542/11Α.Δ.Σ.Αποδοχή παραίτησης του κ. Γεωργόπουλου Γιάννη από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 27/11-11-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 542

Περίληψη: Αποδοχή παραίτησης του κ. Γεωργόπουλου Γιάννη από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 11η του μηνός Νοεμβρίου 2011, ημέρα της εβδο¬μάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ώρα 6.30΄ μ.μ, συνήλθε υπό την προ¬εδρία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 23016/07-11-2011 έγ¬γραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδό¬θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 (Δ.Κ.Κ) σε κάθε ένα σύμ¬βουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε . Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νό¬μιμη απαρ¬τία, γιατί σε σύ¬νολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 24 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ [ 24] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος 3. Καππαή- Καλπαξή Ελένη, Γραμματέας [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 33ου θέματος] και Μέλη του Δ.Σ. οι κ.κ. 4. Χουσελάς Ευάγγελος, 5. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 6. Καρακούσης Ευάγγελος, 7. Τσιάνος Ιωάννης, 8. Μπάτσος Αντώνιος 9. Ζάρκος Δημήτριος 10. Πανάγου Αθανάσιος, 11. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 12. Μπούκης Γεώργιος, 13. Σταματόπουλος Γεώργιος, 14. Χρυσικός Παύλος, 15. Παπαθανασίου Ελένη, 16. Καραδήμας Βλάσιος [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 4ου θέματος], 17. Kουτρέτσης Σπυρίδων [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 24ου θέματος], 19. Ζαχαριάς Χρήστος, [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 3ου θέματος], 20. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 21. Σπανός Κων/νος, 22. Χατούπης Νικόλαος, 23. Μακρής Βασίλειος [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 13ου θέματος], 24. Παπαδημητρίου Σωτήριος.
ΑΠΟΝΤΕΣ [ 3 ] 1. Θελερίτης Γεώργιος, 2. Γεωργούσης Δημήτριος, 3. Λέγγας Σπυρίδων,

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Λεονάρδος Ιωάννης(Κιάτου) 1. Δριτσόπουλος Ανάργυρος (Κάτω Διμινιού), 2. Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου), 3. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 4. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου) 5. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου), 6. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 7. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου), 8. Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών), 9. Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος), 10. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου), 11. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης),13. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 14. Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου), 15. Ζαφείρης Γεώργιος, (Μεσσινού), 16. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού) 17. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου),
18. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας),
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 1.Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου) 2. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανιάς), 3. Κάππος Ανδρέας (Αρχ. Φενεού), 4. Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου),
5. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς), 6. Φιάκας Παναγιώτης (Γκούρας)
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού), 2. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 3. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου), 4. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 5. Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης), 6. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανόραμα)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Δρίμας Ιωάννης Δροσοπογής),
3. Σελέκος Κων/νος (Καλλιάνων),4 .Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας), 5. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 6. Δρούλιας Χρήστος (Στενού).
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 1. Παλαιολόγος Αλέξανδρος 2. Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς Αλέξανδρος

ΘΕΜΑ 28ο
Στο 28ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Αποδοχή παραίτησης του κ. Γεωργόπουλου Γιάννη από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κο.Δ.Ε.Δη.Σ., ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδος Αναστάσιος πρότεινε την ΑΝΑΒΟΛΗ του θέματος λόγω ακούσιας απουσίας του κ. Γεωργόπουλου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Αναβάλλει τη συζήτηση του εν λόγω θέματος για επόμενη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και για το λόγο που αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 542 /2011
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 14-11-2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email