553/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 36ης/28.12.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 553/2016

Περίληψη :
Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης του έργου με τίτλο:«Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης αρχαίας αγοράς Τ.Κ. Σικυώνος.
 
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 28η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη   και ώρα 19:30 μ.μ. , συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗσυνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την αριθ. 19418/22-12-2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη, δηλαδή:  
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι  
1. Λεονάρδου Αναστάσιος   10. Αλεξόπουλος Βασίλειος    
2. Ρουμπέκας Γεώργιος       11. Φιακάς Παναγιώτης    
3. Θελερίτης Γεώργιος   12. Δομετίου Βασίλειος    
4. Κουτρέτσης Σπυρίδων   13. Κελλάρη Ιωάννα              
5. Μπούρης Ευάγγελος      14. Σπανός Κωνσταντίνος    
6. Τσιάνος Ιωάννης      15. Ραυτόπουλος Γεώργιος    
7. Μυττάς Ιωάννης   16. Σαρχάνης Κων/νος    
8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης   17. Γεώργας Χρήστος    
9. Χρυσικός Παύλος   18. Μπακόλιας Παναγ.    
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι  
1. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β. 7. Σκαρμούτσος Νικόλαος  
2. Πανάγου Αθανάσιος 5. Ζάρκος Δημήτριος 8. Κελλάρης Βασίλειος  
3. Καρακούσης Ευάγγελος 6. Λαλιώτης Γεώργιος   9. Νανόπουλος Βασίλειος  
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.  
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες  
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)     Ρήγας Ι. (Βελίνας)  
Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Σκούπας Α. (Μποζικών)  
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)     Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)  
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)  
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Σελέκος Κ. (Καλιάνων)  
  Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)     Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
  Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)  
        Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)  
        Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
        Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)  
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)  
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)  
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)  
        Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)  
        Κοτσίρης Β. (Στενού)  
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
                             

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 7ο

Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης του έργου με τίτλο:«Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης αρχαίας αγοράς Τ.Κ. Σικυώνος, o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το αριθ. πρωτ. 23112/21.12.2016 αίτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με το οποίο ζητά την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης μέχρι 31/03/2017, σύμφωνα με το άρθρο 5 της προαναφερόμενης σύμβασης.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία ,
  • την αρ. 481/2015 (ΑΔΑ:7ΩΗΟΩ1Θ-ΦΞ1)απόφαση Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο της σύμβαση,
  • την αρ. πρωτ. 1013/25604/22-4-2016 (ΑΔΑ:6ΩΜΒΟΡ1Φ-ΨΗΦ) απόφαση του οικείου Γ.Γ. Α.Δ. με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητας της 481/2015 απόφαση Δ.Σ.
  • την από 21-03-2016 Προγραμματική Σύμβαση,
  • το αριθ. πρωτ.23112/21.12.2016 αίτημα-παράτασης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                               Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Ε γ κ ρ ί ν ε ι την παράταση της από 21/03/2016 Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για το έργο με τίτλο: «Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης αρχαίας αγοράς Τ.Κ. Σικυώνος»μέχρι 31/03/2017, σύμφωνα με το άρθρο 5 της προαναφερόμενης σύμβασης.

Η παράταση της σύμβασης δεν προκαλεί υπέρβαση του ποσού της σύμβασης και καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο Σικυωνίων.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 553/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 29 Δεκεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email