55/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της  12 / 13-12–2019   τακτικής  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης   55 / 2019

 

 

ΘΕΜΑ: 2ο (εκτός  ημερήσιας διάταξης) «Περί  παρατάσεως   ισχύος  της σύμβασης προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. των Δημοτικών Ενοτήτων Στυμφαλίας και Φενεού  7ος Τμηματικός προϋπολογισμός για το έτος 2019»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  13ην  Δεκεμβρίου  του έτους  2019   ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή  και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε  τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 303/9-12-2019   έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74   του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δ.  Ζάρκος                          (Πρόεδρος)                    1.-  Ν.  Παπαβασιλείου    Μέλος

2.- Β.  Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Αντιπρόεδρος)              2.-  Γ. Κουκουμέλης             «

3.- Δ.  Βυτινιώτη                        Μέλος                           3.-  Π. Πανάγου                    «

4.- Αικ.  Λούτα                                «                              4.-  Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου

5.- Β. Νανόπουλος                         «

 

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης  Γεώργιος.

ΘΕΜΑ  2ο (ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

 

 

Ο  Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος εξέθεσε ότι , έχουμε ένα θέμα προ ημερήσιας διάταξης που πρέπει να συζητηθεί στην παρούσα συνεδρίαση λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, στη συνέχεια  ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα  με τίτλο «Περί  παρατάσεως   ισχύος  της σύμβασης προμήθειας πετρελαίου  θέρμανσης για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. των Δημοτικών Ενοτήτων Στυμφαλίας και Φενεού  7ος Τμηματικός προϋπολογισμός για το έτος 2019» ακολούθως έθεσε υπόψη των μελών  την  υπ’ αριθ.  306/12-12-2019 σύμβαση  προμήθειας πετρελαίου  θέρμανσης για τις ανάγκες  του Ν.Π.Δ.Δ.  (Δ. Ε.. Στυμφαλίας  και Φενεού – 7ος Τμηματικός προϋπολογισμός έτους 2019  που αποτελεί  αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Στη συνέχεια  ο Πρόεδρος  εξέθεσε  ότι  υποβάλαμε στον  κ. Ι. Π. Μανιώτης & Σια Ε.Ε.  Μικτό Πρατήριο υγρών καυσίμων το υπ’ αριθ. 309/13-12-2019   έγγραφό μας  που έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.)

ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση.: Γ. Γεννηματά 2
ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Τ.Κ.             : 20200

Τηλ.             : 2742360124

Fax              : 2742023562

Πληροφ.      : Γ. Λαλιώτης
 

Κιάτο 13-12-2019

Αριθ. Πρωτ.: 309

ΠΡΟΣ:

Την Ι.Π.  ΜΑΝΙΩΤΗΣ &ΣΙΑ  Ε.Ε.

Μικτό Πρατήριο  Υγρών

Καυσίμων

Κάτω Διμηνιό-Κορινμθίας

Τ.Κ. 202-00  ΚΙΑΤΟ

ΑΦΜ  801245598

Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Τηλ.   27420-  28649

 

ΘΕΜΑ:  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Σχετ.: Η αριθ. 306/12-12-2019  σύμβαση προμήθειας καυσίμων.

Σύμφωνα με το 2ο άρθρο της αριθ.       306/12-12-2019 σύμβασης προμήθειας καυσίμων μεταξύ της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εσάς, προβλέπεται η παράτασή της χωρίς να γίνει περαιτέρω τροποποίηση των όρων της αλλά ούτε και υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών αυτής, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Επειδή η Σχολική  Επιτροπή μας,  προτίθεται να παρατείνει την ανωτέρω σχετική σύμβαση για τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία λήξης της δηλαδή μέχρι 30-04-2020 παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για την σύμφωνη γνώμη σας.

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                                     ΖΑΡΚΟΣ     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 Στη συνέχεια ο κ.  Ι. Π. Μανιώτης & Σια Ε.Ε.  Μικτό Πρατήριο υγρών καυσίμων, με το  υπ’ αριθ.  πρωτοκόλλου 311/13-12-2019  έγγραφό του, μας γνωστοποίησε  ότι συμφωνεί να παραταθεί η σύμβαση μεταξύ της επιχείρησης και του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική  Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»  για τέσσερις (4)  μήνες  ήτοι μέχρι την 30ην Απριλίου 2020,  όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος προτείνει την παράταση της υπ’ αριθ. 306/12-12-2019  σύμβασης      μεταξύ

του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. (Δ.Ε.  ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ  ΚΑΙ ΦΕΝΕΟΥ -7ος   ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019),  η οποία έχει διάρκεια έως την 31-12-2019,   μέχρι τέσσερις (4) μήνες  δηλαδή έως την 30ην Απριλίου 2020, σύμφωνα με το άρθρο 2  της υπ’ αριθ.   306/12-12-2019 σύμβασης  και την σύμφωνη γνώμη της προμηθεύτριας Εταιρείας  Ι. Π. Μανιώτης & Σια Ε.Ε.  Μικτό Πρατήριο υγρών καυσίμων   χωρίς να έχουν εξαντληθεί  οι ποσότητες  της ανωτέρω σύμβασης.

 

   Η παράταση της χρονικής διάρκειας της παραπάνω σύμβασης δεν προκαλεί υπέρβαση του ποσού της ή των ποσοτήτων των ειδών της και επιπλέον οικονομική επιβάρυνση  στο Ν.Π.Δ.Δ.

 

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική  Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα  που αναφέρονται παραπάνω .

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 

Την  συζήτηση  του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης

 

 

A.-  Π α ρ α τ ε ί ν ε ι την  υπ΄  αριθ. 306/12-12-2019  σύμβαση  μεταξύ  του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. (Δ. Ε.  ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ  ΚΑΙ ΦΕΝΕΟΥ -7ος   ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019)»    (η οποία έχει διάρκεια έως την 31-12-2019)  μέχρι τέσσερις (4) μήνες  δηλαδή έως την 30ην Απριλίου 2020, σύμφωνα με το άρθρο 2  της υπ’ αριθ.  306/12-12-2019     σύμβασης  και την σύμφωνη γνώμη της προμηθεύτριας Εταιρείας,  Ι. Π. Μανιώτης & Σια Ε.Ε.  Μικτό Πρατήριο υγρών καυσίμων,  χωρίς να έχουν εξαντληθεί  οι ποσότητες  της ανωτέρω σύμβασης.

Η παράταση της χρονικής διάρκειας της παραπάνω σύμβασης δεν προκαλεί υπέρβαση του ποσού της ή των ποσοτήτων των ειδών της και επιπλέον οικονομική επιβάρυνση  στο Ν.Π.Δ.Δ.

 

   Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   55 / 2019  και υπογράφεται ως έπεται

 

Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

 

Κιάτο  13-012-2019

 

Ο  Πρόεδρος    της  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

 

Ζάρκος   Δημήτριος

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email