55/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
6η/25 .02. 2022
απόσπασμα πρακτικού
τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης

55/2022 19ο θέμα ημερήσιας διάταξης
Ανάκληση της 232/2019 απόφασης ΟΕ και λήψη νέας λόγω συνταξιοδότησης,
περί ορισμού -συμβολαιογράφου- για την σύνταξη συμβολαίου απόκτησης ακινήτου μετά τη δωρεά Σελέκου Γεωργίου.
Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 25η Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 13:00’μμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2361/21.02.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,
παρόντες: -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
-Σωτηρόπουλος Ι.
απόντες: -Δομετίου Β.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών την ανάγκη ανάκλησης της 232/2019 προηγούμενης απόφασης και λήψη νέα λόγω συνταξιοδότησης της ορισθείσας συμβολαιογράφου, για τη σύνταξη συμβολαίου δωρεάς ακινήτου -ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ εμβαδού (675,43τμ) ξερικού που βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού και στην κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Καλλιάνων της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου (πέραν των 300 μ. από το όριο του οικισμού) στην ειδική θέση “ΧΑΡΜΑΝΤΑ”, προκειμένου να αξιοποιηθεί προς όφελος των Σικυωνίων δημοτών.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
 τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 (Α’ 87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
 τις διατάξεις των άρθρων 77, 203 και 206 του Ν. 4555/18 (Α’133),
 την 214/2019 (64ΓΜΩ1Θ-ΖΗ6) απόφαση ΟΕ,
 το υπ’ αριθμ. 6590/2.3.2018 συμβόλαιο,
 την 232/2019 (ΩΑ4ΘΩ1Θ-Α7Ι) απόφαση ΟΕ,
 την 108/2529/24.02.2022 (6ΧΧΤΩ1Θ-Η0Γ) ΑΑΥ,
 τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανακαλεί την 232/2019 απόφαση ΟΕ λόγω συνταξιοδότησης της ορισθείσας συμβολαιογράφου.

Β. Ορίζει τη συμβολαιογράφο Παπαθεοφάνους Γεωργία για τη σύνταξη συμβολαίου δωρεάς ακινήτου από το Σελέκο Γεώργιο του Ιωάννη και συγκεκριμένα του -ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ- εμβαδού (675,43τμ) ξερικού που βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού και στην κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Καλλιάνων της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου (πέραν των 300 μ. από το όριο του οικισμού) στην ειδική θέση “ΧΑΡΜΑΝΤΑ”, προκειμένου να αξιοποιηθεί προς όφελος των Σικυωνίων δημοτών, δυνάμει της 214/2019 απόφασης ΟΕ.

Η αμοιβή συμβολαιογράφου για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 340,00€ σύμφωνα με την 108/2022 ΑΑΥ

Β. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή του συμβολαίου.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 55/2022
συντάχθηκε & υπογράφεται
ο πρόεδρος τα μέλη
ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 25.02.2022
ο πρόεδρος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email