54/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

10η/21.03.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   Α’ θέμα  προ ημερησίας διάταξης
 

54/2023

  Έγκριση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (61/2023)

ορισμού δικηγόρου για –γνωμοδότηση– περί των ενεργειών

στις οποίες οφείλει να προβεί ο Δήμος Σικυωνίων επί της

52703/23-1-2023 απόφασης του Γ.Γ. της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 21η Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου  κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4976/17.3.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133).  Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Ζάρκος Δημ. -Μυττάς Ι. -Μαστοράκης Δ.  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, κάλεσε τα μέλη να αποφασίζουν για τη συζήτηση του ως άνω θέματος ως κατεπείγον *λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Η Επιτροπή ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου και το κατεπείγον του θέματος,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018.

Ακολούθως, ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών την 61/2023 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για γνωμοδότηση περί των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο Δήμος Σικυωνίων επί της 52703/23-1-2023 απόφασης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Χορήγησης άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, στη ΔΕΥΑ Κορίνθου, για ανόρυξη εφεδρικής γεώτρησης υδρευτικής χρήσης νερού, στη θέση «Καλιάνοι» της ΤΚ Καλιάνων της ΔΕ Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων ΠΕ Κορινθίας».

Ακολούθως δε, ανέφερε πως, δεδομένου ότι η ως άνω απόφαση ελήφθη από το Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του κατεπείγοντος, χρήζει έγκρισης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’ 114) όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’ 133) όπως ισχύει σήμερα,
  • την 61/4674/15-3-23 (9ΞΝΙΩ1Θ-ΗΘΣ) απόφαση Δημάρχου,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018 *λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Β. Εγκρίνει ως έχει την 61/2023 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού της δικηγόρου Γεωργούλια Κωνσταντίνας προκειμένου να γνωμοδοτήσει περί των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο Δήμος Σικυωνίων επί της 52703/23-1-2023 απόφασης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Χορήγησης άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, στη ΔΕΥΑ Κορίνθου, για ανόρυξη εφεδρικής γεώτρησης υδρευτικής χρήσης νερού, στη θέση «Καλιάνοι» της ΤΚ Καλιάνων της ΔΕ Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων ΠΕ Κορινθίας»

 

Γ. Για τ’ ανωτέρω δε θα υπάρξει οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο Σικυωνίων.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 54/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                        Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 21.03.2023

Ο πρόεδρος

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email