55/2017 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤHNIΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 11/ 12-12-2017 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   55/ 2017    

Περίληψη: «Έγκριση αιτήματος και διάθεση   πίστωσης της προμήθειας ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος για το 2ον

                    ΓΕΛ Κιάτου.»

 

 

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12ην Δεκεμβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30   μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 136/08-12-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -5- ήτοι:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δημήτριος       Ζάρκος               (Πρόεδρος)                       1.- Βασίλειος         Kελλάρης

2.- Αναστάσιος     Λεονάρδου              Μέλος                         2.- Γεώργιος       Κουκουμέλης

3.- Αλέξιος           Βυτινιώτης                «                                3.- Νικόλαος         Σκαρμούτσος

4.- Δημήτριος       Ασβεστόπουλος        «                                4.- Αικατερίνη       Λούτα

5.- Ιουλία              Μπέκα (Εκπρόσωπος της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου)

 

                                                                                                    

Θέμα   2ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση αιτήματος και διάθεση πίστωσης της προμήθειας ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος για το 2ον   ΓΕΛ Κιάτου.» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Ο Διευθυντής του 2ου Γενικού Λυκείου Κιάτου, κ. Θεοφιλόπουλος   Γεώργιος, μας απέστειλε τον υπ’ αριθ. 901/29/11/2017 σχετικό έγγραφό του, και μας γνωρίζει όπως, φροντίσουμε για την προμήθεια ενός σύγχρονου φωτοτυπικού μηχανήματος, απαραίτητου τόσο για την καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία και τις ανάγκες της γραμματείας του Σχολείου, όσο και για την υποστήριξη των κάθε είδους εξετάσεων καθώς το ήδη υπάρχον, παρά τις συντηρήσεις του, είναι πεπαλαιωμένο, φθαρμένο και δεν επαρκεί για να εξυπηρετήσει όλες τις εκτυπωτικές εργασίες.

Προκειμένου η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να προβεί στην εν λόγο προμήθεια, που είναι απαραίτητη κάλεσε την Σχολική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά:

   Η Σχολική Επιτροπή

   Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

1.- Την εισήγηση του προέδρου.

2.- Την ανάγκη προμήθειας ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος για το 2o ΓΕΛ Κιάτου.

3.- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

4.- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08

5.- Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)

6.- Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών

7.- ToN. 4412/2016

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1.- Εγκρίνει   την διενέργεια της προμήθειας ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος για το 2ον ΓΕΛ Κιάτου ,   έναντι ποσού χιλίων διακοσίων σαράντα ευρώ (1.240,00) συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α 24%.

2. -Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης της παραπάνω προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος για το 2ο ΓΕΛ Κιάτου»

3.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α.   Κορίνθου, την 19-11-2001, όπως προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την   εν λόγω προμήθεια και την υπογραφή σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο.

4.- Η πληρωμή του προμηθευτή -αναδόχου   θα γίνει απευθείας από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο, με την εξόφληση του τιμολογίου, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους  

      

                                          Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 55 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

                        O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       ΤΑ     ΜΕΛΗ

                                                                                                    

                                                                                                             

                                                     Ακριβές Αντίγραφο

                                                    Κιάτο   13-12-2017

                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                         ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                                                               Ζάρκος   Δημήτριος

                                                                       

                                                           

Print Friendly, PDF & Email