55/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

10η/21.03.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   Β’ θέμα  προ ημερησίας διάταξης
 

55/2023

  Λήψη απόφασης κατόπιν -γνωμοδότησης- (61/2023 απόφαση Δημάρχου)

και ορισμός –δικηγόρου– για την άσκηση ένδικων μέσων κατά της 52703/23-1-2023 απόφασης του Γεν. Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη  21η Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου                                       κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4976/17.3.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133).                              Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Ζάρκος Δημ. -Μυττάς Ι. -Μαστοράκης Δ.  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, κάλεσε τα μέλη να αποφασίζουν για τη συζήτηση του ως άνω θέματος ως κατεπείγον *λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Η Επιτροπή ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου και το κατεπείγον του θέματος,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018.

Ακολούθως, ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών την από 20-3-2023 γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου δυνάμει της υπ’ αριθμ. 61/2023 απόφασης Δημάρχου, η οποία κατατείνει στ’ ότι ο Δήμος Σικυωνίων δύναται να ασκήσει αίτηση ακύρωσης κατά της υπ’ αριθμ. πρωτοκ. 52703/23-1-2023 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί «Χορήγησης άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, στη ΔΕΥΑ Κορίνθου, για ανόρυξη εφεδρικής γεώτρησης υδρευτικής χρήσης νερού, στη θέση «Καλιάνοι» της ΤΚ Καλιάνων της ΔΕ Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων ΠΕ Κορινθίας»

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’ 114) όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’ 133) όπως ισχύει σήμερα,
  • την από 20-03-2023 γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018 *λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β. Διορίζει, δίνει την εντολή και πληρεξουσιότητα προς:

 

1]τη δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «Δ.Ν ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σίνα, αριθμός 31, με ΑΦΜ 998107334, και δη στο μέλος αυτής, ΚΟΣΜΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, δικηγόρο Δ.Σ.Α. με αριθμό μητρώου 23252, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, επί της οδού Σίνα, αριθμός 32, και

 

2]τον ΜΑΝΙΑΤΗ ΗΛΙΑ, δικηγόρο Δ.Σ.Α. με αριθμό μητρώου 22043, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, επί της οδού Ναυαρίνου, αριθμός 15,

 

προκειμένου είτε ο καθείς ξεχωριστά είτε από κοινού εκ μέρους του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ καταθέσουν αίτηση ακύρωσης κατά της υπ’ αριθμ. πρωτοκ. 52703/23-1-2023 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί «Χορήγησης άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, στη ΔΕΥΑ Κορίνθου, για ανόρυξη εφεδρικής γεώτρησης υδρευτικής χρήσης νερού, στη θέση «Καλιάνοι» της ΤΚ Καλιάνων της ΔΕ Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων ΠΕ Κορινθίας» ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

Ειδικότερα, οι ανωτέρω δικηγόροι αναλαμβάνουν το σύνολο του χειρισμού της υπόθεσης, δηλαδή τη σύνταξη, κατάθεση και επίδοση του δικογράφου της αίτηση ακύρωσης, την παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και τη σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος κατά τη συζήτηση της υπόθεσης.

 

Γ. Για τ’ ανωτέρω δε θα υπάρξει οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο Σικυωνίων.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 55/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                        Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 21.03.2023

Ο πρόεδρος

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email