542/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                   

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 35ης/18.12.2016 ΕΙΔΙΚΗΣΣυνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 542/2016

Περίληψη : Ψήφιση Προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Σικυωνίων, οικονομικό έτους 2017.  
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 18η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή   και ώρα 11:30′ π.μ. , συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την αριθ. 18852/14.12.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 14 μέλη, δηλαδή:  
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι  
  Λεονάρδου Αναστάσιος   8. Δομετίου Βασίλειος    
  Ρουμπέκας Γεώργιος       9. Σωτηρόπουλος Ιωάννης    
  Μυττάς Ιωάννης   10. Καρακούσης Ευάγγελος    
  Θελερίτης Γεώργιος   11. Χρυσικός Παύλος    
  Κουτρέτσης Σπυρίδων   12. Ζάρκος Δημήτριος    
  Τσιάνος Ιωάννης   13. Φιακάς Παναγιώτης    
  Πανάγου Αθανάσιος   14. Νανόπουλος Βασίλειος    
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι  
1 Μαυραγάνη Κυριακή 5 Αλεξόπουλος Βασίλειος 8 Κελλάρη Ιωάννα           11 Λαλιώτης Γεώργιος    
2 Σαρχάνης Κων/νος 6 Σπανός Κωνσταντίνος 9 Κελλάρης Βασίλειος 12 Σκαρμούτσος Νικόλαος  
3 Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β. 7 Μπούρης Ευάγγελος 10 Γεώργας Χρήστος 13 Ραυτόπουλος Γεώργιος  
4 Μπακόλιας Παναγ.              
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.  
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες  
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)   Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) Ρήγας Ι. (Βελίνας)  
Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Ρέλιας Α. (Γκούρας) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)     Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)  
  Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)  
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)  
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
  Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)     Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)  
  Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)     Κοτσίρης Β. (Στενού)  
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)  
        Σελέκος Κ. (Καλιάνων)  
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)  
        Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
        Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)  
        Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
        Σκούπας Α. (Μποζικών)  
        Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
        Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
                               

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 1o

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου κήρυξε την έναρξη της ΕΙΔΙΚΗΣ συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10 καθώς της § 7 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, με μοναδικό θέμα συζήτησης την Ψήφιση Προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Σικυωνίων, οικονομικό έτους 2017, και έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:

  1. την αρ. 7/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί κατάρτισης προσχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων, έτους 2017.
  2. την αρ. 340/2016 (ΑΔΑ:Ψ99ΒΩ1Θ-Σ7Θ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκε το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου Σικυωνίων, έτους 2017.
  3. η αρ. πρωτ. 1741/6.12.2016 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.
  4. την από 12/12/2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων.
  5. την αρ. 353/2016 (ΑΔΑ:Ω4ΞΒΩ1Θ-ΑΣΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συντάχθηκε ο Προϋπολογισμός & το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σικυωνίων, έτους 2017.

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • όλα τα ανωτέρω,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                                      

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του δημοτικού Συμβούλου κ. Βασιλείου Νανόπουλου

Α. Εγκρίνει & Ψηφίζει τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σικυωνίων, έτους 2017ως συντάχθηκε με την αριθ. 353/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, σύμφωνα με την από 12/12/2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης, που κατά γενική ανακεφαλαίωση Εσόδων – Εξόδων έχει ως εξής:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ   Ε Σ Ο Δ Ω Ν
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 6.241.344,37
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 163.413,00
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ          55.000,00
03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ              1.850.016,97
04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    285.020,00
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ                230.000,00
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                3.583.014,40
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ             74.880,00
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 4.993.101,88
11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00
12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 74.400,00
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 4.787.262,68
14 ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΝΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ 106.000,00
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 25.439,20
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 308.500,00
21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ 258.500,00
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε.   ΕΚΤΑΚΤΑ 50.000,00
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.   2.554.820,13
31 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ       0,00
32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ       2.554.820,13
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ   1.968.500,00
41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ            1.916.500,00
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ       52.000,00
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ        5.422.906,22
511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ       2.984.946,86
512

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ      

               

2.437.959,36
                  ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 21.489.172,60
       
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ   Ε Ξ Ο Δ Ω Ν

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

  6 Έξοδα   8.723.014,45
  60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού   2.590.179,49
  61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων   563.835,00
  62 Παροχές τρίτων   2.052.095,62
  63 Φόροι τέλη   74.945,70
  64 Λοιπά γενικά έξοδα   222.660,94
  65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως   334.000,00
  66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων   758.554,00
  67 Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους   2.088.743,70
  68 Λοιπά έξοδα   38.000,00
  7 Επενδύσεις   7.639.680,11
  71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προμήθειες παγίων   1.351.820,91
  73 Έργα   5.875.440,16
  74 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες & ειδικές δαπάνες   412.419,04
  75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)   0,00
  8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις & Προβλέψεις   4.814.410,82
  81 Πληρωμές Π.Ο.Ε.   531.475,87
  82 Αποδόσεις   1.963.500,00
  83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.   0,00
  85 Προβλέψεις μη είσπραξης   2.319.434,95
  9 Αποθεματικό   312.067,22
      ΣΥΝΟΛΟ: 21.489.172,60

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

  00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.610.826,32
  10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.584.148,53
  15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 894.258,87
  20 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2.994.871,52
  25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1.011.668,14
  30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2.621.360,76
  35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 167.212,30
  40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 0,00
  45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 113.425,45
  50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 0,00
  60

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

0,00
  61

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

195.498,52
  62

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

0,00
  63

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

3.359.609,18
  64

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

781.524,98
  69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 0,00
  70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 842.700,81
    Σύνολο   21.177.105,38
  9 Αποθεματικό   312.067,22
    Σύνολο Εξόδων   21.489.172,60

Β. Χαρακτηρίζει τα έργα που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2017 κατασκευάσιμα, αυτοτελή και λειτουργικά, όπως ανά Υπηρεσία και Κ.Α. αναγράφονται και όπως αυτά μεταφέρθηκαν από το Τεχνικό Πρόγραμμα που ψηφίστηκε με την 514/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 542/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19 Δεκεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email