549/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 36ης/28.12.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 549/2016

Περίληψη :
Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού σε Υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 28η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη   και ώρα 19:30 μ.μ. , συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την αριθ. 19418/22-12-2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη, δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Λεονάρδου Αναστάσιος   10. Αλεξόπουλος Βασίλειος  
2. Ρουμπέκας Γεώργιος       11. Φιακάς Παναγιώτης  
3. Θελερίτης Γεώργιος   12. Δομετίου Βασίλειος  
4 Κουτρέτσης Σπυρίδων   13. Κελλάρη Ιωάννα            
5 Μπούρης Ευάγγελος      14. Σπανός Κωνσταντίνος  
6 Τσιάνος Ιωάννης      15. Ραυτόπουλος Γεώργιος  
7 Μυττάς Ιωάννης   16. Σαρχάνης Κων/νος  
8 Σωτηρόπουλος Ιωάννης   17. Γεώργας Χρήστος  
9 Χρυσικός Παύλος   18. Μπακόλιας Παναγ.  
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β. 7. Σκαρμούτσος Νικόλαος  
2. Πανάγου Αθανάσιος 5. Ζάρκος Δημήτριος 8. Κελλάρης Βασίλειος  
3. Καρακούσης Ευάγγελος 6. Λαλιώτης Γεώργιος   9. Νανόπουλος Βασίλειος  
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)     Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Καλαντζής Π. (Γονούσας)
Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)     Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
  Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)     Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
  Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
        Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
        Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
        Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
                           

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 3ο

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού σε Υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, o Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα παρακάτω:

Α. το με αρ. πρωτ. 19233/21-12-2016 (σε ορθή επανάληψη) έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, το σώμα του οποίου ακολουθεί:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                             Αρ. Πρωτ.:19233            

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                                        Κιάτο 21/12/2016

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Θέμα:          «Πρόσληψη τακτικού προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα».

Σχετ. : Ο Ν. 4368/16 (Φ.Ε.Κ. 21/21.2.2016 τεύχος Α΄) και η με αριθ. 25/40703/16-12-2016 εγκύκλιος.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4368/16 (Φ.Ε.Κ. 21/21.2.2016 τεύχος Α΄): «Οι προσλήψεις και οι διορισμοί τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών αναστέλλονται έως 31.12.2016. Από την ανωτέρω αναστολή εξαιρούνται οι διορισμοί προσωπικού των ανωτέρω κατηγοριών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα…».

Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων, απαιτείται η πρόσληψη τακτικού προσωπικού προκειμένου να καλυφθούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Το προσωπικό του Δήμου μας, που απασχολείται με στην αποκομιδή των απορριμμάτων και την καθαριότητα γενικά, έχει μειωθεί δραματικά αφού είχαμε μεγάλο αριθμό αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την απαγόρευση των προσλήψεων που ίσχυε μέχρι πρόσφατα, έχει σαν αποτέλεσμα, το διαθέσιμο προσωπικό να μην επαρκεί για την επάνδρωση των οχημάτων και μηχανημάτων έργων που διαθέτει ο Δήμος μας και απασχολούνται στον τομέα της καθαριότητας. Το μεγάλο πρόβλημα της στελέχωσης του Τμήματος Καθαριότητας, αντιμετωπίζεται με διάφορες προσωρινές λύσεις, όπως με εργάτες οχτάμηνης απασχόλησης, και με εποχιακό προσωπικό οκτάμηνης σύμβασης, αλλά, παρά το γεγονός αυτό, οι εργασίες καθαριότητας και αποκομιδής των απορριμμάτων δεν εκτελούνται κανονικά για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Ο οικιστικός ιστός του Δήμου περιλαμβάνει 35 Τοπικές Κοινότητες και 1 Δημοτική Κοινότητα. Τα γεωγραφικά όρια του Δήμου εκτείνονται σε πολύ μεγάλη έκταση, με απομακρυσμένες και διάσπαρτες Τοπικές Κοινότητες ενώ το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης του Δήμου είναι ορεινό και ημιορεινό με περιοχές που παρουσιάζουν σημαντικές εδαφικές κλίσεις και υψόμετρο από μηδέν (0) έως χίλια διακόσια (1200) μέτρα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η αντιμετώπιση των άμεσων και επιβεβλημένων αναγκών καθαριότητας και αποκομιδής των απορριμμάτων μέσα σε περιορισμένο χρόνο από το προσωπικό του Δήμου να καθίσταται δυσχερής έως αδύνατη σε ορισμένες περιπτώσεις. Τα τελευταία χρόνια, επίσης, ο πληθυσμός του Δήμου μας αυξήθηκε σημαντικά λόγω της λειτουργίας του Προαστιακού Σιδηροδρόμου και της γειτνίασης με την Αθήνα. Τέλος, την καλοκαιρινή περίοδο, τα Σαββατοκύριακα, κατά τη διάρκεια τριημέρων, εορτών, καθώς και κατά τη διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων και θρησκευτικών πανηγύρεων κτλ., ο πληθυσμός του Δήμου μας αυξάνεται ακόμα περισσότερο, και σχεδόν διπλασιάζεται λόγω της ύπαρξης εποχιακού-τουριστικού πληθυσμού.

Υπάρχει επίσης μεγάλη ανάγκη για την επέκταση του δικτύου της ανακύκλωσης και της τοποθέτησης μεγαλύτερου αριθμού μπλε κάδων, καθώς και τοποθέτησης καφέ κάδων, για τα οργανικά απορρίμματα, αλλά αυτό δεν είναι εφικτό, αφού δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό για την επάνδρωση των επιπλέον απορριμματοφόρων που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών αυτών. Επιπροσθέτως, παράγονται καθημερινά, 10.000 κιλά ογκώδη απορρίμματα (κλαδέματα, αδρανή υλικά κτλ.) τα οποία και αυτά θα πρέπει να αποκομιστούν και να δεχθούν επεξεργασία με τη χρήση φορτηγού σε συνδυασμό με τη χρήση τσάπας. Το τακτικό προσωπικό που υπηρετεί αυτή τη στιγμή στο Δήμο Σικυωνίων, δεν επαρκεί για να καλύψει τις παραπάνω ανάγκες καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται απορρίμματα, κυρίως στους χώρους πλησίον των κάδων, και να δημιουργούνται εστίες ρύπανσης με ότι αυτό συνεπάγεται για τη δημόσια υγεία. Για τους παραπάνω λόγους απαιτείται και η πρόσληψη χειριστή μηχανικού σαρώθρου.

Με βάση τα προαναφερθέντα, και λαμβάνοντας υπόψη και άλλους παράγοντες, όπως δικαιολογημένες απουσίες προσωπικού (άδειες κανονικές ή ασθενείας κτλ), που άμεσα έχουν αντίκτυπο στην εκτέλεση ή μη των καθημερινών εργασιών καθαριότητας, αποδεικνύεται ότι υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης του συνόλου των εργασιών αποκομιδής απορριμμάτων και καθαριότητας στο Δήμο μας από το διαθέσιμο προσωπικό, οι οποίες θα μπορούσαν να καλυφθούν μέσω της διαδικασίας πρόσληψης τακτικού προσωπικού.

Για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων απαιτούνται οι παρακάτω ειδικότητες, ιεραρχημένες ως προς το βαθμό αναγκαιότητάς τους (με σειρά προτεραιότητας) :

 1. ΔΕ Χειριστής μηχανήματος έργου (τσάπες λαστιχοφόρες) ,                                                                                τρεις (3)
Εργάτες – συνοδοί απορριμματοφόρου,                                                                                                                   οκτώ (8)
ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου),                                                              τρεις (3)
Εργάτες γενικών καθηκόντων,                                                                                                                                         δύο (2)
 1. ΔΕ Χειριστής μηχανήματος έργου(σαρώθρου),                                                                                                         ένας (1)

           Σύνολο : δεκαεπτά (17)

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Β. την από 21/12/2016 εισήγηση του Γρ. Ανθρώπινου Δυναμικού, το σώμα της οποία ακολουθεί:

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                            Κιάτο 21-12-2016

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Με την αριθμ.25/40703/16.12.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης ζητείται από τους ΟΤΑ να αποστείλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση τα αιτήματά τους, για τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ.

Τα αιτήματα που θα υποβληθούν θα αφορούν κενές θέσεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου μας και δεν πρέπει να περιλαμβάνουν θέσεις για την κάλυψη των οποίων έχει εκδοθεί προκήρυξη ΑΣΕΠ.

Με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4368/2016 εξαιρέθηκε από την πλήρη αναστολή προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγοριών δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης που εφαρμόζεται στους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ αυτών μέχρι 31.12.2016, το μόνιμο και ΙΔΑΧ προσωπικό των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ που απασχολείται σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Πρόκειται για υπηρεσίες για τις οποίες ο ΟΤΑ ή το ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης εισπράττει ανταποδοτικά τέλη από τους ωφελούμενους κατοίκους και αφορούν ιδίως τον τομέα της καθαριότητας, του ηλεκτροφωτισμού, της ύδρευσης / άρδευσης, της αποχέτευσης, των δημοτικών κοιμητηρίων. Επίσης, η πρόσληψη τακτικού προσωπικού ΔΕ και ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα εξαιρέθηκε και από την απόφαση κατανομής που εκδίδεται από τον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Αντίθετα, εξακολουθεί να υπάγεται στους περιορισμούς του άρθρου 11 του ν.3833/2010 όπως ισχύει, το προσωπικό των κατηγοριών / εκπαιδευτικών βαθμίδων ΠΕ και ΤΕ για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Σημειωτέων ότι, έπειτα και από την ισχύ του άρθρου 64 του ν.4389/2016, για το τρέχον έτος ο λόγος προσλήψεων / αποχωρήσεων καθορίζεται σε ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις, στο σύνολο των φορέων), ενώ για το 2017 ο λόγος θα είναι ένα προς τέσσερα και για το 2018 ένα προς τρία.

Επιπροσθέτως, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου ένατου παρ.20 α του ν.4057/2012, σύμφωνα με τις οποίες για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης τακτικού (μόνιμου και ΙΔΑΧ) προσωπικού όλων των κατηγοριών και εκπαιδευτικών βαθμίδων απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.

Στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να στελεχωθούν με τακτικό προσωπικό νευραλγικές υπηρεσίες της Αυτοδιοίκησης με άμεσο αντίκτυπο στη δημόσια υγεία, καλούνται οι ΟΤΑ να στείλουν τα αιτήματά τους για τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2017.

Με την εγκ.25/40703/16.12.2016 ΥΠ.ΕΣ. καλούνται οι ΟΤΑ να αποστείλουν στο ΥΠ.ΕΣ. τα αιτήματά τους σε τακτικό προσωπικό ΔΕ και ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα αλλά και μέσω των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μέχρι τις 31.01.2017.

Προκειμένου για προσλήψεις προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα ΔΕ και ΥΕ, όπως επισημαίνεται στην ανωτέρω εγκύκλιο, τα αιτήματα θα πρέπει να αναφέρονται σε τακτικό προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ, να είναι ιεραρχημένα ως προς το βαθμό αναγκαιότητάς τους (να τεθεί σειρά προτεραιότητας), και δεν πρέπει να περιλαμβάνουν θέσεις για την κάλυψη των οποίων έχει ήδη εκδοθεί προκήρυξη ΑΣΕΠ.

Συνεπώς απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα αναφέρεται η ιεράρχηση των αναγκών με βαθμό αναγκαιότητας, ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού στον οικείο Ο.Ε.Υ. για την κάλυψη των οποίων προορίζεται η πρόσληψη του προσωπικού, καθώς και τα προσόντα πρόσληψης που προβλέπονται για τη συγκεκριμένη θέση από την κείμενη νομοθεσία ανά κατηγορία και κλάδο.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος με το αριθμ. 19233/21-2-2016, λαμβάνοντας υπόψη τις άκρως απαραίτητες ανάγκες σε προσωπικό, κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα , θα πρέπει να προβούμε στην πλήρωση των παρακάτω κενών θέσεων μόνιμου προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ιεραρχημένες ως προς την αναγκαιότητα τους ως εξής:

 1. ΔΕ 28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (JCB) ΘΕΣΕΙΣ (3) ΤΡΕΙΣ–ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (12) ΔΩΔΕΚΑ
 2. ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) ΘΕΣΕΙΣ (8) ΟΚΤΩ – ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (19) ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ
 3. ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) ΘΕΣΕΙΣ (3) ΤΡΕΙΣ – ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (4) ΤΕΣΣΕΡΙΣ
 4. ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΘΕΣΕΙΣ (2) ΔYO – ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (19) ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ
 5. ΔΕ 28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΣΑΡΩΘΡΟ) ΘΕΣΗ ΜΙΑ (1) – ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (12) ΔΩΔΕΚΑ

Τα απαιτούμενα προσόντα που προβλέπονται για τις συγκεκριμένες θέσεις είναι τα εξής:

1. ΔΕ 28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (JCB):

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β’ τάξης Γ’ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α ́, ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/5.3.2013 (*), β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α ́ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού-χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ́ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β’ τάξης Γ’ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α ́, ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/5.3.2013 (*),β)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού-χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας (*).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ́ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α)Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β’ τάξης Γ’ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α ́, ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/5.3.2013 (*), β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης(δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ ́ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α)Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β’ τάξης Γ ́ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α ́, ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/5.3.2013 (*),β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 7 γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή

απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).

(*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του Π.Δ. 113/2012, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο εμπειρίας.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, που χορηγήθηκαν βάσει του Π.Δ. 22/1976, (ΦΕΚ 6/12.01.1976/τ. Α). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».

2. ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)

Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

3. ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ  

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων

Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή Πτυχίο Α’ ή Β ’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346 /1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α ́ ή Β ́ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας Β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ ́ κατηγορίας. Γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). Δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ́ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

Α)Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής . Β)Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ ́ κατηγορίας. Γ)Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). Δ)Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ́ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα) .

Α)Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών , μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. Β)Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας. Γ)Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). Δ)Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ ́ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

Α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

Β)Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας. Γ)Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). Δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

4. ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

5. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΣΑΡΩΘΡΟ):

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Άδεια μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ι’ τάξης Γ’ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α ́, ειδικότητας 4 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/5.3.2013 (*), β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α ́ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού – χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ́ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α)Άδεια μηχανοδηγού – χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ι’ τάξης Γ’ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α ́, ειδικότητας 4 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/5.3.2013 (*), β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού-χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ́ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια μηχανοδηγού – χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ι’ τάξης Γ’ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α ́, ειδικότητας 4 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/5.3.2013 (*),β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή(*).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ ́ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α)Άδεια μηχανοδηγού – χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ι’ τάξης Γ ́ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α ́, ειδικότητας 4 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/5.3.2013 (*), β)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, γ)Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού Σχολείου),ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή(*).

(*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του Π.Δ. 113/2012, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η

ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.

Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο εμπειρίας.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, που χορηγήθηκαν βάσει του Π.Δ. 22/1976, (ΦΕΚ 6/12.01.1976/τ. Α). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας

οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».

Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι ότι η λειτουργία της υπηρεσίας Καθαριότητας στηρίζεται στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού. Συνεπώς, είναι επιτακτική η ανάγκη στελέχωση τους με το απαραίτητο αιτούμενο προσωπικό όπως φαίνεται και στο έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος. Τα τελευταία χρόνια έχουν αποχωρήσει, από τον δήμο Σικυωνίων, λόγω συνταξιοδότησης περισσότεροι από 8 εργαζόμενοι. Οι συνταξιοδοτήσεις αφορούσαν σε κρίσιμους κλάδους και ειδικότητες για τη λειτουργία του δήμου μας όπως, Εργάτες Καθαριότητας, Χειριστές, Οδηγοί. Κατά τα προηγούμενα έτη προσπαθήσαμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας σε προσωπικό με μετατάξεις, χωρίς όμως ιδιαίτερη επιτυχία. Συγχρόνως με το καθεστώς της ενδοδιοικητικής κινητικότητας δεν καλύφθηκαν τα κενά των υπηρεσιών σε προσωπικό .

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αποδεικνύεται, ότι το υφιστάμενο προσωπικό δεν επαρκεί για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου μας και για να μπορεί ο δήμος να ανταποκριθεί στον κοινωνικό του ρόλο και στην εξυπηρέτηση του δημότη κρίνεται αναγκαίο η άμεση πρόσληψη 17 υπαλλήλων (λαμβάνοντας υπόψη και τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου μας).

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Βλάσιος B. Γεωργίου

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σικυωνίων (ΦΕΚ Β’ 2629/9.11.2011)
 • το αρ. πρωτ. 19233/21.12.2016 (σε ορθή επανάληψη) έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας,
 • η από 21/12/2016 εισήγηση του Γρ. Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου μας,
 • το άρθρο 7 του Ν. 4368/16 (Φ.Ε.Κ. 21/21.2.2016 τεύχος Α΄)
 • την αρ. 25/40703/16-12-2016 εγκύκλιο,
 • διότι το υφιστάμενο προσωπικό δεν επαρκεί για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου μας και προκειμένου να ανταποκριθούμε στον κοινωνικό μας ρόλο και στην εξυπηρέτηση του δημότη, την ανάγκη στελέχωσης των υπηρεσιών του δήμου μας.
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Α. Εγκρίνει την πρόσληψη τακτικού προσωπικού κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σικυωνίων, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων, για να καλυφθούν πάγιες & διαρκείς ανάγκες του Δήμου μας, όπως παρακάτω:

Σειρά Προτεραιότητας Ειδικότητα Αρ. ατόμων  
1 ΔΕ Χειριστής μηχανήματος έργου (τσάπες λαστιχοφόρες) 3
2
Εργάτες – συνοδοί απορριμματοφόρου
8
3 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 3
4
Εργάτες γενικών καθηκόντων
2
5 ΔΕ Χειριστής μηχανήματος έργου(σαρώθρου) 1

          

Β. Για την πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού θα εφαρμοσθεί η διαδικασία που ορίζεται από την κείμενη Νομοθεσία (§20α του Ένατου άρθρου Ν. 4057/2012 και Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί & ισχύουν).

Γ. Κοινοποιεί την παρούσα απόφαση στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων για την έκδοση σχετικής βεβαίωσης κάλυψης δαπάνης μισθοδοσίας και στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών για την εφαρμογή της διαδικασίας πρόσληψης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 549/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 29 Δεκεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

549/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 36ης/28.12.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 549/2016

Περίληψη :
Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού σε Υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 28η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη   και ώρα 19:30 μ.μ. , συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την αριθ. 19418/22-12-2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη, δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Λεονάρδου Αναστάσιος   10. Αλεξόπουλος Βασίλειος  
2. Ρουμπέκας Γεώργιος       11. Φιακάς Παναγιώτης  
3. Θελερίτης Γεώργιος   12. Δομετίου Βασίλειος  
4 Κουτρέτσης Σπυρίδων   13. Κελλάρη Ιωάννα            
5 Μπούρης Ευάγγελος      14. Σπανός Κωνσταντίνος  
6 Τσιάνος Ιωάννης      15. Ραυτόπουλος Γεώργιος  
7 Μυττάς Ιωάννης   16. Σαρχάνης Κων/νος  
8 Σωτηρόπουλος Ιωάννης   17. Γεώργας Χρήστος  
9 Χρυσικός Παύλος   18. Μπακόλιας Παναγ.  
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β. 7. Σκαρμούτσος Νικόλαος  
2. Πανάγου Αθανάσιος 5. Ζάρκος Δημήτριος 8. Κελλάρης Βασίλειος  
3. Καρακούσης Ευάγγελος 6. Λαλιώτης Γεώργιος   9. Νανόπουλος Βασίλειος  
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)     Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Καλαντζής Π. (Γονούσας)
Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)     Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
  Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)     Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
  Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
        Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
        Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
        Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
                           

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 3ο

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού σε Υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, o Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το με αρ. πρωτ. 19233/21-12-2016 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων η οποία ακολουθεί:

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4368/16 (Φ.Ε.Κ. 21/21.2.2016 τεύχος Α΄): «Οι προσλήψεις και οι διορισμοί τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών αναστέλλονται έως 31.12.2016. Από την ανωτέρω αναστολή εξαιρούνται οι διορισμοί προσωπικού των ανωτέρω κατηγοριών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα…».

Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων, απαιτείται η πρόσληψη τακτικού προσωπικού προκειμένου να καλυφθούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Το προσωπικό του Δήμου μας, που απασχολείται με στην αποκομιδή των απορριμμάτων και την καθαριότητα γενικά, έχει μειωθεί δραματικά αφού είχαμε μεγάλο αριθμό αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την απαγόρευση των προσλήψεων που ίσχυε μέχρι πρόσφατα, έχει σαν αποτέλεσμα, το διαθέσιμο προσωπικό να μην επαρκεί για την επάνδρωση των οχημάτων και μηχανημάτων έργων που διαθέτει ο Δήμος μας και απασχολούνται στον τομέα της καθαριότητας. Το μεγάλο πρόβλημα της στελέχωσης του Τμήματος Καθαριότητας, αντιμετωπίζεται με διάφορες προσωρινές λύσεις, όπως με εργάτες οχτάμηνης απασχόλησης, και με εποχιακό προσωπικό οκτάμηνης σύμβασης, αλλά, παρά το γεγονός αυτό, οι εργασίες καθαριότητας και αποκομιδής των απορριμμάτων δεν εκτελούνται κανονικά για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Ο οικιστικός ιστός του Δήμου περιλαμβάνει 35 Τοπικές Κοινότητες και 1 Δημοτική Κοινότητα. Τα γεωγραφικά όρια του Δήμου εκτείνονται σε πολύ μεγάλη έκταση, με απομακρυσμένες και διάσπαρτες Τοπικές Κοινότητες ενώ το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης του Δήμου είναι ορεινό και ημιορεινό με περιοχές που παρουσιάζουν σημαντικές εδαφικές κλίσεις και υψόμετρο από μηδέν (0) έως χίλια διακόσια (1200) μέτρα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η αντιμετώπιση των άμεσων και επιβεβλημένων αναγκών καθαριότητας και αποκομιδής των απορριμμάτων μέσα σε περιορισμένο χρόνο από το προσωπικό του Δήμου να καθίσταται δυσχερής έως αδύνατη σε ορισμένες περιπτώσεις. Τα τελευταία χρόνια, επίσης, ο πληθυσμός του Δήμου μας αυξήθηκε σημαντικά λόγω της λειτουργίας του Προαστιακού Σιδηροδρόμου και της γειτνίασης με την Αθήνα. Τέλος, την καλοκαιρινή περίοδο, τα Σαββατοκύριακα, κατά τη διάρκεια τριημέρων, εορτών, καθώς και κατά τη διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων και θρησκευτικών πανηγύρεων κτλ., ο πληθυσμός του Δήμου μας αυξάνεται ακόμα περισσότερο, και σχεδόν διπλασιάζεται λόγω της ύπαρξης εποχιακού-τουριστικού πληθυσμού.

Υπάρχει επίσης μεγάλη ανάγκη για την επέκταση του δικτύου της ανακύκλωσης και της τοποθέτησης μεγαλύτερου αριθμού μπλε κάδων, καθώς και τοποθέτησης καφέ κάδων, για τα οργανικά απορρίμματα, αλλά αυτό δεν είναι εφικτό, αφού δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό για την επάνδρωση των επιπλέον απορριμματοφόρων που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών αυτών. Επιπροσθέτως, παράγονται καθημερινά, 10.000 κιλά ογκώδη απορρίμματα (κλαδέματα, αδρανή υλικά κτλ.) τα οποία και αυτά θα πρέπει να αποκομιστούν και να δεχθούν επεξεργασία με τη χρήση φορτηγού σε συνδυασμό με τη χρήση τσάπας. Το τακτικό προσωπικό που υπηρετεί αυτή τη στιγμή στο Δήμο Σικυωνίων, δεν επαρκεί για να καλύψει τις παραπάνω ανάγκες καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται απορρίμματα, κυρίως στους χώρους πλησίον των κάδων, και να δημιουργούνται εστίες ρύπανσης με ότι αυτό συνεπάγεται για τη δημόσια υγεία. Για τους παραπάνω λόγους απαιτείται και η πρόσληψη χειριστή μηχανικού σαρώθρου.

Με βάση τα προαναφερθέντα, και λαμβάνοντας υπόψη και άλλους παράγοντες, όπως δικαιολογημένες απουσίες προσωπικού (άδειες κανονικές ή ασθενείας κτλ), που άμεσα έχουν αντίκτυπο στην εκτέλεση ή μη των καθημερινών εργασιών καθαριότητας, αποδεικνύεται ότι υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης του συνόλου των εργασιών αποκομιδής απορριμμάτων και καθαριότητας στο Δήμο μας από το διαθέσιμο προσωπικό, οι οποίες θα μπορούσαν να καλυφθούν μέσω της διαδικασίας πρόσληψης τακτικού προσωπικού.

Για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων απαιτούνται οι παρακάτω ειδικότητες:

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
1 ΔΕ Χειριστής μηχανήματος έργου (τσάπες λαστιχοφόρες) 3
2 ΔΕ Χειριστής μηχανήματος έργου(σαρώθρου) 1
3 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 3
4
Εργάτες – συνοδοί απορριμματοφόρου
8
5
Εργάτες γενικών καθηκόντων
2
 

ΣΥΝΟΛΟ

17

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • το άρθρο 7 του Ν. 4368/16 (Φ.Ε.Κ. 21/21.2.2016 τεύχος Α΄)
 • την αρ. 25/40703/16-12-2016 εγκύκλιο
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Α. Εγκρίνει την πρόσληψη τακτικού προσωπικού κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σικυωνίων, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων, προκειμένου να καλυφθούν πάγιες & διαρκείς ανάγκες του Δήμου Σικυωνίων.

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ  
1 ΔΕ Χειριστής μηχανήματος έργου (τσάπες λαστιχοφόρες) 3
2 ΔΕ Χειριστής μηχανήματος έργου(σαρώθρου) 1
3 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 3
4
Εργάτες – συνοδοί απορριμματοφόρου
8
5
Εργάτες γενικών καθηκόντων
2

          

Β. Για την πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού θα εφαρμοσθεί η διαδικασία που ορίζεται από την κείμενη Νομοθεσία (παρ. 20α του άρθρου Ένατου του Ν. 4057/2012 και του Ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί & ισχύει).

Γ. Κοινοποιεί την παρούσα απόφαση στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων για την έκδοση σχετικής βεβαίωσης κάλυψης δαπάνης μισθοδοσίας και στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών για την εφαρμογή της διαδικασίας πρόσληψης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 549/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 29 Δεκεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email