55/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8ης /14. 3. 2023  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ (δια ζώσης) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ.  Απόφασης:   55/2023

Περίληψη: Έναρξη διαδικασιών για την συγκρότηση και λειτουργία Δημοτικών Τοπικών Συμβουλίων Νέων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3443/2006 (ΦΕΚ Α΄41/27-2-2006).  

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η   του μηνός Μαρτίου έτους 2023 ημέρα Τρίτη και

ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.4379/10-3-2023, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Τσολάκος Γεώργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος   
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Φιακάς Παναγιώτης   
9. ΣώκοςΔημήτριος 10. Τσιόγκας Νικόλαος     11. Λέγγας Μάρκος 12. Γαλάνης Βασίλειος  
13. Γκούμας Σταμάτιος 14. Συριάνος Κων/νος                           15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16. Παπαγεωργίου Δημήτριος  
17. Κατσιμπούλας Αντώνιος 18. Μαστοράκης Δημήτριος 19. Σαρχάνης Κων/νος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος  
21. Μπακόλιας  Παναγιώτης     22. Παπαβασιλείου Νικόλαος 23.  Χουσελάς  Ευάγγελος 24. Νανόπουλος Βασίλειος  
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Aλεξόπουλος Βασίλειος

 

2. Θελερίτης Γεώργιος 

 

3. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασ

 
         
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)  
  4) Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)      
                    (οι παρακάτω  Πρόεδροι των  κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν,  αν και κλήθηκαν νόμιμα)  
           ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 3. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6.  Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 7 .Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)  
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
12.  Καλαντζής Παν.

(Γονούσας)

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)

 

 
16. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)  
20. Ραφτόπουλος Κων.

(Κρυονερίου)

21. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

 

22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
24 Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. Παπακωνσταντίνου Ηλίας

(Τιτάνης)

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Σκούπας Α. (Μποζικών)  
28. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 29. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 30.  Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 31.Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου  
32. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)        
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1. Κατσιμπούλας Αντ. (κατά την συζήτηση του 1ου  θέματος)

                                       2. Γαλάνης Βασίλειος (κατά την συζήτηση του 1ου  θέματος)

                                      3. Λέγγας Μάρκος  (κατά την έναρξη συζήτηση του 8ου  θέματος)

                                      4. Παπαβασιλείου  Νικόλαος (κατά την έναρξη συζήτηση του 9ου  θέματος)

                                      5. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος (κατά την συζήτηση του 22ου  θέματος)

 

      Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Πρόβου  για την           

τήρηση των πρακτικών.

 

9ο     Θέμα  ημερήσιας διάταξης 

 

Στο 9ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έναρξη διαδικασιών για την συγκρότηση και λειτουργία Δημοτικών Τοπικών Συμβουλίων Νέων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3443/2006 (ΦΕΚ Α΄41/27-2-2006)», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος  εισηγούμενος  το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κων/νου Συριάνου η οποία έχει ως ακολούθως :

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έναρξη των διαδικασιών σχετικά με τα Δημοτικά Τοπικά Συμβούλια Νέων, σύμφωνα με το Ν. 3443/2006 [ΦΕΚ Α’ 41/27-2-2006].

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3443/27-02-2006 σε κάθε Δήμο της Χώρας δύναται να συγκροτηθεί Δημοτικό Συμβούλιο Νέων

(Τοπικό Συμβούλιο Νέων). Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων αποτελεί όργανο διαβούλευσης της νεολαίας του Δήμου,

έργο του οποίου οφείλει να είναι η αναγνώριση, ανάδειξη και η παρακολούθηση των αναγκών και των προβλημάτων της, η ανάληψη δράσεων για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και της πολιτικής ταυτότητας των νέων.

Απώτερος στόχος η συνεργασία με τα Δημοτικά Συμβούλια Νέων σε Εθνικό και Πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύμφωνα με την αριθμ. 6896/04-02-2008 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη μελών Συμβουλίου των Τοπικών Συμβουλίων Νέων και

ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας

διεξαγωγής των εκλογών» σε κάθε Δήμο δημιουργείται Μητρώο Νέων στο οποίο θα εγγράφονται νέοι ηλικίας από

15 έως 28 ετών.

Στη συνέχεια καλούνται οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο για την ανάδειξη του δημοτικού συμβουλίου μέσω διενέργειας εκλογών, οι οποίες γίνονται εντός των τριών πρώτων μηνών από την έναρξη του πρώτου και του τρίτου έτους κάθε δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου. Ευθύνη για την ομαλή οργάνωση και διεξαγωγή των εκλογών έχει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου.

Η συγκρότηση και λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων, θα δώσει δομημένη υπόσταση στο λόγο των νέων του Δήμου μας, καλλιεργώντας μεταξύ άλλων:

α) τον παραγωγικό διάλογο, την κριτική σκέψη και το αίσθημα ευθύνης λήψεως αποφάσεων για τα κοινά,

 

β) τη συμμετοχή των νέων στα δρώμενα της πόλης,

 

γ) την ανάδειξη των προβλημάτων και των προβληματισμών των νέων μέσα από τη δική τους οπτική.

 

Η δημοτική αρχή αντιλαμβανόμενη της σημασίας που θα έχει για τους νέους του Δήμου μας, η συγκρότηση

και λειτουργία τον εν λόγω οργάνου, είχε λάβει απόφαση το 2007 για την έναρξη των διαδικασιών δημιουργίας Δημοτικού Τοπικού Συμβουλίου Νέων στο Δήμο μας και το 2008 για τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη του Δημοτικού Συμβουλίου. Για λόγους επικαιροποίησης του μητρώου των νέων θα ήταν φρόνιμο και εφόσον λάβει

θετική απόφαση το Συμβούλιο, να εκκινήσουμε τις διαδικασίες δημιουργίας νέου μητρώου όπως αυτό ορίζεται

από τη νομοθεσία μέσα στο τρέχον έτος ώστε με το νέο έτος να προχωρήσουμε σε εκλογές ανάδειξης του

συμβουλίου όπως αντίστοιχα ορίζει ο νόμος.

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα  Νομοθεσία,
  • τα παραπάνω αναφερθέντα ,  – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Κατά πλειοψηφία   

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Β. Νανόπουλου

 

Α.  Ε γ κ ρ ί ν ε ι ,  την  έναρξη διαδικασιών για την συγκρότηση και λειτουργία Δημοτικών Τοπικών

Συμβουλίων Νέων,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3443/2006 (ΦΕΚ Α΄41/27-2-2006).

 

Β.  Ο ρ ί ζ ε ι,   τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κων/νο  Συριάνο να προβεί στις σχετικές

ενέργειες για την συγκρότηση και λειτουργία των ως άνω συμβουλίων .

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 55/2023

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 14 – 3 –  2023

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email