55/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

7ης/16.03.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 55/2021   4ο θέμα  

Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την υπηρεσία «Τακτική Συντήρηση οχημάτων & μηχανημάτων έργου του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2021».

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 16η Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2546/12.03.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1. Τσολάκος Γεώργιος 2. Σώκος Δημήτριος 3. Σωτηρόπουλος Ι. 4. Ρουμπέκας Γεώργιος
απόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Ζάρκος Δημήτριος 3.Λέγγας Μάρκος  

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 12/03/2021 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής που ακολουθεί,

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τακτικής συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2021

 

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 12η Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Υπηρεσιών του Δήμου έτους 2021, αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

1/ Στούκα Νικόλαο, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ4 Ηλ/γων Μηχ/κων

2/ Ευαγγελοπούλου Μαρία, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ Επ. Δημ. Υγείας

3/ Τσιοκάρα Ιωάννη, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ4 Ηλ/γων Μηχ/κων

που ορίσθηκε με βάση την αριθ. 377/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να διενεργήσει τον συνοπτικό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε για την «Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2021», συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 73.081,22€ με Φ.Π.Α. 24% όπως αναφέρεται στην αριθ. 1978/26-02-2021 διακήρυξη Δημάρχου.

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη:

 1. Τον N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]
 2. Τον Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α’) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
 3. Τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»( ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α΄)  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Τον Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 6. Τον N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
 7. Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 8. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 9. Το Ν.Δ. 2396/53 και της αριθ. 3373/390/75 απόφαση του Υπ. Προεδρίας.
 10. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2021 του Δήμου.
 11. Την αριθ. 02/2021 μελέτη του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου με τίτλο «Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2021».
 12. Την αριθμ. 96/2021 Α.Α.Υ..
 13. Την αριθ. 33/2021 (ΑΔΑ: Ψ11ΙΩ1Θ-35Ι) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της μελέτης και καθορισμός των όρων διακήρυξης.
 14. Την αριθ. 1978/26-02-2021 Διακήρυξη του Δημάρχου.
 15. Την αριθ. 1980/26-02-2021 περίληψη διακήρυξης περί διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία δημοσιεύθηκε σε μία ημερήσια εφημερίδα (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ),

κηρύσσει την έναρξη διεξαγωγής της δημοπρασίας.

Στις 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών σύμφωνα με τη διακήρυξη), κηρύχθηκε μεγαλόφωνα από τον Πρόεδρο της Επιτροπής η λήξη παράδοσης και παραλαβής προσφορών.

Ύστερα από τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν προσήλθε κανείς διαγωνιζόμενος για να παραδώσει προσφορά, δεν παραδόθηκαν στην Επιτροπή αποστελλόμενες ταχυδρομικά προσφορές καθώς και ότι κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού δεν έχουνε υποβληθεί ενστάσεις, η Επιτροπή

 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου λόγω μη υποβολής προσφορών.
 2. Λόγω της εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης που συντρέχει, την απευθείας ανάθεση των εργασιών τακτικής συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, σε εξωτερικά συνεργεία, συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών, για εργασίες που θα προκύψουν κατά το έτος 2021.

Η προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) των εργασιών τακτικής συντήρησης, θα γίνει χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού σύμφωνα με τα άρθρα 26, παρ. 6 και 32, παρ. 2α του Ν. 4412/2016.

Η απευθείας ανάθεση θα γίνεται κάθε φορά που ένα όχημα ή μηχάνημα έχει ανάγκη τακτικής συντήρησης, από την Επιτροπή Συντήρησης – Επισκευής και Αγοράς Ανταλλακτικών των οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων, κατόπιν της έκδοσης του σχετικού Δελτίου ή Εντολής Επιθεωρήσεως και Επισκευής Οχήματος από το Τμήμα Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.Δ. 2396/53 και την αριθ. 3373/390/75 απόφαση του Υπ. Προεδρίας.

 

Στο σημείο αυτό η δημοπρασία κηρύσσεται περατωθείσα.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Στούκας Νικόλαος                     Ευαγγελοπούλου Μαρία                         Τσιοκάρας Ιωάννης

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
 • την 313/2020 (6Χ76Ω1Θ-ΓΥ6) απόφαση ΔΣ «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2020»
 • την 13962/2021 (62ΣΠΟΡ1Φ-ΘΙΣ) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης.
 • Την υπ’ αριθμ. 2/2021 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής-Τμήμα Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με την οποία η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 081,22€ με την οποία εισηγείται την κατάρτιση των όρων διακήρυξης, όπως αναγράφονται στο σχέδιο της μελέτης για τη δημοπράτηση και εκτέλεση της υπηρεσίας.
 • Το από ΔΥ/17.02.2020 (21REQ008154724 2021-02-17) τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής-Τμήμα Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου μας,
 • Την υπ’ αριθμ. 96/1567/17.02.2021 (6ΣΦΙΩ1Θ-ΧΒΠ)(21REQ008155324 2021-02-17) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την έγκριση δαπάνης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Το γεγονός πως στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, υπάρχουν οι παρακάτω σχετικές πιστώσεις με τίτλο «Συντήρηση & Επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων»

 

 

ΚΑ Διαμορφωμένη πίστωση Διατεθέντα ποσά Υπόλοιπο
10.6263.001 10.000,00€ 3.000,00€ 7.000,00€
20.6263.001 100.000,00€ 36.109,80€ 63.890,20€
30.6263.001 122.000,00€ 32.081,22€ 89.918,78€
70.6263.001 9.000,00€ 3.000,00€ 6.000,00€
 • Την 33/2021 (Ψ11ΙΩ1Θ-35Ι) απόφαση ΟΕ «έγκρισης μελέτης και καθορισμός των όρων διακήρυξης»
 • Την 1978/26-02-2021 Διακήρυξη.
 • Την 1980/26-02-2021 περίληψη διακήρυξης,
 • Το από 1ο/12.03.2021 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Κηρύσσει το  διαγωνισμό -άγονο- λόγω μη υποβολής προσφορών, σύμφωνα με το από 1ο/12.03.2021 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής.

 

Β. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση -λόγω της εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης που συντρέχει- της υπηρεσίας των εργασιών τακτικής συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, σε εξωτερικά συνεργεία, συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών, για εργασίες που θα προκύψουν κατά το έτος 2021.

 

Η προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) των εργασιών τακτικής συντήρησης, θα γίνει χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού σύμφωνα με τα άρθρα 26, παρ. 6 και 32, παρ. 2α του Ν. 4412/2016.

 

Η απευθείας ανάθεση θα γίνεται κάθε φορά που ένα όχημα ή μηχάνημα έχει ανάγκη τακτικής συντήρησης, από την Επιτροπή Συντήρησης – Επισκευής και Αγοράς Ανταλλακτικών των οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων, κατόπιν της έκδοσης του σχετικού Δελτίου ή Εντολής Επιθεωρήσεως και Επισκευής Οχήματος από το Τμήμα Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.Δ. 2396/53 και την αριθ. 3373/390/75 απόφαση του Υπ. Προεδρίας.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 55/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                              Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.03.2021

Ο Αντιπρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email