550/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 36ης/28.12.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 550/2016

Περίληψη :
Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο πρόγραμμα «Δακοκτονία έτους 2017.
 
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 28η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη   και ώρα 19:30 μ.μ. , συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗσυνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την αριθ. 19418/22-12-2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη, δηλαδή:  
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι  
 1. 1.
Λεονάρδου Αναστάσιος   10. Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 2.
Ρουμπέκας Γεώργιος       11. Φιακάς Παναγιώτης    
 1. 3.
Θελερίτης Γεώργιος   12. Δομετίου Βασίλειος    
 1. 4.
Κουτρέτσης Σπυρίδων   13. Κελλάρη Ιωάννα              
 1. 5.
Μπούρης Ευάγγελος      14. Σπανός Κωνσταντίνος    
 1. 6.
Τσιάνος Ιωάννης      15. Ραυτόπουλος Γεώργιος    
 1. 7.
Μυττάς Ιωάννης   16. Σαρχάνης Κων/νος    
 1. 8.
Σωτηρόπουλος Ιωάννης   17. Γεώργας Χρήστος    
 1. 9.
Χρυσικός Παύλος   18. Μπακόλιας Παναγ.    
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι  
1. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β. 7. Σκαρμούτσος Νικόλαος  
2. Πανάγου Αθανάσιος 5. Ζάρκος Δημήτριος 8. Κελλάρης Βασίλειος  
3. Καρακούσης Ευάγγελος 6. Λαλιώτης Γεώργιος   9. Νανόπουλος Βασίλειος  
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.  
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες  
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)     Ρήγας Ι. (Βελίνας)  
Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Σκούπας Α. (Μποζικών)  
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)     Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)  
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)  
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Σελέκος Κ. (Καλιάνων)  
  Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)     Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
  Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)  
        Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)  
        Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
        Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)  
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)  
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)  
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)  
        Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)  
        Κοτσίρης Β. (Στενού)  
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
                             

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 4ο

Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο πρόγραμμα «Δακοκτονία έτους 2017,o Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 23/12/2016 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας η οποία έχει ως εξής:

Α. Το με αριθ. πρωτ.333325/70750/16-12-2016 έγγραφοτης Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π. Ε. Κορινθίας.

Β. Την από 23-12-2016 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

του Δήμου μας η οποία έχει ως εξής:

Δήμος Σικυωνίων                                                                     Κιάτο   23-12-2016

Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης                                    

 

ΠΡΟΣ
κο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

 

ΘΕΜΑ: «Συμμετοχή στο πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, για το έτος 2017».

Σχετ.: Το αρ. 333325/70750 / 16-12-2016 έγγραφο της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Κορινθίας.

 

     Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κορινθίας, ζητάει λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, σχετικά με την συμμετοχή ή όχι ορισμένων Τ.Κ. της Δ.Ε. Σικυωνίων στο πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2017, και την κοινοποίηση της το αργότερο μέχρι την 05-01-2017.

Η καταπολέμηση θα γίνει με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους δεδομένου ότι οι αεροψεκασμοί έχουν καταργηθεί από το έτος 1997.

 

     Το έγγραφο διαβιβάστηκε στους Προέδρους και Εκπροσώπους των ενδιαφερόμενων Τ.Κ. προκειμένου να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.

Θετικά για την συμμετοχή στο πρόγραμμα αποφάσισαν οι Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ και ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ,

ενώ αρνητικά αποφάσισε η Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ.

     Κατόπιν τούτων σας επισυνάπτω:

1) Το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής,

2) Το άρθρο 26 της Κ.Υ.Α. 8197 / 90920 / 22-07-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩ9Β-ΠΟΓ),

2) Το αριθμ. 19031/ 16-12-2016 έγγραφο μας, και

3) Τις αποφάσεις και προτάσεις των συμβουλίων και των εκπροσώπων των Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ και ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥπρος λήψη απόφασης, επισημαίνοντας ότι η απόφαση του Δ.Σ. θα πρέπει να αναφέρεται ξεχωριστά για κάθε Τ.Κ. και να περιλαμβάνει τα στοιχεία που ζητούνται με το έγγραφο της Δ.Α.Ο.Κ.

 

Ο αρμόδιος Υπάλληλος

ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΗΛΙΑΣ

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 1. την ισχύουσα Νομοθεσία
 2. τις διατάξεις του άρθρου 26 της Κ.Υ.Α. 8197/90920/2013
 3. την από 23/12/2016 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας
 4. τις αποφάσεις των Τ. Κ. Θετικές και Αρνητικές
 5. τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ΟΜΟΦΩΝΑ

   Ε γ κ ρ ί ν ε ι τη συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, για το έτος 2017,   από την Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κορινθίας με δολωματικούς ψεκασμούς από το έδαφος, με την ανάθεση εργασίας των ψεκασμών, σε ψε­καστές εργολάβους που θα προκύψουν από τον μειοδοτικό διαγωνισμό, που θα προκηρύξει η Περιφερειακή Επιτροπή, στις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Σικυωνίων:

1)   Τοπική Κοινότητα Σουλίου (Αριθμός Απόφασης Τ.Κ. 2/2016):

α) Αποδέχεται την εισφορά δακοκτονίας που θα επιβληθεί από το Υπουργείο Οικονομικών

β) Ο αριθμός των παραγωγικών ελαιοδένδρων της Τ.Κ είναι 60.000 .

γ) Η αναμενόμενη παραγωγή για το έτος 2017 είναι 230.000 κιλά ελαιόλαδο, η δε επιτυγχανομένη

    συνήθως μεγίστη παραγωγή είναι 300.000 κιλά.

δ) Να εφαρμοστούν ακριβώς οι όροι της σύμβασης, με επιφύλαξη για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας εφόσον δεν εφαρμοστεί όπως προβλέπεται.

2)   Τοπική Κοινότητα Παραδεισίου (με το αρ.πρωτ. 19093/19-12-2016 έγγραφο):

α) Αποδέχεται την εισφορά δακοκτονίας που θα επιβληθεί από το Υπουργείο Οικονομικών

β) Ο αριθμός των παραγωγικών ελαιοδένδρων της Τ.Κ ανέρχεται σε 13.000 περίπου

γ) Η αναμενόμενη παραγωγή για το έτος 2017 είναι 70.000 κιλά ελαιόλαδο η δε επιτυγχανομένη

     συνήθως μεγίστη παραγωγή είναι 90.000 κιλά περίπου.

δ) Είναι δυνατή η εξεύρεση παγιδοθέτη.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 550/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 29 Δεκεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email