540/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 34ης/18.12.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 540/2016

Περίληψη : Έγκριση της αρ. 366/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2016»  
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 18η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. , συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την αριθ. 18851/14-12.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 14 μέλη, δηλαδή:  
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι  
  Λεονάρδου Αναστάσιος   8. Δομετίου Βασίλειος    
  Ρουμπέκας Γεώργιος       9. Σωτηρόπουλος Ιωάννης    
  Μυττάς Ιωάννης   10. Καρακούσης Ευάγγελος    
  Θελερίτης Γεώργιος   11. Χρυσικός Παύλος    
  Κουτρέτσης Σπυρίδων   12. Ζάρκος Δημήτριος    
  Τσιάνος Ιωάννης   13. Φιακάς Παναγιώτης    
  Πανάγου Αθανάσιος   14. Νανόπουλος Βασίλειος    
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι  
1 Μαυραγάνη Κυριακή 5 Αλεξόπουλος Βασίλειος 8 Κελλάρη Ιωάννα           11 Λαλιώτης Γεώργιος    
2 Σαρχάνης Κων/νος 6 Σπανός Κωνσταντίνος 9 Κελλάρης Βασίλειος 12 Σκαρμούτσος Νικόλαος  
3 Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β. 7 Μπούρης Ευάγγελος 10 Γεώργας Χρήστος 13 Ραυτόπουλος Γεώργιος  
4 Μπακόλιας Παναγ.              
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.  
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες  
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)   Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) Ρήγας Ι. (Βελίνας)  
Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Ρέλιας Α. (Γκούρας) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)     Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)  
  Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)  
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)  
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
  Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)     Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)  
  Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)     Κοτσίρης Β. (Στενού)  
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)  
        Σελέκος Κ. (Καλιάνων)  
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)  
        Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
        Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)  
        Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
        Σκούπας Α. (Μποζικών)  
        Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
        Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
                               

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ Δ’

(Προ Ημερήσιας Διάταξης)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, το θέμα με τίτλο: Έγκριση της αρ. 366/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2016»και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει για το κατεπείγον του θέματος .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν.3852/2010.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εν θέματι απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής από την οποία προκύπτει τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016.

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αρ. 366/2016 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ:ΩΘΞΝΩ1Θ-653)
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                                      

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

1. Θ ε ω ρ ε ίτο θέμα κατεπείγον σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν.3852/2010.

2. Εγκρίνει ως έχει την αριθ. 366/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016».

3. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων έτους 2016, ως κάτωθι:

1. Από Κ.Α. 02.00.6492.002με τίτλο «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών», ποσού 182.796,00€ μεταφέρει δια του αποθεματικού   πίστωση ποσού 10.000,00 €, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 172.796,00 €.

Μεταφέρει δια του

Αποθεματικού

ποσό 10.000,00 €

1.1 Στον Κ.Α. 02.00.6111.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Αμοιβές Νομικών», πίστωση ποσού 10.000,00 € ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 30.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 40.000,00 €.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 540/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19 Δεκεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

540/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 34ης/18.12.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 540/2016

Περίληψη : Έγκριση της αρ. 366/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2016»  
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 18η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. , συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την αριθ. 18851/14-12.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 14 μέλη, δηλαδή:  
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι  
  Λεονάρδου Αναστάσιος   8. Δομετίου Βασίλειος    
  Ρουμπέκας Γεώργιος       9. Σωτηρόπουλος Ιωάννης    
  Μυττάς Ιωάννης   10. Καρακούσης Ευάγγελος    
  Θελερίτης Γεώργιος   11. Χρυσικός Παύλος    
  Κουτρέτσης Σπυρίδων   12. Ζάρκος Δημήτριος    
  Τσιάνος Ιωάννης   13. Φιακάς Παναγιώτης    
  Πανάγου Αθανάσιος   14. Νανόπουλος Βασίλειος    
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι  
1 Μαυραγάνη Κυριακή 5 Αλεξόπουλος Βασίλειος 8 Κελλάρη Ιωάννα           11 Λαλιώτης Γεώργιος    
2 Σαρχάνης Κων/νος 6 Σπανός Κωνσταντίνος 9 Κελλάρης Βασίλειος 12 Σκαρμούτσος Νικόλαος  
3 Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β. 7 Μπούρης Ευάγγελος 10 Γεώργας Χρήστος 13 Ραυτόπουλος Γεώργιος  
4 Μπακόλιας Παναγ.              
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.  
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες  
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)   Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) Ρήγας Ι. (Βελίνας)  
Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Ρέλιας Α. (Γκούρας) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)     Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)  
  Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)  
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)  
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
  Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)     Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)  
  Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)     Κοτσίρης Β. (Στενού)  
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)  
        Σελέκος Κ. (Καλιάνων)  
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)  
        Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
        Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)  
        Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
        Σκούπας Α. (Μποζικών)  
        Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
        Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
                               

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ Δ’

(Προ Ημερήσιας Διάταξης)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, το θέμα με τίτλο: Έγκριση της αρ. 366/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2016»και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει για το κατεπείγον του θέματος .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν.3852/2010.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εν θέματι απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής από την οποία προκύπτει τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016.

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αρ. 366/2016 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ:ΩΘΞΝΩ1Θ-653)
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                                      

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

1. Θ ε ω ρ ε ίτο θέμα κατεπείγον σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν.3852/2010.

2. Εγκρίνει ως έχει την αριθ. 366/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016».

3. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων έτους 2016, ως κάτωθι:

1. Από Κ.Α. 02.00.6492.002με τίτλο «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών», ποσού 182.796,00€ μεταφέρει δια του αποθεματικού   πίστωση ποσού 10.000,00 €, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 172.796,00 €.

Μεταφέρει δια του

Αποθεματικού

ποσό 10.000,00 €

1.1 Στον Κ.Α. 02.00.6111.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Αμοιβές Νομικών», πίστωση ποσού 10.000,00 € ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 30.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 40.000,00 €.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 540/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19 Δεκεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email