552/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 36ης/28.12.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 552/2016

Περίληψη :
Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης των Δ.Ε. Φενεού.
 
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 28η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη   και ώρα 19:30 μ.μ. , συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗσυνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την αριθ. 19418/22-12-2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη, δηλαδή:  
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι  
 1. 1.
Λεονάρδου Αναστάσιος   10. Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 2.
Ρουμπέκας Γεώργιος       11. Φιακάς Παναγιώτης    
 1. 3.
Θελερίτης Γεώργιος   12. Δομετίου Βασίλειος    
 1. 4.
Κουτρέτσης Σπυρίδων   13. Κελλάρη Ιωάννα              
 1. 5.
Μπούρης Ευάγγελος      14. Σπανός Κωνσταντίνος    
 1. 6.
Τσιάνος Ιωάννης      15. Ραυτόπουλος Γεώργιος    
 1. 7.
Μυττάς Ιωάννης   16. Σαρχάνης Κων/νος    
 1. 8.
Σωτηρόπουλος Ιωάννης   17. Γεώργας Χρήστος    
 1. 9.
Χρυσικός Παύλος   18. Μπακόλιας Παναγ.    
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι  
1. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β. 7. Σκαρμούτσος Νικόλαος  
2. Πανάγου Αθανάσιος 5. Ζάρκος Δημήτριος 8. Κελλάρης Βασίλειος  
3. Καρακούσης Ευάγγελος 6. Λαλιώτης Γεώργιος   9. Νανόπουλος Βασίλειος  
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.  
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες  
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)     Ρήγας Ι. (Βελίνας)  
Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Σκούπας Α. (Μποζικών)  
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)     Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)  
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)  
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Σελέκος Κ. (Καλιάνων)  
  Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)     Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
  Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)  
        Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)  
        Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
        Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)  
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)  
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)  
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)  
        Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)  
        Κοτσίρης Β. (Στενού)  
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
                             

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 6ο

Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης των Δ.Ε. Φενεούo Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 19.12.2016 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων του Δήμου μας, που έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ:  Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τελών   ύδρευσης των Δ.Ε. Φενεού

Στις συνημμένες ονομαστικές καταστάσεις φαίνονται οφειλέτες της Δ.Ε. ενότητας ΦΕΝΕΟΥ στους οποίους πρέπει να γίνει διαγραφή των οφειλών τους από τους καταλόγους ΥΔΡΕΥΣΗΣ δεδομένου ότι υπάρχουν λανθασμένες χρεώσεις οι οποίες προέκυψαν κατά την μετάπτωση των δεδομένων από την εταιρεία NeuroPublicη οποία υποστήριζε την οικ. υπηρεσία του Δήμου μας έως την 31/12/2014 στην εταιρεία OTS Λογιστική.

Η υπηρεσία μας μετά από έλεγχο και επεξεργασία των στοιχείων Εισηγείται στο Δημ. Σ/λιο την διαγραφή των παρακάτω οφειλών όπως φαίνονται στις συνημμένες ονομαστικές καταστάσεις.

Κιάτο,19-12-2016

Για το Οικονομικό Τμήμα

Η Προϊσταμένη Εσόδων

Χαρίκλεια Λούτα

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία
 • την από 19/12/2016 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας
 • τις συνημμένες ονομαστικές καταστάσεις , που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                               Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Ε γ κ ρ ί ν ε ι την διαγραφή οφειλών που βεβαιώθηκαν από την Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου μας, των οφειλετών με τα έναντι εκάστου σημειούμενα ποσά από τους καταλόγους ΥΔΡΕΥΣΗΣ της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου μας, διότι υπήρξαν λανθασμένες χρεώσεις που προέκυψαν κατά την μετάπτωση των δεδομένων από την εταιρεία NeuroPublicη οποία υποστήριζε την οικ. υπηρεσία του Δήμου μας έως 31/12/2014 στην εταιρεία OTSΛογιστική, σύμφωνα με το ως άνω έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου μας καθώς και τις συνημμένες, ονομαστικές καταστάσεις που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 552/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 29 Δεκεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email