοικητικής Μεταρρύθμισης του Προγράμματος «Καλλικράτης» και να μην καταργηθούν οι κενές οργανικές θέσεις του δήμου και της εργασιακής εφεδρείας.

• Ζητά από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) να αναλάβει πολιτικές πρωτοβουλίες για την εξαίρεση των ΟΤΑ από το μέτρο της εργασιακής εφεδρείας και την κατάργηση των οργανικών θέσεων.-

Το Παρόν ψήφισμα να σταλεί:
Α) Προς το Υπουργείο Εσωτερικών
Β) Προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Γ) Στην ΚΕΔΕ
Δ) Στον Τοπικό Τύπο.
Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 555/2011
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 30-11-2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email